U bent hier

Bouwaanvraag ingediend vanaf 01/07/2017

Vooraleer te bepalen aan welke eisen u dient te voldoen, is het noodzakelijk te weten welke EPB-eenheden aanwezig zijn in uw project en welke de aard van de werken is. Een EPB-eenheid is een verzameling van aangrenzende lokalen die zich in hetzelfde beschermd volume bevinden, en ontworpen of gewijzigd zijn om afzonderlijk gebruikt te worden. Zij dienen ook te beantwoorden aan de definitie van een EPB-bestemming.

 In de wetgeving EPB-werken bestaan er vier soorten werken:

 • De nieuwe eenheden: Een nieuwgebouwde of heropgebouwde eenheid.
 • De nieuw gelijkgestelde eenheden: Een eenheid die het voorwerp vormt van constructiewerkzaamheden en/of afbraak- en heropbouwwerkzaamheden op minstens 75% van de warmteverliesoppervlakte*, met plaasting en/of vervanging van alle technische installaties.
 • De zwaar gerenoveerde eenheden: Indien de werken meer dan 50% van de warmteverliesoppervlakte omvatten, met plaatsing en/of vervanging van alle technische installaties.
 • De eenvoudig gerenoveerde eenheden: dit zijn verbouwingswerken dewelke een impact hebben op de energie-efficiëntie en die niet binnen de definitie van een zwaar gerenoveerde eenheid vallen.  

Welke zijn de EPB-eisen die uw project dient te respecteren?

De EPB-eisen die van toepassing zijn voor elke soort van werken en voor elke bestemming werden hernomen in de samenvattende tabellen in het vademecum “EPB-werkzaamheden 2017” (.pdf).

Wat is de te volgen procedure?

 1. Zoek een erkende EPB-adviseur (dit is verplicht voor nieuwbouw en zwaar gerenoveerde eenheden, en op vrijwillige basis voor de eenvoudig gerenoveerde eenheden) : de PEB-adviseur gaat na of de wijzigingen effectief aan de EPB-eisen voldoen.
 2. Het opmaken van een EPB-voorstel : dit voorstel geeft de onderverdeling van het project weer volgens de wetgeving EPB-werken en, in het geval van een verbouwing, een overzicht van de voorziene maatregelen om aan de EPB-eisen te voldoen. Het voorstel wordt door de EPB-adviseur toegevoegd aan de bouwaanvraag (of door de architect of de aangever in het geval er geen EPB-adviseur verplicht is).
 3. Het opmaken van een technisch EPB-dossier: dit dossier wordt door de EPB-adviseur opgesteld (of door de architect of de aangever in het geval er geen EPB-adviseur verplicht is). Het herneemt de uitgevoerde maatregelen en de bewijsstukken om aan de EPB-eisen te voldoen.
 4. Het vermelden van het begin van de werken aan de instantie die de bouwaanvraag heeft afgeleverd of aan Leefmilieu Brussel.
 5. Het opstellen van een EPB-verklaring : deze verklaring wordt opgesteld door de EPB-adviseur aan het einde van de werken (of door de architect of de aangever in het geval er geen EPB-adviseur verplicht is). De daarin vermelde berekeningen bepalen of aan de EPB-eisen werd voldaan of beschrijft, in het geval van een verbouwing zonder architect, de maatregelen die werden genomen om aan de eisen te voldoen.
 6. In het geval van een nieuwe residentiële of niet residentiële eenheid zal er door Leefmilieu Brussel een EPB-certificaat worden uitgereikt.

Er bestaan uitzonderingen waarbij de EPB-wetgeving niet van toepassing is:

 1. gebouwen in erkende gebedsplaatsen en wereldlijke moraal,
 2. de landbouwlokalen, de lokalen met industriële of artisanale activiteiten of bestemd voor opslag, bewaring, wanneer deze lage energiebehoeften hebben,
 3. begrafeniscentra,
 4. onafhankelijke gebouwen met een oppervlakte die kleiner is dan 50 m2 , tenzij deze een woning omvatten,
 5. tijdelijk toegelaten gebouwen voor een gebruiksduur van twee jaar of minder,
 6. gebruikte of voorbestemde huisvestingsgebouwen die minder dan 4 maanden per jaar worden gebruikt en buiten de winterperiode.

Voor een bouwaanvraag zonder architect, is het noodzakelijk om volgende formulieren “zonder architect” in te vullen. In alle andere gevallen, worden de formulieren opgesteld via de EPB-software.


* Warmteverliesoppervlakte: alle wanden of delen van wanden (verticaal, horizontaal of schuin) die de eenheid scheiden van het buitenklimaat, de grond en de aanpalende ruimtes die niet tot een andere eenheid behoren, met uitzondering van de scheidingswanden die niet werden meegerekend in de warmteverliesoppervlakte, zelfs indien het aanpalende gebouw niet is gebouwd.

Datum van de update: 28/09/2020