U bent hier

Hoe een milieuvergunning verlengen?

U moest uw verlengingsaanvraag indienen tussen 16/06/2020 en 15/12/2020?

Uw basismilieuvergunning blijft nog 6 maanden geldig zodat u uw aanvraagdossier beter kunt voorbereiden en de bevoegde overheid meer tijd krijgt om de beslissing over de verlenging van de vergunning te nemen.

Normaliter moet u immers ten minste één jaar voor het verstrijken van de looptijd van uw milieuvergunning een verlenging van 15 jaar aanvragen. Deze periode van een jaar werd echter beïnvloed door de Covid-19-crisis.
 
Stel dat uw milieuvergunning vervalt op 20 september 2021. De aanvraag voor een verlenging van deze vergunning moest normaliter tegen uiterlijk 20 september 2020 worden ingediend. 

Door de opschorting van de termijnen kunt u dus de verlenging van uw vergunning aanvragen tot 20 maart 2021. 

Hebt u tussen 16 december 2019 en 16 december 2020 een verlenging van uw milieuvergunning aangevraagd?

Uw aanvraag voor de verlenging van uw milieuvergunning wordt dus onderzocht in de periode van de gezondheidscrisis. Uw vergunning blijft nog 6 bijkomende maanden geldig.

Opgelet: Als u vóór 16 maart 2020 een verlenging van uw milieuvergunning moest aanvragen en dit niet hebt gedaan, kunt u geen aanspraak maken op de extra termijn van 6 maanden.

De geldigheidstermijn van uw vergunning is bijna verstreken?

Uw milieuvergunning werd 15 jaar geleden verlengd en u wenst deze nogmaals te verlengen?

Dan kunt u een verlenging van uw milieuvergunning aanvragen, gewoonlijk voor een nieuwe periode van 15 jaar, als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • U vraagt de verlenging van uw milieuvergunning minstens één jaar en ten vroegste twee jaar voor het verstrijken van de vergunning aan;
 • Het gaat niet om tijdelijke inrichtingen;
 • De milieuvergunning van uw site is niet geëvolueerd naar een hogere klasse volgens de rangschikking van de klassen (bv. een vergunning van klasse 1B die evolueert naar klasse 1A).

  Van minst belangrijk naar meest belangrijk : klasse 3, 1C, 1D, 2, 1B, 1A.

Uw verlenging van milieuvergunning wordt afgeleverd ten laatste op de vervaldatum van uw huidige milieuvergunning.

De instantie kan u eventueel nieuwe bijzondere voorwaarden opleggen, die u moet naleven bij het uitbaten van uw inrichtingen. Lees dus aandachtig de beslissing.

Opgelet !

 • Indien de termijn van één jaar om een verlenging aan te vragen verstreken is of indien uw vergunning werd afgeleverd door de Bestendige deputatie van de provincie Brabant, moet u uw vergunning hernieuwen, m.a.w. moet u een nieuwe milieuvergunningsaanvraag indienen.

Procedure voor de verlenging van uw vergunning:

Het formulier voor de verlenging van  een milieuvergunning helpt u stap voor stap om uw aanvraag tot verlenging van milieuvergunning te vervolledigen.

Gebruik uw basisvergunning en de tool easyPermit als hulpmiddel om uw te verlengen tabel van ingedeelde inrichtingen te updaten.

Als u een milieuvergunning van klasse 1A of 1B verlengt, kan Leefmilieu Brussel u een actualisering van de evaluatie van de effecten opvragen oa.:

 • Indien de locatie gewijzigd is sinds het afleveren van de milieuvergunning;
 • Indien de inrichtingen een nieuwe impact hebben op de omgeving;
 • Indien de uitbating en zijn omgeving op significante wijze evolueren;
 • Indien de reglementering wijzigt.

In de actualisering van het effectenverslag of –studie moet u verduidelijken welke oplossingen u voorstelt en dit met de best beschikbare technieken.

In sommige gevallen dient u een effectenbeoordelingsnota toe te voegen. In het formulier kan u de verschillende thema’s terugvinden die in uw geval moeten worden uitgewerkt.
U moet voldoen aan de vigerende regelgeving en dus, bent u mogelijks verplicht om bijlagen aan uw aanvraag tot verlenging van milieuvergunning te voegen.
Bijlagen kunnen het volgende zijn:

Op het moment van de verlenging van de milieuvergunning, en indien de site geëvolueerd is, is het noodzakelijk om nieuwe plannen van de ingedeelde inrichtingen toe te voegen.

Als u de aanvraag invult voor een onderneming, moet u de bevoegdheid hebben deze onderneming te binden of door haar gemandateerd zijn.
Kosten : Gratis

De fases van de procedure na het indienen van uw aanvraag voor verlenging van uw milieuvergunning:

Termijnen van de procedure

Analyse van uw dossier stap per stap 

Termijn om het ontvangstbewijs te ontvangen

 • Reken 30 dagen om de brief van ons te ontvangen: ofwel een ontvangstbewijs van volledig dossier indien uw dossier niet verder moet worden aangevuld, ofwel een ontvangstbewijs van onvolledig dossier indien uw dossier moet worden aangevuld.
 • Als u het hebt moeten aanvullen, reken dan 10 dagen na de ontvangst door de bevoegde overheid van de ontbrekende documenten.

U hebt geen antwoord ontvangen binnen deze termijnen?

Als uw dossier volledig werd verklaard, maar dat u geen antwoord ontvangt uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van uw vergunning, kunt u de bevoegde instantie een aanmaning sturen.

Deze heeft 2 maanden om een beslissing te nemen. In afwezigheid van een beslissing binnen deze termijn, wordt uw vergunning stilzwijgend verlengd voor een periode van 15 jaar.

En als uw inrichtingen onderhevig zijn aan een advies van de DBDMH?
De overheid zorgt voor de aanvraag van het advies eens het dossier volledig is.

Advies van de DBDMH: de adviestermijn bedraagt:

 • 60 dagen voor klasse 1A en 1B
 • 30 dagen voor klasse 2
 • 15 dagen voor klasse 1D

Indien de DBDMH geen advies verstrekt binnen de hierboven vermelde termijnen, wordt het advies gunstig geacht. 

 

Bezoek van de inrichtingen 

Ja, voor de meeste dossiers

Openbaar onderzoek

Neen, behalve voor de verlenging van IED-ondernemingen "IED"

Overlegcommissie

Neen

 

En daarna?

Raadpleeg volgende pagina om uw verplichtingen te kennen vanaf het in handen hebben van uw verlengde milieuvergunning: Zodra de vergunning in handen hebt.

Datum van de update: 19/09/2022