U bent hier

Beheer van niet-huishoudelijke afvalstoffen: FAQ (professionnels)

1. Wat zijn de verplichtingen inzake sorteren en beheer van niet-huishoudelijk afval in het BHG?

De verplichtingen zijn:

 • Het beheer van uw afvalstoffen kunnen aantonen (zie vraag 3)
 • Zakken of containers gebruiken die door uw geregistreerde ophaler geïdentificeerd zijn;
 • Sorteren:
  • Gevaarlijk afval ;
  • Papier en karton;
  • PMD*;
   • Plastic flessen en flacons
   • Metalen Verpakkingen
   • Drankkartons
  • Glasafval van kleurloos en gekleurd verpakkingen;
  • Plantenafval (groenzones en tuinen);
  • Afval waarvoor een terugnameverplichting geldt;
   • Gebruikte frituurvetten en –oliën
   • Accu’s en batterijen
   • Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
   • Geneesmiddelen
   • Banden
   • Afvalolie
   • Afgedankte voertuigen
   • Zonnepanelen
  • Dierlijk afval.
  • Restafval.

* Naleving van de P+MD-richtlijn is nog niet verplicht voor bedrijven/professionals, maar u kunt wel contact opnemen met uw afvalstoffenophaler om de introductie van deze nieuwe aanpak te organiseren.

2. Waarom worden deze verplichtingen opgelegd?

Er zijn 2 redenen:

 • Hoe meer afval aan de bron gescheiden kan worden, hoe meer dit gerecycleerd kan worden. Door afval te recycleren kan worden bespaard op grondstoffen en energie;
 • De financiering van het beheer van de huishoudelijke en de niet-huishoudelijke afvalstroom moet worden gescheiden. Dit is het principe dat de vervuiler betaalt.

3. Hoe toon ik het beheer van mijn afvalstoffen aan?

De producent van niet-gevaarlijke, niet-huishoudelijke afvalstoffen toont zijn afvalstoffenbeheer aan via één van de volgende mogelijkheden:

 • het bestaan van een contract, afgesloten met een geregistreerde afvalstoffenophaler (zie ook vraag 13), of
 • de attesten van ophaling, afgeleverd door een geregistreerde afvalstoffenophaler, of
 • de attesten van verwerking, afgeleverd door een vergunde afvalverwerkingsinstallatie.

4. Wie moet het beheer van zijn afvalstoffen kunnen aantonen?

Deze verplichting geldt voor elke producent of houder van afvalstoffen andere dan huishoudens. Dit zijn bijvoorbeeld: een onderneming, een handelaar, een zelfstandige, een vereniging, een kantoor- of gebouwbeheerder, …

5. Sinds wanneer moet ik het beheer van mijn afvalstoffen kunnen aantonen?

Deze verplichting is van kracht sinds 2 februari 2013.

6. Sinds wanneer moet ik mijn afvalstoffen sorteren?

Sinds 1991 is elke producent van gevaarlijke afvalstoffen verplicht dit afval gescheiden te houden van alle andere afvalstoffen en deze conform de wetgeving rond gevaarlijk afval te laten verwijderen.
Sinds 1993 is elke producent van dierlijk afval verplicht dit afval gescheiden te laten verwijderen.
Sinds 2 februari 2013 is iedereen verplicht papier en karton gescheiden van het restafval aan te bieden.
Sinds 2 februari 2014 moeten ook de volgende stromen gescheiden van het restafval aangeboden worden:

 • PMD,
 • verpakkingsglas,
 • plantenafval,
 • alle afvalstromen waarvoor een terugnameverplichting geldt.

7. Bestaan er standaard modellen voor een contract of voor de andere bewijsstukken?

Er is geen standaardmodel voor de bewijsstukken (contract of attesten- zie vraag 3).
De bewijsstukken moeten wel minstens volgende gegevens bevatten:

 • naam, adres, ondernemingsnummer en vestigingseenheid van de producent van de afvalstoffen;
 • naam, adres, ondernemingsnummer, vestigingseenheid van de inzamelaar of plaats van afgifte (afvalverwerker of containerpark);
 • aard van het afval;
 • volume of gewicht van de opgehaalde of afgeleverde afvalstoffen;
 • frequentie van inzameling of datum van afgifte.

