U bent hier

Het milieu beschermen (professionnels)

Sommige inrichtingen of activiteiten kunnen een onmiddellijk effect of een effect op langere termijn hebben op hun omgeving. Het doel van de milieuvergunning is de gevolgen voor de buurt en de gemeente zoveel mogelijk te beperken. De vergunning is gebaseerd op Europese regelgeving maar legt ook ‘op maat gemaakte’ exploitatievoorwaarden op.
 
Enkele van de concrete maatregelen die de milieuvergunning kan opleggen.

De lozing van oplosmiddelen beperken

Sommige activiteiten of inrichtingen produceren vluchtige oplosmiddelen. Deze oplosmiddelen reageren met stikstofoxiden en zijn de oorzaak van de vorming van ozon op lage hoogte en ultrafijne deeltjes. Ozon en fijne deeltjes vormen ‘smog’. Deze dikke nevel is schadelijk voor de mens, de vegetatie en het klimaat. 

Deze oplosmiddelen kunnen ook op zichzelf rechtstreeks schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid: kankerverwekkende, mutagene producten, reprotoxische en toxische producten …  

Voorwaarden voor vermindering van de emissie van oplosmiddelen

Milieuvergunningen omvatten maatregelen om de emissie van deze oplosmiddelen in de lucht te beperken:

 • Het gebruik van ’oplosmiddelarme’ producten opleggen. 
  Bijvoorbeeld in carrosseriebedrijven alleen producten op ‘waterbasis’ of met weinig oplosmiddelen gebruiken, ongevaarlijke of weinig gevaarlijke ontvettingsmiddelen gebruiken, oplosmiddelvrije ontvettingstechnieken gebruiken.
 • Het gebruik van specifieke filtratiesystemen opleggen: actieve koolfilters, naverbrandingseenheden voor de grafische industrie of de automobielsector.
 • Voorzien in de terugwinning van oplosmiddelen, bijvoorbeeld met een systeem voor de terugwinning van oplosmiddeldampen bij de bevoorrading of levering van brandstof aan benzinestations.

Meer info

Concrete voorbeelden van exploitatievoorwaarden:

 • Carrosseriebedrijven
 • Drukkerijen
 • Ontvetten van metalen 

  De onderzoeksprocedure bij de aanvraag voor een vergunning legt de volgende eisen op:

  • een analyse van het ontvettingsprocedé en het ontvettingsproduct;
  • het voorleggen van het veiligheidsinformatieblad.

  Op basis van de resultaten van deze analyse vereist de vergunning ventilatie en vooral, indien nodig filtratie.

  Een andere maatregel om onnodige verdamping te voorkomen is dat de bedrijfsvoorwaarden vereisen dat de ontvettingsbaden gesloten zijn wanneer zij niet worden gebruikt.

 • Autoproductie 

  Om de emissie van vluchtige oplosmiddelen in de lucht te beperken, schrijft de Europese regelgeving voor dat de automobielindustrie zich moet houden aan een maximale emissiedrempel die gerelateerd is aan het oppervlak van het behandelde en geverfde metaal.

  De milieuvergunning voert maatregelen in om:

  • het gebruik van ‘oplosmiddelrijke’ producten te beperken:
  • de uitgestoten en verbrande oplosmiddelenresten te behandelen;
  • de naleving van de maximale emissiegrenswaarde te controleren en het bedrijf aan te moedigen een continu verbeteringsproces op gang te brengen. Daartoe moet het bedrijf een jaarlijkse balans van zijn emissies overleggen. 
 • Tankstations

Broeikasgassen beperken

Koelsystemen, zoals airconditioningsystemen, warmtepompen, koelhuizen..., maken meestal gebruik van synthetische stoffen, gassen, die een sterk broeikaseffect veroorzaken  dat leidt tot klimaatverandering.

In de klimatologie is het broeikaseffect een natuurlijk verschijnsel dat de zonnestraling regelt. Het helpt om het gemiddelde temperatuurniveau aan het aardoppervlak te handhaven. Het is essentieel voor onze overleving. 

Zonder het broeikaseffect zou de gemiddelde oppervlaktetemperatuur van de planeet (+15°C) veel lager zijn: -18°C.

Maar menselijke activiteiten beïnvloeden de chemische samenstelling van de atmosfeer, wat een bijkomend broeikaseffect veroorzaakt. Dit de grootste oorzaak van de opwarming van de aarde.

Een deel van de infrarode straling kan niet ontsnappen naar de ruimte en wordt gevangen gehouden door de broeikasgassen in de atmosfeer. Deze straling wordt teruggekaatst naar het aardoppervlak, dat daardoor opwarmt tot een niveau dat varieert afhankelijk van de concentratie van deze broeikasgassen.

Deze stoffen zijn ook voor een groot stuk de oorzaak van de vernietiging van de ‘stratosferische ozonlaag’ in de hoge atmosfeer, die de aarde beschermt tegen de uv-stralen van de zon. 

De milieuvergunning bevat bepalingen om deze nadelige gevolgen te beperken. Zij legt een beperking op van de emissie van deze broeikasgassen door te eisen dat deze installaties regelmatig door bevoegde bedrijven worden onderhouden of door het gebruik van stoffen met een lager ‘aardopwarmingsvermogen’.

Meer info

Concrete voorbeelden van exploitatievoorwaarden

De impact van verbrandingsinstallaties beperken

Verbrandingsinstallaties zoals ketels, warmtekrachtkoppelingseenheden en noodgroepen hebben een impact op de uitstoot van broeikasgassen  en de luchtkwaliteit. Ze produceren stikstofoxide, zwaveldioxide en stof.

De milieuvergunning is een instrument om de emissies van polluenten in de atmosfeer te beperken.

 • Zij legt controles op aan deze installaties en grenswaarden voor de uitstoot van verontreinigende stoffen. 
 • Ze stelt voorwaarden om het energieverbruik en daardoor ook de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. 

Meer info

Concrete voorbeelden van exploitatievoorwaarden

Specifieke emissiebronnen beheersen

De milieuvergunning stemt de exploitatievoorwaarden af op de kenmerken van de installatie of de activiteit waarvoor een milieuvergunning vereist is. Dit is het geval voor semi-industriële bedrijven of kleinere structuren zoals houtwerkplaatsen of autowasstraten. 

In alle gevallen wordt in de vergunning rekening gehouden met de beste beschikbare technologieën om ze in de vergunning op te nemen. Er wordt ook rekening gehouden met de financiële kosten van de maatregel, die in verhouding moeten staan tot de mogelijke overlast. 

Meer info

Concrete voorbeelden van exploitatievoorwaarden

Voorzien in alternatieve mobiliteit (BWLKE - bureau)

Het autogebruik en de verkeersopstoppingen zijn een bron van aanzienlijke luchtverontreiniging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  In milieuvergunningen zijn de parkeerbepalingen van de BWLKE-verordening opgenomen in de voorwaarden die zij aan bedrijven opleggen.

Een manier om de mobiliteit en dus ook de luchtkwaliteit te verbeteren is het aantal parkeerplaatsen rond kantoorgebouwen te verminderen om werknemers aan te moedigen andere vervoermiddelen te gebruiken voor hun woon- en werkverplaatsingen: te voet, met de fiets, het openbaar vervoer.

Meer info

Datum van de update: 27/01/2022