U bent hier

U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren?

U bent eigenaar van een woning of een kantoor met een oppervlakte van meer dan 500 m². Als dit pand gelegen is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en u van plan bent het goed te verkopen of te verhuren, moet u een EPB-certificaat (energieprestaties van gebouwen) laten opstellen.

Sinds 2011 moet u over een EPB-certificaat beschikken van zodra het goed op de markt wordt gebracht. Dankzij het certificaat kunnen kandidaat-kopers of -huurders de energieprestaties van de beschikbare panden op de markt vergelijken.

Hoe het EPB-certificaat laten opstellen?

Voor een nieuwbouwconstructie moet het EPB-certificaat worden opgesteld door Leefmilieu Brussel (stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor een nieuwbouwconstructie ingediend na 1 juli 2008)

In principe wordt dit door Leefmilieu Brussel opgestelde certificaat binnen twee maanden na de ontvangst van de EPB-aangifte ter kennis gebracht van de aangever.

In dat geval mag het EPB-certificaat nooit door een erkende certificateur worden opgesteld.

Uitzondering: indien het nieuwe EPB-certificaat niet meer geldig is (omdat er werken werden uitgevoerd of omdat het certificaat meer dan 10 jaar geleden werd opgesteld), moet er een beroep worden gedaan op een erkende certificateur voor een bestaande woning (zie punt hieronder).

Indien het EPB-certificaat voor een nieuwbouwconstructie nog niet beschikbaar is op het moment waarop het goed op de markt wordt gebracht, wordt het vervangen door een tussentijds rapport dat door de EPB-adviseur wordt opgesteld.

"Aangever": natuurlijke of rechtspersoon die ertoe is gehouden de EPB-eisen na te leven en in wiens naam en voor wiens rekening de bouwwerkzaamheden of de renovatie worden uitgevoerd.

Voor een bestaande woning (waarvoor de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag vóór 2 juli 2008 werd ingediend) dient het EPB-certificaat door een erkende certificateur te worden opgesteld

Hij is verplicht om uw goed te bezoeken, een lijst van de energiekenmerken op te stellen, ze in het ter beschikking gestelde softwareprogramma in te voeren en u vervolgens het EPB-certificaat te bezorgen. De voorwaarden van dat bezoek en de documenten die moeten worden voorbereid zijn opgenomen in de infofiche "Het bezoek van de certificateur (.pdf)".

Om een EPB-certificateur te vinden en te contacteren, kunt u de lijst van de erkende EPB-certificateurs raadplegen.

In een mede-eigendom beschikt het syndicaat van uw gebouw over documenten die essentieel zijn om uw EPB-certificaat representatief te maken van uw woning. Als u eigenaar bent van een appartement, raadpleeg hieromtrent deze notitie voor meer informatie. Stuur dit informatieve document aan uw syndicaat om hem te overtuigen om een dossier op te stellen met alle relevante documenten voor het opmaken van uw EPB-certificaat.

Verzeker u dat uw EPB-certificaat geldig is door gebruik van het register van de EPB-certificaten van de brusselse woningen.

Hoe het EPB-certificaat gebruiken?

In affiches, aankondigen en tijdens de bezoeken

Om deze vergelijking mogelijk te kunnen maken, moet de eigenaar of zijn tussenpersoon bij het verkopen of verhuren:

  • in alle reclame (kleine advertenties, affiches, internet, …) melding maken van de energieklasse (van A++ tot G)
  • op vraag van elke kandidaat-koper of -huurder gratis een kopie van het EPB-certificaat of van het tussentijds rapport bezorgen

In het verkoopcompromis en/of de authentieke akte

Bij een verkoop moeten de energieklasse (van A++ tot G), het nummer van het EPB-certificaat en de datum waarop het verstrijkt in het verkoopcompromis worden overgenomen. De eigenaar moet het EPB-certificaat van het verkochte goed bij de ondertekening van de authentieke akte aan de nieuwe eigenaar bezorgen. Bij een openbare verkoop wordt een kopie van het EPB-certificaat bij het bestek gevoegd. 