8. Waar vind ik de lijst van geregistreerde ophalers in het Brussels gewest?

Niet-gevaarlijke afvalstoffen 

» Lijst van geregistreerde ophalers van niet-gevaarlijke afvalstoffen

Gevaarlijke afvalstoffen

» Lijst van de erkende ophalers van gevaarlijke afvalstoffen

9. Als ik al een contract heb met een afvalophaler, moet ik dan mijn huidige contract vernieuwen?

Neen, maar u moet wel de volgende punten controleren in uw contract:

10. Mag mijn leverancier de gebruikte verpakkingen van de producten die hij levert terug meenemen ?

Als uw leverancier de gebruikte verpakkingen van de geleverde producten terugneemt, moet hij beschikken over een registratie als afvalophaler (zie vraag 8).

11. Moet ik de zakken of containers van mijn ophaler gebruiken?

Uw ophaler zal u een voorstel doen aangepast aan uw behoeften.

In elk geval moet elk gebruikt recipiënt duidelijk identificeerbaar zijn door zijn kleur, logo, opschrift of eender welk ander geschikt middel als toebehorende aan uw geregistreerde ophaler.

12. Is er een grens waaronder ik niet moet sorteren?

Neen, er is geen ondergrens bepaald voor het sorteren van de verplichte stromen van afvalstoffen.

13. Mag ik afvalstromen samen aanbieden?

Het is inderdaad mogelijk de verschillende fracties afvalstoffen te hergroeperen in dezelfde container op voorwaarde dat deze fracties van elkaar gescheiden blijven in verschillende houders/zakken.
Gescheiden fracties afvalstoffen mogen niet meer gemengd worden na sorteren.

14. Mag ik voor de verschillende afvalstromen verschillende oplossingen zoeken?

Ja, u mag voor de verschillende afvalstromen verschillende oplossingen (ophalers of containerpark of verwerkingsinrichtingen) gebruiken.
In dit geval moet u voor de verschillende afvalstromen de correcte ophaling of verwerking kunnen aantonen zoals vermeld in vraag 3.

15. Mag ik mijn afval buiten zetten tijdens de ophaling van huishoudelijk afval?

Volgens de ophaalkalender van uw ophaler kan het afval afkomstig uw bedrijf gelijktijdig aangeboden worden met het huishoudelijk afval. U moet echter steeds identificeerbare récipiënten (containers, zakken) gebruiken (zie vraag 1).

16. Mag ik mijn afvalstoffen zelf naar een containerpark of een afvalverwerkings-inrichting brengen?

Ja, u kan uw afval zelf brengen of laten brengen door een geregistreerd vervoerder naar een containerpark of een vergunde afvalverwerkingsinrichting.
In dit geval moet u de correcte verwerking kunnen aantonen zoals uitgelegd in vraag 3 .

17. Wat riskeer ik bij het niet naleven van de verplichtingen?

Bij vaststelling van een inbreuk kan een proces-verbaal worden opgemaakt door een gemeentelijke inspecteur, een inspecteur van Leefmilieu Brussel of door de politie. 

Een administratieve boete tussen 50 EUR en 62500 EUR kan worden opgelegd.

18. Hoelang moet ik de documenten bewaren?

Bewaar uw documenten gedurende 5 jaar.

19. Wat is de wettelijke basis van deze verplichtingen?

 • Ordonnantie van 14/06/2012 betreffende afvalstoffen, aangepast door de Ordonnantie van 18/12/2015 houdende het eerste deel van de fiscale hervorming.
 • Besluit van 01/12/2016 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen.

20. Waar vind ik het antwoord op een vraag die hierboven niet werd behandeld?

Surf naar de website van de campagne Recycle BXL Pro: bekijk de pagina FAQ of de pagina Informatie & verplichtingen

Als bedrijf kan u ook contact opnemen met: 

Datum van de update: 20/01/2021