U bent hier

In het bos

Op een oppervlakte van meer dan 1650 ha herbergt het Brusselse gedeelte van het Zoniënwoud talrijke soorten van planten, vogels of paddenstoelen.  Het woud wordt gekenmerkt en zelfs over de grens herkend door zijn symbool, de beukenkathedraal, en is een van de grootste randstedelijke wouden van Europa.
Aangezien de bodem nooit werd bewerkt, kunnen we ervan uitgaan dat zijn reliëf zeer weinig geëvolueerd is sinds de laatste ijstijd.

De beuk

De beuk is de meest voorkomende boomsoort in het Zoniënwoud.  Hij vormt de fameuze en zeer mooie beukenkathedraal die een internationale reputatie heeft.  Niettemin zijn de groeiomstandigheden er niet ideaal voor deze boomsoort.  Bovendien vormen de huidige klimaatevolutie en de aangekondigde opwarming een bedreiging voor zijn aanwezigheid.  Leefmilieu Brussel bestudeert dus mogelijke alternatieven voor een gedeeltelijk vervanging van de beuken.

De zoogdieren van het woud

De rode eekhoorn neemt een prominente plaats in onder alle zoogdieren die in het Zoniënwoud aanwezig zijn.  Zijn neef, de Siberische grondeekhoorn, beter bekend onder de naam Koreaanse grondeekhoorn, werd per ongeluk in het woud geïntroduceerd, maar heeft zich er bijzonder goed aangepast.  Zodanig zelfs dat we hem vandaag zowat overal in het woud kunnen aantreffen.

De populatie eekhoorns lijkt goed te gedijen ondanks zijn twee grote vijanden: de honden die vrij rondlopen en de auto's die op de grote verkeersassen rijden die gelijkmatig verdeeld zijn over het woud.

De jongste jaren waren we getuige van de terugkeer van het everzwijn in het Zoniënwoud.  Sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog waren ze verdwenen.  De kolonie maakt momenteel het voorwerp uit van een actieplan, in samenwerking met de twee andere Gewesten die het woud beheren.

Ten slotte merken we op dat, omwille van de aanwezigheid van de 4 zeer zeldzame soorten van vleermuizen en andere soorten die moeten worden beschermd, zoals de bittervoorn of het vliegend hert, het hele Zoniënwoud in Natura 2000-gebied is opgenomen.  Deze soorten worden zo beschermd en zouden er gunstige omstandigheden moeten vinden voor hun ontwikkeling.

De vogels

In het Zoniënwoud leven algemene of veel voorkomende vogelsoorten zoals de buizerd, de boomvalk, de groene specht, uilen, mezen, ... en andere meer karakteristieke soorten voor deze biotoop:  de havik, de zwarte specht, de kleine bonte specht, de houtsnip, ... Sinds een dertigtal jaar zijn enkele soorten nochtans veel zeldzamer geworden en zelfs verdwenen (de koekoek, de gekraagde roodstaart, de fluiter, ...). De oorzaak hiervan is de ontbossing of ten minste de vermindering van bosrijke zones in Afrika, waar deze vogels gewoonlijk de wintermaanden doorbrengen.

De andere Brusselse bossen

Het Zoniënwoud is niet de enige bosrijke ruimte in Brussel.  In het noorden van de stad zijn ook meerdere gewestelijke bossen toegankelijk voor het publiek.  Het gaat om het Laarbeekbos, het Dielegembos en het Poelbos in Jette en het Wilderbos in Sint-Agatha-Berchem.  In het zuidwesten van de hoofdstad vervolledigen andere bossen de groene gordel: het Verrewinkelbos, het Kapel Hauwaertbos en het Perckbos in Ukkel.

Datum van de update: 28/09/2020

Documenten: