U bent hier

Beheer van de visfauna

Een Europese richtlijn als omkadering

De Kaderrichtlijn Water van het Europees Parlement en van de Raad (2000/60/EG) heeft zich tot doel gesteld om een kader te definiëren voor de bescherming van de landoppervlaktewateren, de overgangswateren, de kustwateren en het grondwater in Europa. Tegen 2015 dient elke lidstaat een goede ecologische en chemische « toestand » van alle oppervlaktewateren en een goede chemische "toestand" van al het grondwater te bereiken.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt die verplichting uiteraard ter harte.

Maatregelen en opvolging

De verbetering van de kwaliteit van de Brusselse oppervlaktewateren omvat verschillende maatregelen, zoals de preventie van lozingen (riolen, vervuild afvloeiend water…), het reinigen van waterlopen en vijvers, en de zuivering van afvalwater .

Bovendien worden andere maatregelen genomen om de biodiversiteit van de waterlopen te verbeteren : opheffing van fysieke hinderpalen voor de migratie van de waterfauna, natuurlijk beheer van de oevers, creatie van gediversifieerde en natuurlijke habitats…

Om de impact van die maatregelen te evalueren en om die eventueel te herkaderen, heeft Leefmilieu Brussel een methode opgesteld voor de monsterneming en evaluatie van de ecologische kwaliteit van de Brusselse waterlopen. Op die wijze kan de evolutie van de vispopulaties regelmatig worden opgevolgd.

Al die maatregelen maken deel uit van de ontwikkeling van het grootschalige gewestplan met betrekking tot het Blauwe Netwerk .

Het belang van zuurstof voor de vissen

De toestand van de visfauna is vooral verbonden met de goede kwaliteit van het water, en meer bepaald met een voldoende gehalte aan opgeloste zuurstof. Maar de kwaliteit van het oppervlaktewater kan veranderen. De oorzaak daarvan ligt in het verschijnsel dat eutrofiëring wordt genoemd.

Dat proces vindt zijn oorsprong in het uitstrooien op de landbouwvelden (of in onze tuinen) van chemische meststoffen die rijk zijn aan stikstof en fosfor of in het industrieel en stedelijk afval dat rijk is aan nitraten en fosfaten (afkomstig van ons afwaswater). De productie van algen en microscopische waterplanten (zoals fytoplankton) verbruikt zuurstof uit het water totdat, in het slechtste geval, een stadium van anoxie wordt bereikt (totale afwezigheid van zuurstof). Dit kan leiden tot de dood van verschillende organismen die leven op de bodem van het water alsook van de vissen.

Datum van de update: 13/08/2021