U bent hier

Uw bestaande stookolie opslagtank : goed om weten (professionnels)

a. De opslagtank
b. De omgeving
c. Het lokaal
d. Het register

a. De opslagtank

Alle niet ingegraven opslagtanks moeten uitgerust zijn:

 1. met een inkuiping (in het geval van opslagtanks met enkele wand, opslagtanks met dubbele mand zonder permanent lekdetectiesysteem). Deze voorwaarde is niet van toepassing op opslagtanks met dubbele wand die uitgerust zijn met een permanent lekdetectiesysteem;
 2. met een overvulbeveiligingssysteem
 3. met een ontluchtingsleiding die in de openlucht uitkomt

1. Enkele wand / dubbele wand

 • Enkele wand

Alle enkelwandige opslagtanks moeten voorzien zijn van een inkuiping, dit is een verplichting. Deze inkuiping laat toe de vloeistof bij te houden in geval van een lek.

 • Als uw bestaande opslagtank niet is uitgerust met een dergelijk systeem, moet u hem daar uiterlijk tegen 27/08/2023 mee uitrusten.
 • Ondertussen moet u uw opslagtank jaarlijks laten controleren vanaf 27/08/2020.

In bepaalde gevallen, kan een lokaal ingericht worden zodat het dienst kan doen als inkuiping. Tussenmuren mogen echter niet beschouwd worden als een wand.

Tussen de opslagtank en het plafond moet een ruimte van op zijn minst 50 cm worden gelaten. Tussen de opslagtank en de bodem van de inkuiping moet een ruimte van op zijn minst 20 cm worden gelaten. Tussen de opslagtank en de wanden van de inkuiping of de andere opslagtanks moet een ruimte van op zijn minst 50 cm worden gelaten.

Indien de inkuiping niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt de opslagtank als niet-toegankelijk beschouwd en dient de lekdichtheid van de opslagtank om de 3 jaar te worden gecontroleerd.
Het is mogelijk meerdere opslagtank op te slagen in één enkele inkuiping of een lokaal aan te passen zodat het voldoet aan de definitie van een inkuiping.
Deze is gebouwd volgens de code van goede praktijk en onder toezicht van een expert op het vlak opslaginstallaties. De opslagtank(s) kan/kunnen niet beschadigd worden door een verzakking van de inkuiping. Het volume dat de inkuiping moet kunnen weerstaan is gelijk aan het grootste volume van volgende inhouden:

 • de waterinhoud van de grootste opslagtank, verhoogd met 25 % en;
 • de helft van de totale inhoud van de totale capaciteit van de opslagtanks in de inkuiping.

Bovendien moet de inkuiping kunnen weerstaan aan de massa vloeistof die zich in de grootste opslagtank bevindt.
De inkuiping heeft als enigste doel het opvangen van stookolie in geval van een lek en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld een doorgang voor kabels, leidingen voor water, gas of andere opslagplaatsen. Een doorgang voor kabels kan aanvaard worden indien de dichting van de inkuiping verzekerd is.

Indien de opslagtank zich in openlucht bevindt, neem dan maatregelen om te vermijden dat regenwater of afvoerwater zich ophoopt in de inkuiping. Indien water verzamelt in de inkuiping, moet u het afvoeren. Het water dat op deze manier gewonnen wordt, is gevaarlijk afval. Verwijder dit door een beroep te doen op een vergunde operator in het Brussels Hoofdstedlijk Gewest of gie het in een koolwaterstofafscheider, indien uw rioleringssysteem hiermee uitgerust is.

 • Dubbele wand

Opdat uw opslagtank zou worden beschouwd als een opslagtank met dubbele wand, moet hij een binnenwand en een buitenwand hebben.
Uw opslagtank moet uitgerust zijn met een permanent lekdetectiesysteem, gesitueerd in de gesloten ruimte tussen de twee wanden. Meestal gaat het om een circulerende vloeistof. Indien het peil of de druk van de vloeistof varieert, of als er stookolie mee vermengd raakt, moet er een hoorbaar en/of zichtbaar alarm afgaan. De gekozen vloeistof mag niet bijtend zijn voor de wanden van de opslagtank en mag niet stollen in geval van vorst.
Indien de bestaande opslagtank een dubbele wand heeft maar niet met een permanent lekdetectiesysteem is uitgerust, zal hij worden beschouwd als een opslagtank met enkele wand.
De veiligheidsmaatregelen betreffende een enkelwandige opslagtank (inkuiping) moeten dan geïmplementeerd en gerespecteerd worden.

2. Overvulbeveiligingssysteem

De opslagtank is uitgerust met een overvulbeveiligingssysteem: zodra de opslagtank vol is (maximaal 98%) wordt de bevoorrading automatisch onderbroken.

 • Als uw bestaande opslagtank niet is uitgerust met een dergelijk systeem, moet u hem daar uiterlijk tegen 27/08/2023 mee uitrusten.
 • Ondertussen moet u uw opslagtank jaarlijks laten controleren vanaf 27/08/2020.

3. ontluchtingsleiding

De opslagtank is voorzien van een ontluchtingsleiding die in de openlucht uitkomt.

 • Als uw bestaande opslagtank niet is uitgerust met een dergelijk systeem, moet u hem daar uiterlijk tegen 27/08/2023 mee uitrusten.
 • Ondertussen moet u uw opslagtank jaarlijks laten controleren vanaf 27/08/2020.

b. De omgeving

 • Plaats een veiligheidsafsluiting aan de vulslang, om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot de opslagtank.
 • Zorg ervoor dat de opslagtank en zijn omgeving steeds toegankelijk zijn.

c. Het lokaal

 • Indien de opslagtank zich in een lokaal bevindt, dient dit rechtstreeks naar buiten verlucht te worden.

d. Het register

 • Houdt uw register, het dossier dat alle documenten bevat samen bij uw opslagtank.    

  REGISTER

  Bewaar alle documenten die betrekking hebben op uw stookolie opslagtank in een register.

  Bewaar dit register ter plaatse zodat u het kunt voorleggen aan de ambtenaar die belast is met het toezicht.

  Uw register moet minstens de volgende informatie bevatten:

  1. de controleverslagen van de installaties, met datum en handtekeningen (met vermelding van de naam van de firma en van de persoon die de controle heeft uitgevoerd);

  2. de attesten van onderhoudsbeurten en herstellingen (met vermelding van de naam van de firma en van de persoon die de werken heeft uitgevoerd);

  3. de traceerbaarheidsdocumenten die de verwerking van de gevaarlijke afvalstoffen aantonen (die 5 jaar moeten worden bijgehouden).

 

Datum van de update: 14/09/2022