U bent hier

Beheer van het wagenpark overheden

In het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE), Boek 2, Titel 4, is bepaald dat de overheden het goede voorbeeld moeten geven op het vlak van een milieuvriendelijker vervoer.

Vanuit deze context heeft de Brusselse Regering nieuwe verplichtingen opgelegd aan de gewestelijke en lokale (gemeenten, OCMW’s en intercommunales) Brusselse overheden.

 

Het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 15 mei 2014 inzake het voorbeeldgedrag en ter wijziging van het besluit inzake bedrijfsvervoerplannen omvat volgende verplichtingen:

  • Voor alle gewestelijke en lokale overheden van het Brussels Gewest: de minimale milieuprestatie-eisen respecteren bij de aankoop of leasing van voertuigen. Deze eisen vervangen de criteria van het besluit van 28 mei 2009 inzake schone voertuigen, dat wordt opgeheven.
  • Voor de gewestelijke en lokale overheden die meer dan 100 werknemers tewerkstellen op éénzelfde site en dus een bedrijfsvervoerplan (BVP) moeten opstellen: bijkomende maatregelen opnemen in het actieplan met betrekking tot het beheer en het gebruik van de wagenvloot en tot het overschakelen naar elektrische wagens.

Milieucriteria bij aankoop/leasing van voertuigen

Vanaf 02/08/2014 dienen alle gewestelijke en lokale overheden van het Brussels Gewest bij de aankoop of leasing van voertuigen de minimale milieuprestatie-eisen te respecteren. Deze eisen vervangen de criteria vastgelegd in het besluit van 28 mei 2009 inzake schone voertuigen, dat wordt opgeheven. 

De minimale milieuprestaties zijn hieronder beschreven.

Personenwagens en ‘multi-purpose vehicles’

(Onder ‘multi-purpose vehicles’ (MPV) worden voertuigen bedoeld van het type Renault Kangoo of Citroën Berlingo)  

  • Een minimale Ecoscore moet in acht genomen worden. Voor de personenwagens die u nog in 2020 in gebruik neemt, bedraagt de drempelecoscore 75, voor MPV’s 68. De te respecteren drempelwaarden zijn opgenomen in onderstaande tabel. Zoals u kan zien, stijgen ze de komende jaren met één punt per jaar. U vindt de Ecoscores op www.ecoscore.be .  
Evolutie van de Ecoscore voor de personenwagens (PW) en MPVs  
Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Voertuig  70 71 72 73 74 75 75 76
MPV 63 64 65 66 67 67 68 69
  • Het voertuig mag niet door diesel aangedreven worden.

Milieucriteria dienen ten minste 30 % van de gunningscriteria uit te maken in elk bestek voor een overheidsopdracht voor de aankoop of leasing van voertuigen, met als doel de voertuigen met de beste milieuprestaties te valoriseren. Binnen deze criteria telt de Ecoscore van het voertuig voor minstens 70 % mee onder de milieucriteria. Naast Ecoscore, dienen ook het voertuiggewicht en de eventuele uitrusting van het voertuig met een systeem voor remenergierecuperatie (zoals bij een hybride of batterij elektrisch voertuig) deel uit te maken van de milieucriteria.  

Minibussen 

Zoals voor de personenwagens en MPV’s, moet voor de aankoop of leasing van minibussen op dezelfde manier rekening gehouden worden met milieucriteria in het bestek. Voor dit type voertuigen geldt echter geen verbod op diesel noch een minimale Ecoscore.

Bestel- en vrachtwagens

Bestel- en vrachtwagens moeten minstens voldoen aan de geldende en liefst zelfs aan de hogere Euronorm. Dit betekent Euro 6 voor bestelwagens (van kracht vanaf 1/9/2014 voor nieuwe types voertuigen klasse I en vanaf 1/9/2015 voor klasse II en III) en Euro VI voor vrachtwagens.

Milieucriteria dienen ten minste 30 % van de gunningscriteria uit te maken (25 % in het geval van zware voertuigen die openbare dienstopdrachten uitvoeren) in elk bestek voor een overheidsopdracht voor de aankoop of leasing van voertuigen, met als doel de voertuigen met de beste milieuprestaties te valoriseren.

Binnen deze milieucriteria tellen de volgende elementen voor 70% mee: de massa van het voertuig (om de voorkeur te geven aan lichtere voertuigen), de aanwezigheid van een systeem om remenergie te recupereren en het vervroegd voldoen aan een hogere Euronorm. De overige 30 % van de milieucriteria bestaan uit het energieverbruik, de uitstoot van koolstofdioxide (CO2), stikstofoxiden (NOx), niet-methaan-koolwaterstoffen (NMHC) en fijne stofdeeltjes (PM10).

Bijkomende acties in het Bedrijfsvervoerplan

De gewestelijke en lokale overheden die meer dan 100 werknemers tewerkstellen op éénzelfde site en dus een bedrijfsvervoerplan moeten opstellen, moeten in hun actieplan bijkomende maatregelen opnemen omtrent het beheer en gebruik van hun wagenpark.  Meer info over het beheer van het wagenpark van overheden in het kader van BVP

Opgelet: Het volgende actieplan vlootbeheer moet uitzonderlijk ingediend worden tegen 31 januari 2022 (uitstel met 1 jaar omwille van de COVID-19 pandemie)!

Jaarlijks Rapport

Elk jaar, uiterlijk op 31 januari, stelt u een verslag op dat de volgende informatie bevat:

1° de samenstelling van het wagenpark (op 31 december van het voorgaande jaar);
2° het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen dat door het wagenpark wordt gebruikt;
3° de beschrijving van de milieucriteria in de bestekken en aandelen van deze criteria in de gunningsprocedure.

U gebruikt voor dit verslag een elektronisch formulier waarvan de link u door Leefmilieu Brussel aangeleverd wordt. U hoeft hiervoor dus niet meer de Excel- en Wordformulieren te gebruiken. De informatie van het webformulier wordt dan ook door Leefmilieu Brussel overgemaakt aan de Regering en het Parlement.

De gewestelijke en lokale overheden die een bedrijfsvervoerplan (BVP) moeten opstellen dienen ons , ten laatste tegen 31 januari 2021, en daarna om de 3 jaar, bijkomende informatie te bezorgen over de analyse van de samenstelling en het gebruik van de vloot, evenals de doelstellingen om de milieuprestaties van de vloot te verbeteren en de maatregelen om deze te bereiken.

Datum van de update: 09/10/2020