U bent hier

Hoofdstuk 11 : Verontreinigde Bodems (professionnels)

Een verontreinigde bodem bevat een abnormale concentratie van chemische stoffen of preparaten, die potentieel gevaarlijk zijn voor de menselijke gezondheid en het leefmilieu. Hij wordt op zijn beurt een mogelijke bron van vervuiling.  Voor een beter begrip van de bodemgesteldheid en om het risico op bodemverontreiniging te beperken, verplicht het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aldus de controle van de bodemtoestand en de sanering indien nodig.

Voor wie?

 Zowel professionelen als particulieren zijn onderworpen aan de verplichtingen aangaande bodemverontreiniging:

  • Voor de verkoop van een grond die ingeschreven staat in de inventaris van de bodemtoestand van categorie 0 (mogelijk verontreinigde grond); 
  • voor de aanvang, de overdracht of de stopzetting van een risicoactiviteit ;
  • in sommige gevallen, voor de aflevering van een milieuvergunning of stedenbouwkundige vergunning voor een grond van categorie 0; 
  • indien een bodemverontreiniging wordt ontdekt tijdens graafwerken;
  • indien een gebeurtenis heeft gezorgd voor bodemverontreiniging op een grond (bijvoorbeeld in geval van een overlopende stookolietank);
  • bij onteigening van een in categorie 0 geklasseerde grond;
  • bij het faillissement van een bedrijf dat risicoactiviteiten uitvoert.

Wat zijn de belangrijkste bepalingen?

  • In geval van verkoop van een grond of overdracht van een risicoactiviteit, moet de overdrager een bodemattest aanvragen bij Leefmilieu Brussel en dat attest overmaken aan de koper of overnemer vóór de ondertekening van de akte.
  • Als de grond is ingedeeld in categorie 0 van de inventaris van de bodemtoestand, dan moet een erkend deskundige een verkennend bodemonderzoek uitvoeren, dat kan leiden tot bijkomende onderzoeken of zelfs saneringswerken.
  • De saneringswerken moeten uitgevoerd worden door erkende aannemers, onder toezicht van een bodemverontreinigingsdeskundige.

Informeer u!

Raadpleeg hoofdstuk Bodem (.pdf) van het vademecum van de milieu-inbreuken voor professionelen of de rubriek Bodem.

Datum van de update: 10/07/2017