U bent hier

Hoe verkrijgt u het label?

1ste fase :

Als u een dag begeleiding wil krijgen om een van de sterke punten en pistes voor verbetering uit te werken, vult u gewoon het aanvraagformulier voor begeleiding in en ondertekent u het. Dat document verklaart dat uw restaurant kandidaat is voor het “Good Food Resto”-label.
Het behoorlijk ingevulde aanvraagformulier voor begeleiding moet worden teruggestuurd naar restogoodfood@environnement.brussels

Als u geen begeleiding wenst, gaat u onmiddellijk naar etappe 3.

2de fase :

De coach die verantwoordelijk is voor de begeleiding neemt contact op met het restaurant om een afspraak vast te leggen.
De begeleiding rond het Good Food-label omvat:

  • Een gedetailleerde doorlichting van de huidige situatie ten opzichte van de criteria voor het Good Food Resto-label door een 'coach', gespecialiseerd in duurzame voeding;
  • Het achterhalen van sterke en zwakke punten en de uitwerking van een concreet actieplan op basis van de behoeften van de restauranthouder;
  • Het ter beschikking stellen van de juiste tools voor de sector met het oog op bepaalde acties, zoals: receptfiches, communicatiedragers, duurzame bevoorradingsoplossingen.

3de fase :

Het restaurant vult het kandidatuurdossier in en levert de gevraagde bijlagen.
Dat dossier moet ten laatste één jaar na ondertekening van het deelnemingsformulier worden verzonden naar het adres restogoodfood@leefmilieu.brussels.

4de fase :

Indien nodig kan een onafhankelijke inspecteur het restaurant dat kandidaat is voor het label bezoeken. Die inspecteur wordt aangesteld door Leefmilieu Brussel. Het bezoek vindt plaats op een vooraf met de restauranthouder afgesproken datum en heeft als doel na te gaan of aan de criteria wordt voldaan.
Op basis van het kandidatuurdossier, de bijlagen en het eventuele bezoek bezorgt de inspecteur Leefmilieu Brussel een scorerapport en een voorstel voor een besluit i.v.m. het toekennen van het label en het aantal koksmutsen.

5de fase:

Leefmilieu Brussel beslist op basis van het rapport van de inspecteur of het label wordt toegekend en voor welk niveau.
Indien nodig beraadslaagt een jury over specifieke kwesties of uitzonderingen.

6de fase :

Het label is drie jaar geldig. Een onaangekondigd controlebezoek is hoogstens één keer per jaar mogelijk. Die controle gebeurt door een onafhankelijke expert die wordt aangesteld door Leefmilieu Brussel.

7de fase :

Wanneer het label na drie jaar op het punt staat te vervallen, moet elk restaurant dat het Good Food Resto-label wil verlengen een vernieuwingsdossier voorbereiden. Ook dan kan het restaurant profiteren van de begeleiding van een coach, aangesteld door Leefmilieu Brussel. Bij voorkeur wordt er ook aan de optionele criteria voldaan.

Datum van de update: 17/06/2022