U bent hier

U bent een openbare instelling

Een openbare instelling is:

  • een overheidsinstelling (bestuur, ministerie, instelling van openbaar nut, …) of
  • een privaat- of publiekrechtelijke instelling die een openbare dienst verleent in het gebouw en grotendeels gefinancierd of beheerd wordt door een overheidsinstelling (school binnen het confessioneel onderwijsnet, ziekenhuis, rusthuis, ...).

De volledige definities van een overheidsinstelling en een instelling die een openbare dienst verstrekt zijn opgenomen in bijlage 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de certificatie van de energieprestatie van gebouwen.

Wordt bedoeld de bewoner, zijn status als eigenaar of huurder heeft geen invloed op de verplichting om een EPB-certificaat openbaar gebouw op te stellen.

Wat zijn de betrokken gebouwen?

Een openbaar gebouw is een gebouw gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan een minimumoppervlakte wordt ingenomen door een of meerdere overheidsinstellingen. De minimale oppervlakte moet groter zijn dan 250 m².

Wat zijn de verplichtingen van een overheidsinstelling op gebied van EPB-certificatie?

1. Een lijst van alle gebouwen die het betrekt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest registreren in de applicatie die het Instituut ter beschikking stelt.

2. Een coördinator aanstellen die de taak heeft om de energiegegevens te verzamelen van alle te certificeren gebouwen.

3. Een EPB-certificaat openbaar gebouw laten opstellen op basis van deze gegevens en het certificaat uithangen.

4. Het certificaat elk jaar up-to-date houden.

Hoe aan de verplichtingen voldoen?

1. Om de lijst met gebouwen te registreren, moet de overheidsinstelling een persoon aanstellen, een zogenaamde ‘beheerder’, d.m.v. een officieel schrijven gericht aan Leefmilieu Brussel op het volgende adres:

Leefmilieu Brussel 

Dir. Energie / Dpt. EPB-certificatie
Site Thurn & Taxis Havenlaan, 86C/3000
1000 Brussel

Alle noodzakelijke instructies zullen vervolgens via e-mail worden meegedeeld aan de aldus aangestelde personen.

Opgelet: een certificateur kan geen EPB-certificaat openbaar gebouw opstellen voor een gebouw dat niet is opgenomen in de CertiBru-Publi-applicatie.

2. Er mag maar één coördinator per gebouw zijn. De aanstelling van een coördinator moet dus gebeuren in onderling overleg met alle overheidsinstellingen die het gebouw betrekken. Dankzij de applicatie, beschikt de beheerder over de contactgegevens van de beheerders die zijn aangesteld door de andere overheidsinstellingen die aanwezig zijn in het gebouw.
De rol van de coördinator is van essentieel belang en hij fungeert als de contactpersoon voor de certificateur. Zijn taken staan omschreven in de infofiche ‘coördinator van het EPB-certificaat openbaar gebouw’.
3. De coördinator neemt contact op met de door de betrokken overheidsinstellingen aangestelde erkende certificateur. Hij overhandigt hem de ingezamelde energiegegevens, verleent hem toegang tot het gebouw en verschaft hem alle noodzakelijke aanvullende informatie.
De coördinator hangt het door de certificateur afgeleverde EPB-certificaat openbaar gebouw duidelijk zichtbaar uit aan de hoofdingang van het gebouw in kwestie.
4. Als verantwoordelijke voor het bijwerken van de lijst met gebouwen, moet de beheerder ervoor zorgen dat het certificaat ieder jaar up-to-date wordt gehouden.
Indien de beheerder om nader door hem toe te lichten redenen van mening is dat het niet mogelijk is om een EPB-certificaat openbaar gebouw op te stellen, moet hij via e-mail een verzoek tot afwijking indienen. Bijvoorbeeld bij het ontbreken van meters voor het verzamelen van gegevens die noodzakelijk zijn voor het berekenen van de energieprestatie. Dit verzoek gebeurt aan de hand van het aanvraagformulier afwijking (.doc) dat ter beschikking wordt gesteld door het Instituut.

Opgelet: Voor een nieuwbouw waarvoor er na 2/7/2008 een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning werd ingediend geldt het door Leefmilieu Brussel uitgeschreven « EPB-certificaat » als « EPB-certificaat openbaar gebouw » (=> BBHR van december 2018). Het is dan tot 3 jaar na de ingebruikname geldig.

Wat gebeurt er als een gebouw dat een overheidsinstelling betrekt te koop of te huur wordt aangeboden?

Voor een te koop of te huur aangeboden gebouw moet er een EPB-certificaat voor tertiair gebruik voorhanden zijn, want het "EPB-certificaat openbaar gebouw" is niet geldig voor een vastgoedtransactie.

Wanneer er momenteel gebouwen in gebruik door overheidsinstellingen op de markt komen, is het EPB-certificaat enkel van toepassing op kantoren van meer dan 500 m².

Datum van de update: 28/09/2020