U bent hier

Wat is Natura 2000?

Natura 2000 staat voor een Europees netwerk van natuurlijke en halfnatuurlijke gebieden, die belangrijk zijn als leefgebied voor verschillende dier- en plantensoorten. Deze gebieden worden ook ‘Speciale Beschermingszones (SBZ’s)’ genoemd.

Het Natura 2000-netwerk vormt de ruggengraat van het Europese natuurbeleid. Het doel ervan is de diversiteit van natuurlijke milieus te beschermen en de kwaliteit ervan te verbeteren. Specialisten noemen dit ‘in een gunstige staat van instandhouding behouden of herstellen’. Hierbij wordt niet enkel rekening gehouden met de natuurfunctie, maar ook met economische, sociale en regionale vereisten in de context van duurzame ontwikkeling.

Het netwerk bestaat uit gebieden die door alle lidstaten werden voorgesteld. Twee Europese richtlijnen vormen samen de wettelijke basis van het Natura 2000-project:

  • Richtlijn 2009/147/EG van 30 november 2009, inzake het behoud van de vogelstand, ofte "Vogelrichtlijn". Deze richtlijn regelt de bescherming van alle in het wild levende Europese vogelsoorten, met inbegrip van hun leefgebieden, nesten en eieren. De aanduiding van Speciale Beschermingszones (SBZ’s) dient te gebeuren op basis van de vogelsoorten die vermeld staan in Bijlage I van deze richtlijn.
  • Richtlijn  92/43/EEG van 21 mei 1992, inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, ofte "Habitatrichtlijn". Deze richtlijn regelt het behoud en de bescherming van alle zeldzame of typische habitats en wilde soorten (flora en fauna, zonder vogels). Voor deze habitats en soorten, respectievelijk bijlage I en II van de richtlijn, zijn de lidstaten verplicht om Speciale Beschermingszones (SBZ’s) voor te stellen.

Anders dan in natuurreservaten zijn Natura 2000-gebieden geen “gesloten” reservaten. Integendeel, menselijke activiteiten blijven mogelijk zolang hierdoor de natuurdoelen niet in het gedrang komen.

Datum van de update: 27/07/2021

Documenten: 

Brochures en folders

Download:

Technische documenten (in het Frans)

Om een papieren versie te bestellen: 02 775 75 75 of info@leefmilieu.irisnet.be