U bent hier

Werken en inrichtingen in Natura 2000-gebieden

Plannen en projecten in of nabij een Natura 2000-gebied, zoals verkavelingsplannen en bouwprojecten, kunnen de natuur in deze gebieden aantasten. Artikel 6 van de richtlijn bepaalt dat 'Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met, of nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo’n gebied, een passende beoordeling wordt gemaakt rekening houdend met de noodzakelijke instandhouding van het gebied’.

Een passende beoordeling moet dus worden uitgevoerd vóór elke ingreep met mogelijke invloed op een Natura 2000 gebied. In de Ordonnantie betreffende het Natuurbehoud wordt deze passende beoordelingsplicht over verschillende artikels beschreven (art 57-62). Bijlage VIII van de Ordonnantie geeft ook een minimale inhoud voor de opmaak van zo’n passende beoordeling.

Een project mag pas worden uitgevoerd als:

  • de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zullen worden aangetast;
  • in geval van een negatieve impact een alternatief of milderende maatregelen worden voorzien die de negatieve impact teniet doen;
  • indien alsnog tot uitvoering wordt besloten om dwingende redenen van groot openbaar belang, alle nodige compenserende maatregelen worden genomen 'om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft'.

Het bovenstaande betekent niet dat de Natura 2000-gebieden in de toekomst gevrijwaard zullen blijven van alle mogelijk schadelijke ingrepen. Maar, er bestaat nu wel een evaluatiekader waaraan overheden, burgers en projectontwikkelaars zich moeten houden en waarbinnen de aanwezige natuurwaarden meer zullen doorwegen dan voorheen het geval was.

Verder wordt erop gewezen dat binnen de Natura 2000-gebieden menselijke activiteiten mogelijk blijven zolang deze maar geen 'significante negatieve effecten' hebben op de beschermde natuurwaarden.

Wie specifieke vragen heeft over de passende beoordeling, kan contact opnemen via mail.

Datum van de update: 28/09/2020

Documenten: