U bent hier

Uw lokalen: inrichting en veiligheid (professionnels)

a. Werkzones afschermen
b. Werkomgeving beveiligen en hinder vermijden
c. Installaties onderhouden
d. Werkomgeving en installatie wijzigen

a. Werkzones afschermen

 • U moet over 4 afzonderlijke werkzones beschikken om de verschillende verrichtingen uit te voeren: 

  Indien u onvoldoende plaats hebt

  • U kunt de voorbehandelingszone en de voorbereidingszone samenvoegen tot één " voorbehandelings- en voorbereidingszone". Deze unieke zone moet dan voldoen aan alle eisen die aan elke zone afzonderlijk worden opgelegd.
  • Indien uw vergunning dit toestaat, kunt u een oude verfcabine gebruiken om de grondlagen aan te brengen.

                   In dit geval :

  • moet u een andere cabine gebruiken voor het verven zelf. U mag de twee verrichtingen niet uitvoeren in dezelfde cabine. Het heeft weinig zin een nieuwe cabine te gebruiken voor de grondlagen, omdat de paintstopfilters snel verzadigd raken.

  Indien u zeer kleine hoeveelheden verf gebruikt (een mengbank van minder dan 40 liter) : Dan is een labo niet vereist, op voorwaarde dat de milieuvergunning dit uitdrukkelijk vermeldt.

                    In dit geval:

  • mag u de verf voorbereiden en het materiaal reinigen in een mechanisch verluchte zone
  • mag u geen vlammen gebruiken binnen een straal van 8 meter rond deze werkzone
  • moet u de verf opslaan in een speciaal hiervoor ontworpen kast.
  • een voorbehandelingszone om de auto-onderdelen die moeten geverfd, gelakt of gevernist worden vooraf te behandelen
   • matteren
   • reinigen en verwijderen van oude laklagen of roest
   • voorbehandelen door afbranden of vlamstralen
  • Een voorbereidingszone voor de mechanische of chemische procedés
   • Afkrabben, borstelen, schuren of stralen (pneumatisch, centrifugaal of natstralen)
   • Chemisch reinigen met de hand, in ontvettingsbaden, sproeitunnels of met een stoomstraal, met:
    • een alkalische ontvetter
    • organische oplosmiddelen
    • emulsies
    • een afbijtmiddel
   • spuiten van een onderlaag (surfacer, primer, fuller)
   • aanbrengen van anorganische conversielagen gevormd door inwerking van chemische stoffen (waarbij het metaal zelf bijdraagt aan de samenstelling van de deklaag)
  • een verfcabine om de grondlaag, vernis of verf te verstuiven
  • een  ‘labo’
   • opslaan, behandelen of voorbereiden van de verven
   • reinigen van het spuitmateriaal

Indien u meer dan de maximaal toegelaten hoeveelheden ontvlambare stoffen wilt opslaan, is overigens een specifieke opslagzone voor gevaarlijke producten vereist (zie exploitatiegids: Gevaarlijke producten opgeslagen in een gebouw).

Top

b. Werkomgeving beveiligen en hinder vermijden 

Waarom moet u bijzondere voorzorgen treffen?

Uw werkplaats heeft altijd een potentieel risico van ontploffingen of brand (ontvlambare producten, ...). Houd u dus strikt aan de veiligheidsvoorschriften om uw werknemers, uw klanten en het milieu te beschermen.

Uw activiteit brengt ook hinder mee voor de buurt (geuren van verf, van oplosmiddelen, …). Om deze hinder te beperken, worden strenge regels voor dampafzuiging opgelegd. Indien de buren klagen, moet u misschien een schoorsteen verplaatsen of verhogen.

Voor de hele werkomgeving

 • Verbied de toegang van het publiek tot de werk- en opslagzones, en hang dit verbod duidelijk op buiten deze zones en lokalen.
 • Plaats werkende brandblussers nabij de werkposten en uitgangen.
 • Zet niets voor de nooduitgangen. De deuren van de nooduitgangen moeten naar buiten openen en moeten altijd vrij zijn.
 • De vloer van het carrosseriebedrijf is in goede staat, glad, ondoorlatend en onbrandbaar.
 • Houd zaagsel of een ander absorberend product bij de hand in de werkplaats om gemorste vloeistoffen onmiddellijk op te vegen.

 

Voor de voorbehandelings- en voorbereidingszones

Inrichting

 • Sluit de voorbereidingszone af met brandwerende gordijnen of brandschermen.

 

Filtratie

 • Zuig het schuurstof aan de bron op, vang het op in een hermetisch afgesloten vat en voer het af als gevaarlijk afval. 

  Waarom moet het schuurstof worden afgezogen?

  Schuurstof is kankerverwekkend. Het is dus gevaarlijk afval (zie rubriek ‘uw afval’).

 • Gebruik droge filters om de afgezogen lucht stofvrij te maken. 

  Waarom moet u antistoffilters gebruiken?

  De antistoffilter maakt de aangezogen lucht stofvrij en stoot hem weer uit, en vermindert zo de hinder voor de buurt.

   

Afzuiging

 • Installeer een mechanisch ventilatiesysteem om dampen en uitwasemingen bij de bron af te zuigen en naar buiten af te voeren via een schoorsteen (bij voorkeur met een debiet van minstens 15.000 m3/uur).  

  Waarom moet u een krachtig ventilatiesysteem installeren?

  De buren mogen geen hinder ondervinden van dampen en uitwasemingen. De schoorsteen staat dus bij voorkeur boven op het dak, ver van de ramen van de buren, en vrij hoog.

  Het luchtdebiet dat uit de schoorsteen komt, moet voldoende groot zijn. Voor de voorbereidingszones is het minimale afzuigdebiet niet bij wet bepaald omdat het afhangt van de oppervlakte van uw voorbereidingszone. Doorgaans volstaat een debiet van 15.000 m3/uur.

  Het uitgangsdebiet van de schoorsteen van uw systeem vindt u in de technische fiche van het ventilatiesysteem.

 • Installeer afvoerleidingen en -buizen uit onbrandbaar materialen voor de uitwasemingen , en plaats ze zo dat aanslag eruit verwijderd kan worden.
 • De schoorstenen en/of afvoerleidingen moeten altijd toegankelijk zijn voor het personeel dat de controlemetingen uitvoert.

Voor de verfcabine

Filtratie

 • Gebruik “paintstopfilters” om de droge materie van de verf , de vernis of de grondlaag vast te houden, en vervang ze vooral regelmatig. 

  Een paintstopfilter houdt de kleine verfdeeltjes vast die vrijkomen bij het gebruik van een spuitpistool.

  De efficiëntie van de filtratie is 90 tot 98 %, maar neemt af wanneer de filter vuil is. Vervang de filters volgens de richtlijnen van de fabrikant.

 • Gebruik geen actieve koolfilter meer om de lucht van de verfcabines te zuiveren.  

  Indien u slechts één afvoerleiding hebt die tegelijk de lucht uit de verfcabine en de lucht uit het labo afvoert, moet u in bepaalde gevallen nog actievekoolfilters gebruiken:

  • uw milieuvergunning vermeldt uitdrukkelijk dat u ze moet gebruiken;
  • de VOS-emissies in de lucht die uit de cabine komt, bedragen maximum 50 mg/Nm3;
  • laat de installatie elk jaar controleren en onderhouden door een gespecialiseerde onderneming;
  • vervang verzadigde filters meteen door even efficiënte filters van hetzelfde type;
  • houd de aankoopfacturen van de filters gedurende 5 jaar bij, en leg ze voor bij een controle;
  • bewaar de filters in een verlucht lokaal ver van ontvlambare producten.

  Waarom moet u geen actievekoolfilters meer gebruiken in de spuitcabines?

  Tegenwoordig worden producten op waterbasis gebruikt. Actievekoolfilters raken snel verzadigd, waardoor ze hun werkzaamheid verliezen (waterdamp zet zich gemakkelijk vast op de koolfilter).

   

Indien u nog filtratiesystemen met watergordijn hebt: 

Verfcabines die zijn uitgerust met een filtratiesysteem met watergordijn komen weinig voor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 • De filter met watergordijn is verticaal en werkt in gesloten circuit.
 • Het filtratiesysteem in zijn geheel moet een keer per jaar worden geledigd.
 • Laat het afvalwater en de eventuele uitvlokkingsmiddelen ophalen door een vergunde operator in het Brussels Hoofstedlijke Gewest en houd de bewijsstukken 5 jaar bij in uw afvalregister.
 • Het afvalwater van het filtratiesysteem mag in geen geval in de riolering worden geloosd. 

 

Extractie

 • Installeer een mechanisch ventilatiesysteem om dampen en uitwasemingen bij de bron af te zuigen en naar buiten af te voeren langs een schoorsteen (minimaal uitgangsdebiet van de schoorsteen van 20.000 Nm3/uur). De gassen worden verticaal uitgestoten van onder naar boven, zonder obstakel, tegen een snelheid van gemiddeld 7 m/s.  

  Waarom moet u een performant ventilatiesysteem installeren in de cabines?

  Om hinder voor de buurt (geuren van verf, oplosmiddelen, ...) zo veel mogelijk te vermijden, moeten u erop letten dat luchtuitlaten goed geplaatst zijn (hoogte, zone)!  Het extractiedebiet voor verfcabines is bij wet vastgelegd. Houd u er dus nauwgezet aan. 

  N = “normaal”: in normale temperatuur- en drukomstandigheden.

 • Indien de luchtbehandelingscircuits dit toestaan,  kunt u de lucht recycleren wanneer u het spuitlakken onderbreekt.
 • Indien u een nieuwe verfcabine koopt, kies dan een type dat met een aanpasbaar ventilatiedebiet. 
 • Installeer afvoerleidingen en -buizen in onbrandbare materialen voor de uitwasemingen, en plaats ze zo dat aanslag gemakkelijk kan worden verwijderd.
 • De schoorstenen en/of afvoerleidingen moeten altijd toegankelijk zijn voor het personeel dat de controlemetingen uitvoert.
 • De spuitcabines en dampafvoerinstallaties mogen geen dode ruimtes hebben. 

  Waarom zonder dode ruimte?

  In dode ruimtes kunnen explosieve mengsels of afzettingen worden gevormd.

Voor het labo

Inrichting

 • De wanden hebben een brandweerstand van minstens 1 uur (Rf 1h).
 • De deur heeft een brandweerstand van minstens ½ uur (Rf ½ h), opent naar buiten en sluit automatisch.
 • De verlichting is explosievrij.
 • Er is een hoge en lage mechanische ventilatie, die zo wordt geïnstalleerd dat ze de brandweerstand niet vermindert.

 

Filtratie  

Indien u actievekoolfilters gebruikt in de luchtafvoerleidingen: 

 • Vervang ze regelmatig. 

  Waarom actievekoolfilters in de laboratoria?

  Verdunningsmiddelen (thinners), ontvettingsmiddelen en reinigingsproducten bevatten vaak (nog) oplosmiddelen. Daarom zijn ook nog actievekoolfilters nodig in het laboratorium.

  Vervang ze regelmatig, want verzadigde filters verhogen het risico van zelfontbranding en houden vrijwel geen oplosmiddelen meer vast. 

 • Laat het systeem elk jaar controleren en onderhouden door een gespecialiseerde onderneming.
 • Vervang verzadigde filters meteen door een even efficiënte filter van hetzelfde type.
 • Bewaar de aankoopbewijzen van de filters (de facturen) 5 jaar, en leg ze voor bij controles.
 • Bewaar de filters in een verlucht lokaal, ver van ontvlambare producten. 

  Waarom moet u de filters in een verlucht lokaal opslaan?

  Onder invloed van de warmte kunnen de oplosmiddelen die de filter heeft opgeslorpt, ontsnappen, wat de hinder (geur) en het ontploffingsgevaar verhoogt.

Top

c. Installaties onderhouden

De verfcabine onderhouden

 • Laat de cabine elk jaar controleren en onderhouden door een gespecialiseerde onderneming.
 • Bewaar de onderhoudsfiches en houd een register bij ter beschikking van Leefmilieu Brussel.  

  De onderhoudsfiches bevatten minimum de volgende informatie:

  • naam en adres van het carrosseriebedrijf;
  • naam en adres van de verantwoordelijke;
  • type van interventie (controle, onderhoud, expertise);
  • datum van de interventie;
  • naam en handtekening van de persoon die de interventie heeft uitgevoerd;
  • uurtellerindex van de spuitcabine.

 

De luchtafvoerleidingen onderhouden

 • Reinig de luchtafvoerleidingen in de spuitcabine en de voorbereidingszone minstens één keer per jaar, of laat ze reinigen.
 • Gebruik nooit vlammen of andere procedés die vonken kunnen voortbrengen.

