U bent hier

Einde-afvalfase of End of waste (professionnels)

Sommige afvalstoffen zijn niet langer afvalstoffen, wanneer zij een recyclingbehandeling of een andere valorisatie hebben ondergaan en voldoen aan specifieke criteria. Deze criteria zijn door de Europese Unie vastgesteld voor bepaalde afvalstromen, zoals schroot (ijzer, staal, aluminium), glasgruis en koperafval.

Voor sommige afvalstoffen heeft de Europese Unie geen criteria vastgesteld. Een land of regio kan dan besluiten dat afval niet langer afval is als het een recycling- of revalorisatiebehandeling heeft ondergaan die aan vier voorwaarden voldoet.
De gerecycleerde of gerevaloriseerde stof of voorwerp:

  1. wordt vaak gebruikt voor een specifieke toepassing;
  2. beantwoordt aan een vraag – er is een markt voor;
  3. voldoet aan de technische vereisten voor de nieuwe toepassing en aan de voor de producten geldende wetgeving en normen;
  4. heeft over het geheel genomen geen ongunstige effecten voor het milieu of de menselijke gezondheid.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Een afvalstof waarvoor de Europese Unie geen criteria heeft vastgesteld, kan dus haar status van afvalstof verliezen:

  • door een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, met betrekking tot een specifieke afvalstroom of
  • door een door de bevoegde overheid afgegeven exploitatievergunning indien voor deze afvalstoffen geen Gewestelijk besluit is genomen.

Afhankelijk van de natuur en de klasse van de betreffende inrichting kan deze vergunning ofwel een vergunde behandeling van een verontreiningd terrein, ofwel een milieuvergunning, ofwel een voorafgaande afgifte zijn, afgeleverd door Leefmilieu Brussel of het gemeentebestuur.

De bevoegde overheid kan de eisen vaststellen waardoor bepaalde afvalstoffen, binnen een geclassificeerde inrichting, niet langer als afvalstoffen worden beschouwd. Bijvoorbeeld:

Er kunnen zich twee situaties voordoen:

Datum van de update: 09/05/2022