U bent hier

Werfafval: de wettelijke verplichtingen

Voor het afvalbeheer gelden er specifieke wettelijke bepalingen. Deze zijn gebaseerd op het fundamentele principe van de hiërarchie van de afvalproductie op de werf.

Zo dient u, als exploitant, de volgende hiërarchie in onderstaande volgorde van prioriteit toe te passen:

1. preventie;
2. voorbereiding voor hergebruik;
3. recycling;
4. andere nuttige toepassing, met name energieterugwinning;
5. verwijdering.

Vóór de start van de werken

Om de bijzondere verplichtingen te kennen, die betrekking hebben op uw werf en dat meer bepaald op het vlak van afvalbeheer, moet u eerst weten of uw werf onderworpen is aan een voorafgaande goedkeuring krachtens rubriek 28 van de ingedeelde inrichtingen.

Indien dat het geval is, moet u een aangifte van klasse 3 indienen bij de door de werf betroffen gemeente om toelating van de gemeente te krijgen voor de exploitatie van uw werf. Deze toelating kan u bijzondere voorwaarden opleggen, die u dient na te leven.

In sommige gevallen bent u daarnaast eveneens verplicht om een asbestinventaris aan uw aangifte van klasse 3 toe te voegen, voordat de werken aangevat worden. 

Raadpleeg de pagina "asbestinventaris, afbraakinventaris en selectieve afbraak".

Tijdens de werken

Door afval te sorteren en tijdelijk op te slaan alvorens het af te voeren, kan het milieu en de omgeving beschermd worden van een verontreiniging die verband houdt met een slecht beheer van de werf. De afvoer zelf moet eveneens aan wettelijke voorwaarden voldoen. Bovendien gelden er voor sommige afvalstromen specifieke wettelijke verplichtingen.

Raadpleeg de volgende pagina's om de wettelijke verplichtingen te kennen, die op alle werven van toepassing zijn.

Voor wat betreft uitgegraven grond:

Raadpleeg De codes van goede praktijk inzake gebruik van uitgegraven gronden en granulaten in of op de bodem (.pdf) om uw verplichtingen bij het gebruik van uitgegraven grond te kennen. Opgelet: deze code geldt voor grond die uitgegraven werd in het kader van de behandeling van verontreinigde bodems krachtens Ordonnantie betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems van 5 maart 2009, zoals gewijzigd op 23/06/2017.

Buiten het kader van werven voor behandelingen van verontreinigde bodems, wordt deze code eveneens opgelegd in het kader van een toelating voor het gebruik van uitgegraven grond in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De uitgegraven grond moet bovendien de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van kracht zijnde wetgeving betreffende afvalstoffen respecteren (inzameling, vervoer van afvalstoffen en valorisatie voorafgaand aan het gebruik).

Datum van de update: 09/05/2022