U bent hier

Uw verplichtingen tot de veiligheid (professionnels)

a. Levering van stookolie
b. Het opslaglokaal
c. Maatregelen in geval van een incident om verontreiniging te voorkomen

a. Levering van stookolie

 • Zie erop toe dat de leverancier aanwezig blijft tijdens de levering, zodat hij onmiddellijk kan ingrijpen indien zich een incident voordoet.

Top

b. Het opslaglokaal

 • Ventileer voldoende rechtstreeks naar buiten, om zo te beletten dat de atmosfeer toxisch of explosief wordt.
 • Het lokaal, ongeacht of het om een deel van een gebouw gaat of een groeve, waarin één of meer opslagtanks staan, is voorzien van een brandwerende deur met een brandweerstand van op zijn minst een half uur. De wanden, vloeren en plafonds van het lokaal bieden een brandweerstand van op zijn minst een uur.
 • Roken in het opslaglokaal is ten strengste verboden.
 • Het is ook verboden ontvlambare of brandbare materialen op te slaan in het lokaal.
 • Plaats de gebruikelijke pictogrammen voor het rookverbod op alle toegangsdeuren en binnenin het lokaal.

Top

c. Maatregelen in geval van een incident om verontreiniging te voorkomen

 • Indien per ongeluk stookolie gemorst is, gebruik dan inerte materialen om deze te absorberen en neem alle haalbare voorzorgsmaatregelen om het gevaar te vermijden en de verontreiniging van bodem en water te beperken.
 • Verwijder het afval dat door deze reinigingswerken werd voortgebracht. Doe hiervoor een beroep op een vergunde operator in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. Het gaat om gevaarlijke afvalstoffen. Bewaar het traceerbaarheidsdocument dat de verwijdering van de afvalstoffen aantoont in uw register. 
 • Verwittig onmiddellijk Leefmilieu Brussel per schrijven (brief, email, fax) en verduidelijk de aard en datum van het ongeval.   

  Breng Leefmilieu Brussel altijd op de hoogte:

  Leefmilieu Brussel

  Afdeling Vergunningen en Partnerschappen

  Thurn & Taxis Site

  Havenlaan 86C, bus 3000

  1000 Brussel

  permit@leefmilieu.brussels

 • Indien het alarm van een van de veiligheidsvoorzieningen defect is, moet u het zo snel mogelijk laten herstellen. Breng Leefmilieu Brussel op de hoogte indien het lekdetectiesysteem meer dan vijf dagen lang buiten werking is.

Top

Datum van de update: 14/09/2022