U bent hier

Heb ik aan mijn verplichtingen voldaan?

In overeenstemming met de nieuwe bodemordonnantie ontvangt de houder van de verplichtingen van Leefmilieu Brussel een zogenaamde "slotverklaring" als bewijs dat hij zijn behandelingsverplichting ten aanzien van de verontreiniging is nagekomen.

De verkoper van een grond of de overdrager van een risicoactiviteit kan deze slotverklaring gebruiken om de koper van de grond of de overnemer van de risicoactiviteit te informeren en zo het succes van de verrichting te verzekeren.

Leefmilieu Brussel beschikt over 30 dagen vanaf de ontvangst van de eindbeoordeling om het volgende te betekenen:

  • ofwel een slotverklaring waarin bevestigd wordt dat aan de verplichting inzake behandeling van de bodemverontreiniging, in uitvoering van de ordonnantie, voldaan is;
  • ofwel een verzoek om aanvullingen van de behandeling. In dat geval wordt de eindbeoordeling geactualiseerd na de uitvoering van de gevraagde aanvullingen;
  • ofwel een verzoek om aanvullingen bij de eindbeoordeling dat betekend moet worden per aangetekend schrijven of via elektronische weg binnen een door hem gestelde redelijke termijn. Na ontvangst van de aanvullingen heeft Leefmilieu Brussel 30 dagen de tijd om al dan niet een slotverklaring te betekenen of een nieuw verzoek tot aanvullingen aan de slotverklaring te betekenen.

In onderlinge overeenstemming tussen Leefmilieu Brussel en de persoon die de behandeling heeft laten uitvoeren, kan de termijn van 30 dagen verlengd worden tot 60 dagen.

Bij ontstentenis van een kennisgeving van Leefmilieu Brussel binnen de gestelde termijn, worden de conclusies van de bodemverontreinigingsdeskundige geacht te zijn goedgekeurd en wordt de eindbeoordeling als gelijkvormig beschouwd.

Op basis van de eindbeoordeling en de slotverklaring actualiseert Leefmilieu Brussel de gedetailleerde informatie van de inventaris van de bodemtoestand.

Datum van de update: 28/09/2020