U bent hier

Uw veiligheidskasten (professionnels)

a. Kenmerken
b. Ventilatie
c. Inrichting
d. Plaats

 

 

a. Kenmerken

 • Uw veiligheidskast moet aan de eisen van onderstaande normen voldoen: 

Indien uw veiligheidskast geen ontvlambare producten bevat, of hoeveelheden die lager zijn dan de maximale hoeveelheden die zijn aangeduid in de onderstaande tabel, bent u niet verplicht de eisen van deze normen na te leven.

Zeer licht en licht ontvlambare vloeistoffen (vlampunt ≤ 21 °C)  50 liter
Ontvlambare vloeistoffen (21 °C < vlampunt ≤ 50 °C)  500 liter
Licht ontvlambare vaste stoffen, of vaste stoffen die brandbare gassen vrijgeven bij contact met water 50 kg
Samengeperste, vloeibaar gemaakte of opgeloste gassen  300 liter
 • De veiligheidskasten geïnstalleerd voor 01/01/2006 moeten beantwoorden aan de eisen van de norm NEN2678 (“Losse kasten voor de opslag van brandbare vloeistoffen, algemene eisen en beproevingsmethode ten aanzien van het brandgedrag”).
 • De veiligheidskasten geïnstalleerd na 01/01/2006 moeten beantwoorden aan de eisen van de norm EN-14470-1 (“Brandveiligheidsopslagkasten – Deel 1: Veiligheidsopslagkasten voor brandbare vloeistoffen”).
 • De veiligheidskasten zijn in de eerste plaats bedoeld voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen.

Top

b. Ventilatie

 • Houd de veiligheidskast en de ventilatieopeningen uit de buurt van warmtebronnen om elk risico op brand en ontploffing te vermijden.
 • Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen altijd vrij blijven.
 • Ventileer de kast natuurlijk (hoge en lage ventilatie) of mechanisch. De uitgestoten lucht moet hetzij rechtstreeks naar buiten geloosd worden, hetzij naar een lokaal dat zelf voldoende verlucht is en waarvan de ventilatie direct naar buiten leidt. De ventilatieopeningen moeten dezelfde brandwerendheid hebben als de kast of uitgevoerd zijn met brandwerende kleppen.
 • Indien de kast mechanisch wordt geventileerd, dient de lucht in de kast te worden ververst met een debiet van minstens 10 keer het volume van de kast per uur.

Top

c. Inrichting

 • De kast is van metaal en het materiaal waarin ze is vervaardigd moet bestand zijn tegen de producten die in de kast worden opgeslagen.
 • De kast is uitgevoerd met vakken waarin onverenigbare producten van elkaar kunnen worden gescheiden.
 • Elk vak is uitgevoerd met een aparte opvangbak voor eventuele vloeistoflekken.
 • Bevestig de product gevarenpictogrammen zichtbaar aan een buitenzijde van de kast.

Top

d. Plaats

 • Plaats de kasten niet in een kelder of een evacuatieweg.
 • Plaats de kasten op minimum 1 meter afstand van deuren of vensters.
 • Voer in de lokalen waarin de veiligheidskasten staan opgesteld geen werken uit waarbij vuur komt kijken (behalve met de schriftelijke goedkeuring van de werkgever). 

 Top

Datum van de update: 18/02/2022