U bent hier

Milieuhinder: een klacht indienen

Bent u het slachtoffer van milieuhinder? Wilt u melding maken van milieuvervuiling of strafbare gedragingen die het milieu of de gezondheid van de mens kunnen schaden?

Dan kunt u een klacht indienen.

Waarom een klacht indienen?

Als u een klacht indient bij Leefmilieu Brussel, kunnen wij deze milieu-inbreuken vaststellen en de nodige maatregelen nemen om de hinder te verhelpen, te herstellen, te verminderen of te voorkomen dat de inbreuken zich opnieuw voordoen.

Als wij niet bevoegd zijn om op uw klacht te reageren, zullen wij u doorverwijzen naar de bevoegde instantie.

Welke zijn de voorwaarden voor het indienen van een klacht?

Wanneer u een klacht indient of een milieuvervuiling meldt aan Leefmilieu Brussel, gaan wij na of de feiten:

  • een inbreuk vormen op de wetgeving die is vervat in het Inspectiewetboek en
  • plaatsvinden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Heeft uw klacht betrekking op feiten die u in het Vlaams of Waals Gewest hebt vastgesteld? U kunt rechtstreeks contact opnemen met de bevoegde instantie.

Ook moet u bereid zijn uw naam en contactgegevens te vermelden.

U kunt geen anonieme klacht indienen. Alle documenten of getuigenissen met betrekking tot de niet-naleving van een norm die door Leefmilieu Brussel wordt gecontroleerd, zullen worden opgenomen in een dossier. De persoon die ervan verdacht wordt deze norm te hebben overtreden, zal dit dossier kunnen raadplegen. In het kader van hun recht op verdediging hebben deze personen het recht te weten wie er een klacht tegen hen heeft ingediend.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Leefmilieu Brussel behandelt de meeste klachten over milieuhinder. Bepaalde vormen van milieuhinder vallen echter niet onder onze bevoegdheid, maar onder die van andere administraties, Net Brussel of het gemeentebestuur. Bijvoorbeeld:

  • het geluid van de motor van een voertuig dat stilstaat op de openbare weg;
  • geluid veroorzaakt door mensen die praten op de openbare weg;
  • geuroverlast veroorzaakt door een restaurant;
  • lichtoverlast.

Om uw klacht in te dienen, selecteert u in de lijst hieronder het specifieke klachtenformulier dat betrekking heeft op de door u geconstateerde overlast. Vul dit specifieke klachtenformulier in. Zo zorgt u ervoor dat uw klacht snel wordt behandeld.

Heeft uw klacht betrekking op hinder die niet is opgenomen in de lijst met thematische formulieren?

Het betreft onder meer:

Vul het niet-specifieke milieuklachtenformulier (.docx) in en verstuur het formulier
        per e-mail :  inspection-inspectie@environnement.brussels ou
        per post  : Leefmilieu Brussel
                              Afdeling Inspectie en verontreinigde bodems
                              Havenlaan 86c/3000, B-1000 Brussel 

Datum van de update: 24/03/2022