U bent hier

Afvalbeheer

Is uw afval afkomstig van ingeperkt gebruik van GGO’s en/of pathogene organismen? Dan bent u daarvoor als producent verantwoordelijk - van de productie tot en met de uiteindelijke verwijdering. U moet extra voorzorgsmaatregelen nemen omdat dit afval als gevaarlijk afval kan beschouwd worden.

Welk type afval produceert u?

Uw activiteiten genereren afval … maar van welk type is het met betrekking tot hun beheer? Zij kunnen "biologisch besmet" of "chemisch" zijn

Het biologisch besmet afval is afkomstig van het ingeperkt gebruik van GGO’s en/of pathogenen. Zij bevatten in het bijzonder het afval afkomstig van de gezondheidszorg dat valt onder het besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 maart 1994:

 • afvalstoffen van medische verzorging die wordt verstrekt aan een patiënt die lijdt aan één van de aandoeningen vermeld in bijlage I van het besluit van 23 maart 1994;
 • puntige, snijdende en prikkende voorwerpen;
 • anatomische delen, bloed en andere lichaamsvloeistoffen (behalve als ze bestemd zijn voor nuttige toepassingen);
 • afvalstoffen afkomstig van een cytostaticatherapie tegen kanker;
 • afvalstoffen uit laboratoria voor microbiologie die in contact zijn geweest met de cultuur van micro-organismen of met de culturen zelf.

Opgepast, ook andere sectoren zijn betrokken (zie lijst van de sectoren bij de inleiding van de rubriek bioveiligheid).

Het afval van uw chemische producten op basis van gevaarlijke substanties of die deze substanties bevatten, moeten aan een erkend ophaler voor gevaarlijke afvalstoffen worden afgegeven.
Hoe uw biologisch besmet afval voorbehandelen?

Opgepast:

Zelfs als de speciale vuilbakken aan de normen beantwoorden, hogere garanties van inperking bieden, gesloten moeten worden alvorens ze de laboratoria verlaten en opgeslagen moeten worden in speciale opslagruimtes die beantwoorden aan de voorwaarden uit de milieuvergunning, volstaat de verpakking zelf niet.

Het afval en/of de biologisch besmette resterende producten en het besmet materiaal voor eenmalig gebruik afkomstig van het ingeperkt gebruik van GGO’s en/of pathogenen moet worden geïnactiveerd door een aangepast procédé alvorens ze verwijderd worden, ongeacht de klasse van ingeperkt gebruikt. 

Hoe maakt u uw afval inactief?

De inactivering moet elk biologisch risico wegnemen. U moet de werkwijze dus aanpassen aan de aard van het afval. De drie in het Brussels Gewest meest gebruikte werkwijzen zijn: autoclaafbehandeling, chemische ontsmetting of een ‘killer tank’ voor vloeibaar biologisch afval.

 • Autoclaafbehandeling. Deze behandeling brengt alleen dampen voort en is dus beter voor het milieu. Ze is verplicht op uw bedrijfsterrein vanaf inperkingsniveau L1, in uw gebouwen vanaf niveau L2, en in uw laboratoria vanaf niveau L3. (autoclaaf met dubbele ingang)
  Autoclaafbehandeling is een van de beste sterilisatiemethodes voor laboratoriummateriaal. Waarom? In de eerste plaats omdat u de temperatuur kunt regelen en aan elke situatie aanpassen. U kunt de procedure ook gemakkelijk standaardiseren en herhalen. Autoclaafbehandeling is zeer geschikt voor glaswerk en de metalen platen in laboratoria, maar niet voor meer delicate materialen. Een optimale behandeling vereist ook dat u het afval goed gelijkmatig verdeelt in de autoclaaf.
  Een laatste punt: de autoclaafbehandeling is niet 100% doeltreffend bij afval dat niet-conventionele actieve bestanddelen bevat die optreden bij TSE: BSE (gekkekoeienziekte), ziekte van Creutzfeldt-Jacob, enz. Die afvalstoffen moeten verbrand worden.
  Het procédé is niet aangewezen voor het inactief maken van biologisch afval dat radioactief gemerkt is.
   
 • Chemische desinfectering of decontaminatie. Bij dit procédé wordt de biologische besmetting verlaagd door sterilisatie of een chemische stof. Behandelt u kleine volumes afval dat weinig micro-organismen bevat? Kies dan voor desinfectering met chloorwater. In een virologisch laboratorium kunt u de virussen ook inactiveren met een oplossing op basis van 75% ethanol. Een chemische desinfectering waarbij u een zeker volume van een vat vervangt door ontsmettingsmiddel, in functie van zijn titel (geval per geval te bepalen), biedt een aanvaardbare garantie voor inactiviteit. Welke voordelen biedt decontaminatie? Het is een zeer gemakkelijk bruikbare techniek en er bestaat een zeer groot gamma chemische procédés.

Verlies niet uit het oog dat het belangrijk is om het afval te sorteren volgens het risico. Behandelt u zowel radioactief als biologisch afval? Dan bepaalt het radioactieve risico de behandelingsmethode, om de eenvoudige reden dat dit risico de andere overtreft. Toch moet u ook het biologisch risico aanpakken bij het begin van de behandelingscyclus. Zo beschermt u de personeelsleden die zorgen voor de bescherming tegen radioactiviteit.

Een belangrijk punt: kies ervoor om het afval te behandelen van zodra het ontstaat, zo dicht mogelijk bij de bron. Zo beperkt u het aantal behandelingen en beperkt u de risico’s.

Hoe uw biologisch besmet afval verpakken?

Vermeng uw niet-speciaal afval niet met het huishoudelijke afval. Bewaar het in een apart specifiek lokaal.

Bewaar ook uw speciaal afval in een aparte ruimte in geelkleurig verpakkingsmateriaal dat geen vloeistoffen of licht doorlaat. Markeer de verpakkingen met tweetalige etiketten en het symbool voor biologisch gevaar.

Vervoeren van biologisch besmet afval.

Neem geen enkel risico laat uw speciaal afval vervoeren volgens een vast rooster en door personeel dat op de hoogte is van de biologische risico’s. Een regel van gezond verstand: dit vervoer mag geen andere stromen zoals deze van voeding en wasgoed, noch publiek of patiënten, kruisen. Vermijd liften die ook door het publiek worden gebruikt. Laat de gangen en traphallen die u tijdens het vervoer van speciaal afval gebruikt, minstens een keer per week reinigen en desinfecteren. Dat doet u ook onmiddellijk als een recipiënt scheurt of lekt.

Uiteraard gebruikt u karretjes voor dit vervoer. Die moeten duidelijk herkenbaar, gemakkelijk hanteerbaar en waterdicht zijn. U moet ze gemakkelijk kunnen laden en reinigen. Wekelijkse ontsmetting wordt sterk aanbevolen.

Waar het biologisch besmet afval opslaan?

Baseer u op uw milieuvergunning: die preciseert de voorwaarden voor opslag van deze afvalstoffen. Gebruik een specifiek lokaal voor de opslag. Dat moet afgesloten zijn, brandveilig en ontoegankelijk voor het publiek.

Er zijn nog meer voorwaarden. De vloer moet waterdicht zijn. In de ruimte moet een waterbevoorradingspunt zijn en een afvoerkolk. U moet het gemakkelijk kunnen reinigen en desinfecteren. Zorg voor een goede verluchting via twee openingen. Stockeer er ook reserve-verpakkingsmateriaal en een voldoende hoeveelheid absorptiemateriaal en ontsmettingsmiddel.

Biologisch besmet afval verwijderen

Laat het biologisch besmet afval tenminste tweemaal per week ophalen en desinfecteer het lokaal na elke ophaalbeurt. Afval van ingeperkt gebruik van GGO’s en/of pathogene organismen moet worden verbrand. Dit afval en gevaarlijk afval moet u laten ophalen door een ophaaldienst die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend is.

Bent u betrokken partij?

De milieuwetgeving over deze materie is van toepassing op : 

 • wetenschappelijke instituten; 
 • intercommunale laboratoria; 
 • universiteiten en instituten of faculteiten voor hoger onderwijs; 
 • onderzoeksinstituten of de eraan verbonden centra; 
 • niet-universitaire ziekenhuizen of klinieken; 
 • universitaire ziekenhuizen of klinieken; 
 • klinische laboratoria; 
 • laboratoria voor veterinaire analyses; 
 • laboratoria voor agronomische analyses; 
 • privé-laboratoria; 
 • farmaceutische bedrijven. 
Datum van de update: 07/06/2021