In de huurovereenkomst

De eigenaar moet de energieklasse in de huurovereenkomst vermelden. De huurder verklaart erin dat hij een kopie van het EPB-certificaat heeft ontvangen. Op 1 januari 2018 is de ordonnantie van 27 juli 2017 houdende de regionalisering van de woninghuurovereenkomst in werking getreden. Daarin is vastgelegd dat de verhuurder aan de huurder vóór en uiterlijk bij het sluiten van de huurovereenkomst het energieprestatiecertificaat moet bezorgen (artikel 271, §1).

Afwezigheid van EPB-certificaat

Leefmilieu Brussel is van mening dat indien de vermelding van de energieprestatie van de EPB-eenheid in de reclame over de verkoop of de verhuur van het goed ontbreekt, de potentiële koper of huurder niet over een objectieve basis beschikt om de op de markt gebrachte eigendommen te vergelijken ten opzichte van hun energiekenmerken. Daarnaast hebben de energiekenmerken van een goed een financiële impact voor deze potentiële koper of huurder, ongeacht of dit op de aankoop- of huurprijs of op de in aanmerking te nemen energiekosten voor dit pand is.

Om die redenen werden er controles ingevoerd om na te gaan of de EPB-gegevens in de advertenties zijn opgenomen en of de EPB-certificaten bij de ondertekening van de koopakte worden bezorgd. Wanneer eigenaars de verplichte voorlegging van een EPB-certificaat niet naleven, is de kans erg groot dat hen een door Leefmilieu Brussel geïnde administratieve boete zal worden opgelegd.

Hoe een bestaand EPB-certificaat updaten?

Het EPB-certificaat is 10 jaar geldig en kan dus opnieuw worden gebruikt in het kader van een nieuwe vastgoedtransactie. Indien er echter werkzaamheden werden uitgevoerd die een impact hebben op de energieprestaties  (vervangen van ramen, verwarmingsketel, isolatie, …) is het certificaat niet langer representatief voor het goed en dus ongeldig. In dit geval is een update van het certificaat nodig door een beroep te doen op de certificateur die het certificaat heeft opgesteld (zijn naam staat onderaan het certificaat), ofwel moet een nieuw certificaat worden opgesteld door een certificateur van uw keuze.

Deze laatste zal echter alle gegevens opnieuw moeten invoeren en een volledig bezoek moeten afleggen, terwijl de certificateur die het originele certificaat heeft opgesteld tijdens zijn bezoek enkel de resultaten van de uitgevoerde werken moet vaststellen en een update van de oorspronkelijke invoergegevens moet doorvoeren, met doorgaans een gunstig effect  op de kostprijs.

Is een EPB-certificaat noodzakelijk voor mijn woning?

Sommige panden vallen niet onder het toepassingsgebied van de regelgeving en hoeven niet te beschikken over een EPB-certificaat in het kader van een vastgoedtransactie.

De objectieve elementen die in overweging worden genomen en de te volgen procedure indien u van mening bent dat u zich in een dergelijk geval bevindt, staan beschreven in de infofiche ‘Het toepassingsveld van het EPB-certificaat voor wooneenheden’ (.pdf). 

Heeft u vragen over het afgeleverde certificaat?

Aarzel niet om contact op te nemen met uw certificateur als u vragen heeft over het resultaat van uw EPB-certificaat. U kunt ook de infofiche ‘Het resultaat van het EPB-certificaat’ (.pdf) raadplegen voor antwoorden op veelgestelde vragen omtrent het resultaat van het EPB-certificaat.

De details in verband met de gegevens die voor de berekening van de prestaties van uw pand worden gebruikt, worden vermeld in het invoerverslag dat de certificateur u samen met het EPB-certificaat bezorgt.

Indien u toch nog vragen zou hebben, kunt u zich steeds wenden tot Leefmilieu Brussel of ze stellen via dit formulier.

Datum van de update: 24/06/2022