U bent hier

Water en aquatisch milieu

Actualisering : augustus 2022

Water is een waardevolle hulpbron die moet worden beschermd. Het waterverbruik per hoofd van de bevolking stagneert, maar het verbruik van alle huishoudens zou kunnen toenemen als gevolg van de bevolkingsgroei.
De huidige exploitatie van de grondwaterlagen lijkt redelijk en duurzaam. De kwaliteit van één ervan (de laag van het Brusseliaanzand, die onder meer wordt geëxploiteerd voor de drinkwaterbevoorrading) is echter aangetast door bepaalde polluenten, afkomstig van menselijke activiteiten.
De kwaliteit van de oppervlaktewaterlichamen is eveneens aangetast door menselijke activiteiten. De twee Brusselse waterzuiveringsstations moeten hun impact beperken door het afvalwater te zuiveren voordat het in de Zenne wordt geloosd. Eind 2018 werd een belangrijke upgrade van het Zuidstation voltooid: het station behandelt nu stikstof en fosfor, maar elimineert ook andere stoffen zoals microplastic.
De Zenne staat het meest onder druk en zijn kwaliteit voldoet nog niet aan alle normen. Dankzij haar fysisch-chemische kwaliteit, die de afgelopen 20 jaar aanzienlijk is verbeterd, hebben de vissen zich in 2016 terug kunnen vestigen. Het uitzonderlijke klimaatjaar 2018 heeft deze goede resultaten echter ondermijnd, wat bewijst dat dit evenwicht kwetsbaar blijft. Elk ecologisch herstel op lange termijn zal niet mogelijk zijn zonder eerst de toestand van de bedding en de oevers te herstellen. 
Volgens de in 2019 geactualiseerde overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten bevindt een vijfde van het regionale grondgebied zich in een overstromingsgevaarlijke zone en wordt één op de drie inwoners mogelijk getroffen door overstromingen.

Datum van de update: 31/08/2022