Het Inspectiewetboek

Het nieuwe Inspectiewetboek, in voege sinds 1 januari 2015, vereenvoudigt een hele reeks reeds bestaande wetteksten.

Een aantal bepalingen inzake afval, oppervlakte- en grondwater, verontreinigde bodems, milieuvergunningen, lawaai, lucht-klimaat-energie, bossen & wouden en natuurbehoud zijn uitgebreid.

Het wetboek voegt ook twee wetteksten samen over de inspectie inzake leefmilieu en rond milieuaansprakelijkheid, voor een betere samenhang.

Doel is om de verschillende vormen van verontreiniging te voorkomen en te verhelpen door middel van een betere en didactische begeleiding, gericht op dialoog.

Belangrijke veranderingen

  • Bij sancties die leiden tot een administratieve maatregel of een boete, biedt het Inspectiewetboek u de mogelijkheid uw recht van verdediging sterker te laten gelden.
  • Sancties voor het niet-naleven van de wetgeving zijn nu evenrediger en doeltreffender, dankzij de mogelijkheid om een dwangsom te koppelen aan het bevel om een einde te maken aan de inbreuk.

Nieuwe interventiedomeinen

Naar aanleiding van de Zesde Staatshervorming kent het nieuwe Inspectiewetboek ook twee nieuwe bevoegdheden toe aan Leefmilieu Brussel: dierenwelzijn en de doorvoer van afvalstoffen.

Datum van de update: 04/06/2020