U bent hier

Impact

Milieuhinder

Het toenemende aantal verplaatsingen met de auto brengt velerlei problemen met zich mee:

 • luchtvervuiling: verslechtering van de luchtkwaliteit (zie hieronder);
 • geluidsoverlast: in Brussel wordt bijna één woongebouw op vier blootgesteld aan een zeer onaangenaam geluidsniveau veroorzaakt door het intense verkeer;
 • gezinsuitgaven: de Brusselaar spendeert zowat een kwart van zijn energieverbruik aan brandstof en de steeds stijgende kosten voor fossiele brandstoffen zullen dat cijfer nog verhogen;
 • bezetting van de stedelijke ruimte: de auto is steeds meer aanwezig in het stadsbeeld, beperkt de ruimte voor voetgangers, maakt de wegen onveiliger en de wijken minder leefbaar;
 • verzadiging van de stad en verloedering van het landschap: het transitverkeer verstoort de rust in de woonwijken en de uitlaatgassen tasten het architecturaal erfgoed aan;
 • hinder van het bovengronds openbaar vervoer (tram, bus);
 • meer overheidsinvesteringen voor onderhoud en vernieuwing van infrastructuur;
 • productie van een enorm volume afval: afgeschreven auto’s (500.000 ton in België per jaar), oude banden, wisselstukken...
 • impact op de gezondheid: stress, hart-en vaatziekten, longaandoening en ongevallen,…

Luchtvervuiling

Het wegvervoer stoot vele vervuilende stoffen uit die onze gezondheid en het milieu aantasten. De grootste boosdoeners zijn:

 • PM10 en PM2,5 (fijne en extrafijne stofdeeltjes) worden uitgestoten door verschillende bronnen, zowel natuurlijk als antropogeen. Het fijn stof afkomstig van menselijke activiteiten wordt vooral uitgestoten door dieselmotoren en verwarmingssystemen. De fijnere stofdeeltjes kunnen zeer diep doordringen in de longen, waardoor ze zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Dit is meer bepaald het geval voor de roetdeeltjes die uitgestoten worden door dieselmotoren. Zij zijn in grote concentraties aanwezig in een stedelijke omgeving. In België was in 2012 (emissie-inventaris ingediend in februari 2014) 14% van de uitstoot van fijn stof (PM10) te wijten aan wegverkeer.
 • PAK’s (of polycyclische aromatische koolwaterstoffen) hebben ook kankerverwekkende eigenschappen. In België was in 2012, 2% van de PAK-uitstoot te wijten aan wegverkeer.
 • CO2  (of koolstofdioxide) is één van de belangrijkste broeikasgassen . Een te grote hoeveelheid CO2 in de bovenste lagen van de atmosfeer zorgt voor klimaatwijzigingen. In België is 21% van de CO2-uitstoot te wijten aan wegverkeer.
 • VOS (of vluchtige organische stoffen). Sommige ervan, zoals benzeen – algemeen bekend als uiterst kankerverwekkend – kunnen een echte bedreiging vormen voor de volksgezondheid en leiden in de zomer tot de vorming van ozonpieken. In België is 9% van de VOS-uitstoot te wijten aan wegverkeer.
 • NOx (of stikstofoxides) zijn irriterende gassen die de longfunctie kunnen aantasten. Ze dragen ook bij tot de vorming van ozonpieken en liggen met andere gassen aan de oorsprong van «zure regen». In België is 49% van de NOx-uitstoot te wijten aan wegverkeer.
Datum van de update: 28/09/2020