U bent hier

Vergunning klasse 1A

Vergunning klasse 1A

Fases van de procedure na de indiening van uw dossier

Bevoegde overheid

Proceduretermijn

Leefmilieu Brussel

 

Termijn om het ontvangstbewijs te ontvangen

  • Reken 45 dagen om het ontvangstbewijs te ontvangen dat uw dossier volledig is als u uw dossier niet hebt moeten aanvullen.
  • Als u het hebt moeten aanvullen, reken dan 45 dagen na de ontvangst van de ontbrekende documenten.

Termijn voor de beslissing betreffende uw vergunningsaanvraag

  • U zult een milieuvergunning ontvangen binnen de 450 dagen na het ontvangstbewijs te hebben ontvangen dat uw dossier volledig is.
  • Als uw project gemengd is, zult u twee ontvangstbewijzen ontvangen: dat van BSE en dat van Leefmilieu Brussel. De afleveringstermijn begint op de datum van het tweede ontvangstbewijs van een volledig dossier dat u ontvangt.
  • Indien u onderworpen bent aan de regelgeving op de overheidsopdrachten, begint de termijn van 450 dagen te lopen vanaf de datum waarop het begeleidingscomité de definitieve keuze van de verantwoordelijke voor de effectenstudie aanvaardt.

U hebt geen beslissing ontvangen binnen de 450 dagen?
Dit gebrek aan antwoord staat gelijk met een weigering van vergunning.
U kunt dan een bezwaarschrift  indienen.

Fases van de procedure vóór de aflevering van de milieuvergunning

=> Een begeleidingscomité wordt belast met de follow-up van de uitvoering van de effectenstudie. Het comité bepaalt de geografische zones en de alternatieven/varianten die in de effectenstudie moeten worden onderzocht. Het comité geeft ook zijn akkoord over uw keuze van het erkend bureau dat deze effectenstudie zal uitvoeren. Het comité heeft 15 dagen om zijn beslissing over deze verschillende punten kenbaar te maken.
De termijn voor de uitvoering van een effectenstudie is doorgaans 6 maanden.

=> Wanneer het begeleidingscomité van mening is dat de studie volledig is, sluiten ze de studie af binnen de 30 dagen na ontvangst van het voorstel tot eindrapport. In het tegenovergestelde geval moet de studiegelastigde de studie vervolledigen zoals gevraagd door het begeleidingscomité en een nieuw voorstel van eindrapport indienen.

      De effectenstudie is onvolledig?

U beschikt dan over de door het Begeleidingscomité bepaalde termijn om de studie aan te vullen en uw project in overeenstemming te brengen met de opmerkingen van het comité.

=> U wijzigt uw project als gevolg van de conclusies van de effectenstudie?

U moet Leefmilieu Brussel inlichten over uw wens om het project te wijzigen binnen de 15 dagen na de bekendmaking van het afsluiten van de effectenstudie. Als u deze termijn niet respecteert, wordt u geacht uw aanvraag te handhaven.

U zult de wijzigingen moeten overmaken binnen de 6 maanden volgend op de bekendmaking van het afsluiten van de effectenstudie.
Als u deze termijn niet respecteert, zal uw aanvraag niet meer geldig zijn.

Bijkomende termijnen

  • Advies van de DBDMH: de adviestermijn is 60 dagen.
    Indien het advies na deze termijn wordt verstrekt, wordt de termijn voor de aflevering verlengd met het aantal dagen vertraging.
  • Bij wijziging van de vergunningsaanvraag ten gevolge van de effectenstudie, wordt de termijn opgeschort (als de aanvrager zijn intentie tot wijziging van zijn aanvraag heeft kenbaar gemaakt binnen de 15 dagen na de bekendmaking van het afsluiten van de effectenstudie) vanaf de datum van de bekendmaking door de aanvrager dat hij zijn aanvraag wenst te wijzigen tot aan het indienen van de wijzigingen. De aanvrager heeft 6 maanden vanaf de bekendmaking van het afsluiten van de effectenstudie voor het indienen van de wijzigingen.

De stappen van het dossier na het volledig verklaren van het dossier

Openbaar onderzoek

Ja

Leefmilieu Brussel belast zich ermee uw milieuvergunningsaanvraag te onderwerpen aan een openbaar onderzoek dat 30 dagen duurt

Overlegcommissie

Ja

Maximaal 15 dagen na het einde van het openbaar onderzoek

Bezoek aan de inrichtingen

Ja

Voor de meeste dossiers

Datum van de update: 16/07/2021