 

De brander onderhouden

                            Heteluchtgenerator      Brander direct in de luchtstroom

Vloeibare brandstoffen

 • Zorg ervoor dat het verwarmingstoestel in goede staat van werking en goed afgesteld is.  

  Vloeibare brandstoffen

  Wanneer het verwarmingstoestel goed is afgesteld, zullen de verbrandingsgassen:

  • in geen geval roetsporen bevatten;
  • geen oliesporen laten op het filterpapier dat wordt gebruikt om de rookgasindex te bepalen;
  • een temperatuur hebben die maximum 350 °C hoger ligt dan de kamertemperatuur in de werkplaats;
  • de vereisten van de onderstaande tabel naleven, wanneer het toestel op bedrijfstemperatuur is:

  Jaar van inbedrijfstelling

  Maximale Bacharach-index (op elk moment)

  Minimaal rendement (in de meest gebruikte vlamgang)

  vóór 1988

  0-2

  85 %

  tussen 1988 en 1997

  0-2

  88 %

  Vanaf 1997

  0-1

  90%

 • Laat de installatie jaarlijks onderhouden door een geschoold technicus. 

  Het onderhoud omvat:

  • het vegen van de schoorsteen;
  • de reiniging van de rookgascircuits van de generator;
  • het nazicht van de verbrandingsbuizen;
  • het nazicht en de afstelling van de branders en bijhorende voorzieningen;
  • de controle van de goede staat van werking: verbrandingsrendement, Bacharach-index, rookgastemperatuur.

  De technicus overhandigt u een onderhoudsattest met de resultaten van de verbrandingscontrole.

 • Houd de onderhoudsattesten 5 jaar bij zodat u ze kunt voorleggen bij een controle. 

Gasvormige brandstoffen

 • Zorg ervoor dat het verwarmingstoestel in goede staat van werking en goed afgesteld is.  

  Indien het verwarmingstoestel goed is afgesteld, voldoen de verbrandingsgassen aan de eisen van de onderstaande tabel wanneer het toestel op bedrijfstemperatuur is:

  Jaar van inbedrijfstelling

  Maximale Bacharach-index (op elk moment))

  Minimaal rendement (in de meest gebruikte vlamgang)

  vóór 1988

  350

  85 %

  tussen 1988 en 1997

  350

  88 %

  Vanaf 1997

  350

  90%

 • Laat de installatie jaarlijks onderhouden door een geschoold technicus.   

  Het onderhoud omvat:

  • de controle van de goede werking van de schoorsteen en de aansluitingen;
  • het vegen van de schoorsteen, indien nodig;
  • de reiniging van de rookgascircuits;
  • het nazicht en de afstelling van de branders en bijhorende voorzieningen;
  • de controle van de goede staat van werking: verbrandingsrendement, rookgastemperatuur.

  De technicus overhandigt u een onderhoudsattest met de resultaten van de verbrandingscontrole.

 • Houd de onderhoudsattesten 5 jaar bij zodat u ze kunt voorleggen bij een controle.
 • Laat de branders van de cabines jaarlijks onderhouden door een geschoold technicus.
 • Zorg ervoor dat de technicus de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant respecteert.

Top

d. Werkomgeving en installaties wijzigen

 • Vraag de toelating aan uw gemeente of aan Leefmilieu Brussel (afhankelijk van wie uw vergunning heeft afgeleverd) voordat u: 
  •  Indien u de toelating moet aanvragen bij Leefmilieu Brussel, moet u uw aanvraag richten tot:

  Leefmilieu Brussel
  Afdeling Vergunningen en Partnerschappen
  Thurn & Taxis Site
  Havenlaan 86C, bus 3000
  1000 Brussel

  Vermeld in uw brief:

  -   de naam, de firmanaam en het adres van de houder van de milieuvergunning;

  -   de referenties van de geldige milieuvergunning(en).

  U kunt ook het aanvraagformulier voor wijziging van een milieuvergunning invullen en naar Leefmilieu Brussel opsturen.

  Wacht altijd de officiële toelating af alvorens deze wijzigingen uit te voeren.

  • een werkzone toevoegt, verplaatst of vervangt;
  • een ventilatiesysteem toevoegt of wijzigt in een zone. 

  Top

  Datum van de update: 14/09/2022