U bent hier

Na te leven verplichtingen bij de uitoefening van uw activiteit (professionelen) (professionnels)

a. Uw administratieve verplichtingen

 • U moet:
  • aan Leefmilieu Brussel alle documenten en informatie bezorgen die worden gevraagd in het kader van uw erkenning;
  • uw erkenningsnummer op al uw facturen en documenten betreffende uw activiteit vermelden.
 • brengt Leefmilieu Brussel onmiddellijk op de hoogte van elke wijziging van de in uw erkenningsdossier vermelde informatie, waaronder de naam en het adres van de onderneming, het personeel, ...
 • U stuurt jaarlijks op de verjaardag van uw erkenning een jaarverslag naar Leefmilieu Brussel. Dit verslag dient minstens het volgende te bevatten:
  • elke sinds de laatste kennisgeving aangebrachte wijziging van (een) element(en) uit het basisdossier,
  • een verzekeringsattest dat beantwoordt aan de vereisten van Brudalex.
 • U werkt het kwaliteitsbeheersysteem minstens één keer per jaar bij. Een exemplaar van dit systeem moet ter beschikking van uw personeel worden gesteld.
 • U brengt Leefmilieu Brussel op de hoogte van elke wijziging in verband met de elementen die in uw erkenningsdossier zijn opgenomen.
 • U komt uw verplichtingen na betreffende de traceerbaarheid.

b. Uw verantwoordelijkheid

Tijdens de geldigheidsduur van uw erkenning dient u alle verplichtingen na te leven die zijn vastgelegd in de afvalstoffenordonnantieBrudalex en uw erkenningsbesluit. U houdt zich uitsluitend bezig met het inzamelen, verhandelen en makelen van de afvalstoffen die in uw erkenningsbesluit worden vermeld.
Als inzamelaar, handelaar of makelaar heeft u ook de verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Daartoe dient u het volgende te doen:

 • U dient te voorzien in een voldoende financiële capaciteit om uw activiteiten uit te voeren.
 • U voorziet steeds in voldoende gekwalificeerd personeel om in te staan voor het toezicht op en de controle van de afvalstoffen.

   U dient uw personeel op te leiden en het de nodige informatie te geven zodat het zijn taken naar behoren kan uitvoeren.

 • U doet een beroep op een geregistreerde vervoerder als u de afvalstoffen niet zelf vervoert. U dient ervoor te zorgen dat deze vervoerder over de nodige technische middelen en opgeleid personeel beschikt om deze afvalstoffen te vervoeren.
 • U bent verantwoordelijk voor alle verplichtingen die verband houden met het vervoer. U:
  • bepaalt de bestemming van de vervoerde afvalstoffen;
  • controleert de zichtbare conformiteit van de afvalstoffen en hun verpakking;
  • schat de risico’s van incidenten in die een gevaar zouden kunnen opleveren voor de gezondheid van de mens en schade zouden kunnen toebrengen aan het milieu;
  • stelt een lijst op van de maatregelen die in het geval van een incident dienen te worden genomen.
 • U controleert of de vervoersmiddelen en recipiënten die u gebruikt:
  • technisch geschikt zijn voor de afvalstoffen die worden vervoerd;
  • over de nodige keuringsattesten en certificaten beschikken;
  • in goede staat van werking worden gehouden;
  • op gepaste wijze in- en uitwendig worden gereinigd om vermenging van verschillende soorten afvalstoffen te vermijden.
 • U zorgt voor een gescheiden vervoer van de vooraf gesorteerde afvalstromen.

Bijzonderheid voor de inzamelaar die optreedt als vervoerder
Als u als inzamelaar gevaarlijke afvalstoffen vervoert voor een andere inzamelaar, handelaar of makelaar, bent u vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. In dat geval is uw aansprakelijkheid beperkt tot die van uitvoerder voor rekening van een opdrachtgever.
Bijzonderheden voor het vervoer van asbestafval
U dient steeds de wetgeving betreffende de sanering van gebouwen met asbest na te leven.

 • De niet-beschadigde asbest-cementhoudende afvalstoffen worden verpakt in scheurbestendige zakken. Ze kunnen worden vervoerd in een zeecontainer of een open container.
 • De beschadigde asbest-cementhoudende afvalstoffen worden voorzien van een dubbele verpakking en worden enkel in een zeecontainer vervoerd
Datum van de update: 31/05/2022