U bent hier

De uitvoeringstermijn van uw vergunning

Wanneer er een milieuvergunning wordt uitgereikt voor inrichtingen die nog niet bestaan, wordt er op de milieuvergunning een “uitvoeringstermijn” voor deze inrichtingen vermeld: dat is de tijd waarover u beschikt om de werkzaamheden duidelijk te beginnen. Deze termijn bedraagt doorgaans 3 jaar.

Voor de gemengde projecten (projecten met een stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning) 

In geval van een gemengd project begint de uitvoeringstermijn pas te lopen wanneer u ook de stedenbouwkundige vergunning hebt verkregen.
Men gaat ervan uit dat de uitvoeringsdatum van de milieuvergunning overeenkomt met de uitvoeringsdatum van de stedenbouwkundige vergunning.

Voor niet-gemengde projecten

Wat verstaat men onder “duidelijk met de werkzaamheden beginnen”?
We beschouwen dat de werkzaamheden op betekenisvolle wijze zijn aangevat als  er een onomkeerbare actie heeft plaatsgevonden. Enkele voorbeelden:

  • het leggen van een betonplaat
  • de afbakening van nieuwe parkeerplaatsen door een geverfde lijn
  • de installatie van een nieuwe machine of de vervanging van een oude machine.

Wat gebeurt er als u niet duidelijk met de bouw van de constructie kunt beginnen binnen de aangegeven termijn?

In dat geval kunt u de instantie die de vergunning afleverde vragen om de in de beslissing vermelde uitvoeringstermijn met 1 jaar te verlengen. Een dergelijke aanvraag dient u 3 maanden vóór het verstrijken van deze termijn in te dienen.
U kunt jaarlijks om een verlenging van deze termijn vragen, maar u dient dan wel het feit te rechtvaardigen dat u nog niet met de bouw bent kunnen beginnen, omwille van een geval van overmacht of een beroep tegen uw vergunning bij de Raad van State dat nog niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing.
Het is de instantie die uw vergunning afleverde die u een verlenging van de termijn toekent. Als u geen antwoord op uw aanvraag ontvangt vóór het verstrijken van de termijn, wordt de verlenging geacht toegekend te zijn.
Als uw verzoek om een verlenging van de uitvoeringstermijn daarentegen wordt geweigerd door de administratie, beschikt u niet over een beroepsmogelijkheid tegen deze beslissing.
Als u geen verlengingsverzoek indient en u niet duidelijk met de werkzaamheden van start gegaan bent binnen de hiertoe voorziene termijn, vervalt uw vergunning en dient u een nieuwe vergunning aan te vragen.

Datum van de update: 19/09/2022