U bent hier

Energie-intensiteit van de huisvesting

Indicator - Actualisering : november 2021

Een huishouden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbruikt gemiddeld 12.466 kWh/jaar (2019).
De Energie-intensiteit van de huisvesting (bij een constant klimaat) bereikte een maximum in 1999. Een daling met 41 % werd vervolgens vastgesteld tussen 1999 en 2019. Dit wordt hoofdzakelijk uitgelegd door een minder grote behoefte aan verwarming. Tot het begin van de jaren 2000, werd daarentegen een belangrijke stijging waargenomen in het elektriciteitsverbruik van de huishoudens, gevolgd door een stabilisatie en, sinds 2007, een dalende trend. het begin van de jaren 2000

Wat is energie-intensiteit in de huisvestingssector?

De energie-intensiteit van een activiteitensector is de verhouding tussen de hoeveelheid door die sector verbruikte energie en een variabele die representatief is voor het activiteitsniveau (van die sector). Een hogere energie-intensiteit komt dus overeen met:

 • ofwel een hoger energieverbruik voor een zelfde niveau van de in aanmerking genomen variabele,
 • ofwel een beperking van de gebruikte representatieve variabele (daling van de waarde van de noemer in de berekende verhouding, wanneer het energieverbruik -of teller- constant blijft),
 • ofwel een combinatie van beide.

In de huisvestingssector komt de verbruikseenheid overeen met één huishouden. De energie-intensiteit van de huisvesting wordt dus bepaald in verhouding tot het aantal gezinnen en kan geraamd worden op basis van het totaal eindverbruik van de huisvestingssector (vervoer niet inbegrepen). Daarvan wordt een schatting gemaakt, met of zonder klimaatcorrectie, in het kader van de gewestelijke energiebalansen. Ter herinnering: de klimaatcorrectie is erop gericht om voor het jaar in kwestie de invloed van de temperatuur eruit te lichten en dus een idee te geven van de evolutie van het energieverbruik bij constant klimaat. Het referentiejaar is in dit geval 1990.

Er werd een belangrijke herziening van de methodologie voor de uitwerking van de Brusselse energiebalans gerealiseerd. Dat zal een invloed hebben op het resultaat van deze indicator vanaf de gegevens over het jaar 2014 en de erop volgende jaren. 

Een dalende energie-intensiteit van de huisvesting

Evolutie van de energie-intensiteit van de huisvesting in het Brussels Gewest, met en zonder klimaatcorrectie van het energieverbruik

Bron: Gewestelijke energiebalansen en BISA volgens de gegevens van FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, berekeningen van Leefmilieu Brussel, 2021. 
De “klimaatcorrectie” van het energieverbruik dient om de invloed van het klimaat (GD 15/15) op het verbruik aan het licht te brengen en dus een idee te geven van het verbruik bij een ongewijzigd gebleven klimaat (hier in vergelijking met het klimaat 1990).

Evolutie van de energie-intensiteit van de huisvesting in het Brussels Gewest, met en zonder klimaatcorrectie van het energieverbruik


In 2019 bedroeg het energieverbruik van de huisvestingssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemiddeld 12.466 kWh per gezin. Het aantal gezinnen stijgt ook jaarlijks.

Het verbruik, en dus de energie-intensiteit van de gezinnen wordt duidelijk beïnvloed door de klimaatomstandigheden van het betrokken jaar (zie afwijkingen ten opzichte van de curve “met klimaatcorrectie”). 

De energie-intensiteit per gezin met klimaatcorrectie bereikte haar maximum in 1999 en toont sindsdien een dalende trend, een trend die vanaf 2006 meer uitgesproken is. De energie-intensiteit daalde met 41% tussen 1999 en 2019.


Een duidelijke daling in brandstofverbruik voor verwarming

Evolutie van de energie-intensiteit van de huisvesting (waarbij 1990 = referentiejaar) in het Brussels Gewest, in functie van de energiedrager 

Bron: Gewestelijke energiebalansen en BISA volgens de gegevens van FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, berekeningen van Leefmilieu Brussel, 2021 


 

De globale trend kan worden verduidelijkt door de evolutie van de intensiteit per energiedrager te analyseren: de daling van de totale intensiteit voor deze sector is toe te schrijven aan een duidelijke daling van de brandstofbehoefte voor verwarming per gezin. Daarentegen wordt voor het elektriciteitsverbruik een sterke stijging waargenomen tot in 2007, sindsdien gevolgd door een daling die minder uitgesproken is dan deze voor de brandstoffen, met een grotere interjaarlijkse variabiliteit in de afgelopen jaren. Deze kan voornamelijk worden verklaard door de variabiliteit van de klimaatomstandigheden, die tijdens heel koude jaren een sterkere invloed hebben op de klimaatcorrectie die op de gegevens wordt toegepast (zie methodologische fiche voor meer informatie). We observeren eveneens een toename van het elektriciteitsverbruik sinds 2017, een toename die de komende jaren zal moeten worden opgevolgd om te kunnen bepalen of dit een meer algemene opwaartse trend is. Sinds 2017 lijkt zich echter een nieuwe trend af te tekenen met een toename van het huishoudelijk elektriciteitsverbruik.

Verklarende factoren voor deze ontwikkelingen

 • Het energieverbruik van huishoudens wordt door verschillende factoren beïnvloed: de stijging van de energieprijzen, zeer waarschijnlijk aan de basis van energiebesparend gedrag gelet op de socio-economische kenmerken van de Brusselse bevolking (met het laagste gemiddelde inkomen van de 3 Belgische Gewesten, en ongelijker verdeeld, waarbij ook het mediaaninkomen lager ligt) (volgens de fiscale gegevens van Statbel, waarnaar het BISA verwijst); 
 • de verbetering op energievlak van het gebouwenpark (met o.a. isolatie van de gebouwen of nieuwe constructies die op dit vlak beter presteren). Het Brusselse gebouwenpark wordt echter gekenmerkt door een groot aandeel huurders (61% volgens de Census 2011), wat een invloed heeft op potentiële energetische verbeteringen van het bestaande gebouwenpark;
 • de verbetering van de energie-efficiëntie van de gebruikte uitrustingen (bv. minder energie-verbruikende elektrische huishoudapparatuur);
 • de evolutie van de socio-economische kenmerken van de Brusselse bevolking (groei, samenstelling van de gezinnen, levensstandaard, …);
 • het effect van energiebesparende gedragingen, verplicht (bijvoorbeeld door reglementeringen) of vrijwillig (ten gevolge van een bewustwording van de bevolking voor de milieuproblemen en het zuinig omspringen met natuurlijke rijkdommen): verlaging van de verwarmingstemperatuur in de gebouwen, … 
 • het energie- en mobiliteitsbeleid vanuit de overheid.
   
Datum van de update: 25/11/2021