U bent hier

Asbestafval

Asbestafval  is gevaarlijk afval. Omdat deze afvalstoffen gezondheidsrisico's meebrengen, moeten ze verwijderd worden onder specifieke, bij wet bepaalde omstandigheden. Raadpleeg deze rubriek om uw wettelijke verplichtingen i.v.m. de verpakking en verwijdering van asbestafval te kennen.

Bij een renovatie of afbraak van een gebouw moet het asbest verwijderd  worden voor de werken van start gaan en worden verwijderd in overeenstemming met de milieuwetgeving.

Heeft u asbest in uw woning? Wordt u op een werf geconfronteerd met de verwijdering of inkapseling van asbest? Raadpleeg dan onze pagina’s over asbest voor meer informatie en om alle verplichtingen i.v.m. de verwijdering of inkapseling van asbest te kennen.

Hoe omgaan met asbestafval?

U bent verplicht om het asbestafval van het andere bouwafval te scheiden om te vermijden dat het asbestafval in het recyclagecircuit terecht zou komen. Asbestafval moet altijd omzichtig worden behandeld om te voorkomen dat er asbeststof in de lucht vrijkomt of dat er vloeistoffen ontsnappen die asbest bevatten (niet rechtstreeks in de container gooien of d.m.v.  een sleuf, …).

Wat het asbestafval zelf betreft, maken we een onderscheid tussen twee soorten:

  • Broos of niet-gebonden asbestafval: spuitasbest, warmte-isolerende materialen, karton, touwen, materiaal- en uitrustingsafval (stofzuigerzakken, gebruikte filters, zeilen, doeken, veiligheidsmateriaal, wegwerpkleding, ...), afval afkomstig van reinigingswerken, …
  • Niet-broos of gebonden asbestafval: : d.w.z. asbestafval waarvan de vezels sterk gebonden zijn door een bindmiddel, zoals cement: bekledingsplaten uit asbestcement, tegels, buizen, leidingen, ...

Wees bijzonder voorzichtig bij de omgang met broos asbest. Zijn vluchtige aard maakt dit afval namelijk erg gevaarlijk voor de mens. Daarom wordt ten stelligste aangeraden om u tot een erkende onderneming voor asbestverwijdering  te wenden en een beroep te doen op een erkende ophaler van gevaarlijk afval. In de meeste gevallen is ook een voorafgaande toestemming van Leefmilieu Brussel nodig om dit soort van asbest te verwijderen.

Hoewel gebonden asbestafval minder risico's meebrengt, moet de hantering en het vervoer ervan gepaard gaan met het treffen van alle nodige voorzorgsmaatregelen om de integriteit van deze afvalstoffen te vrijwaren en te voorkomen dat er asbeststof in de lucht kan vrijkomen.

Concreet dient u de volgende richtlijnen na te leven:

1. Verpakking

Voor gebonden asbestafval informeert u het best bij een centrum dat dit soort van afval aanvaardt om hun voorwaarden te kennen (bv. in speciale “big-bag”-zakken die dikwijls in verschillende formaten beschikbaar zijn). Leef ten minste de volgende richtlijnen na :

  • Doe het afval in een dichte zak en sluit deze.
  • Breek het afval niet in stukken.
  • Als het om staalplaten, buizen, enz. gaat, kunt u containers gebruiken voor de opslag.
  • Als het om platen, tegels, enz. gaat, kunt u ze stapelen om ze intact te houden.

Asbestafval moet in specifieke zakken worden verpakt. Deze zakken worden o.a. verkocht door ondernemingen die dit soort van afval mogen verzamelen of ophalen.

Ongeacht het type van verpakking waarvoor u opteert, op de buitenkant ervan dient u het reglementaire logo aan te brengen dat op de aanwezigheid van asbest duidt.

Voor broos asbestafval (met ongebonden vezels) of niet-broos asbestafval in zeer slechte staat (bv. in stukken gebroken) wordt aangeraden om dit afval niet aan te raken en beroep te doen op een gespecialiseerde onderneming.

2. Opslag

Sla de zakken met asbestafval (big-bag, plastic zak, …) op in een lokaal, in een specifieke zone of in containers die op slot kunnen. De opslagplaatsen moeten ontoegankelijk zijn voor personen die niets met de asbestverwijderingswerf te maken hebben. De opslag van asbestafval aan de rand van de werkzone van een bouwterrein kan alleen maar tijdelijk zijn.

Vergeet ook niet om op de deur van het lokaal, de specifieke zone of de container het reglementaire logo aan te brengen, dat op de aanwezigheid van asbest duidt!

Verder dient te worden opgemerkt dat er rond "gesloten" containers (van het type scheepscontainer) die op de openbare weg worden geplaatst, altijd een volle omheining dient te worden aangebracht, die de ontoegankelijkheid van de containers in kwestie garandeert. Het plaatsen van open containers op de openbare weg is ten stelligste verboden.

3.  Ophaling en verwijdering

Asbesthoudende afvalstoffen of materialen zijn gevaarlijke afvalstoffen.

Indien het om kleine hoeveelheden gebonden asbest gaat, kan u de zakken zelf naar een verwerkingscentrum brengen dat bevoegd is om dit soort van afval te aanvaarden. Deze ondernemingen leggen echter bepaalde aanvaardingsvoorwaarden op (gepaste verpakking vóór het transport, enz.). Indien u zelf asbestafval vervoert, bent u verantwoordelijk voor alle aspecten i.v.m. het transport, met inbegrip van de bestemming. Het is dus aan u om te controleren of het inzamelcentrum bevoegd is om dit soort van afval te aanvaarden! De producent van asbestafval, maar ook de eigenaar ervan moeten de correcte verwijdering van het asbest kunnen bewijzen met de juiste documenten (aanvaardingsformulieren, behandelingsattesten, …).

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan asbestafval niet worden gedeponeerd in de gemeentelijke en gewestelijke containerparken. Richt u tot een inzamelcentrum, binnen of buiten het Brussels Hoofdstedeijk Gewest dat vergund is om dit soort van afval te aanvaarden. 

De vergunde inzamelcentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn:

Indien het om grote hoeveelheden asbest gaat en/of indien een vergunning nodig is, moet u een beroep doen op een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende ophaler en een register ter beschikking van de gewestelijke instanties houden. Deze twee laatste maatregelen zijn trouwens verplicht voor de werven die een voorafgaande toestemming van Leefmilieu Brussel nodig hebben.

Het register moet een kopie bevatten van alle bewijzen voor de ophaling van gevaarlijk afval. Deze documenten dient u vijf jaar lang te bewaren.

4. Bestemming

Het asbestafval zal naar een erkende verwerkingseenheid worden gebracht.

Het niet-broze asbestafval (bv. golfplaten) mag niet worden behandeld vóór de verwijdering, in tegenstelling tot broos asbestafval dat op voorhand moet worden behandeld. In het algemeen wordt dit laatste in een cementeringscentrum behandeld.

Datum van de update: 05/05/2022