U bent hier

Versterkt geluid verspreiden : regels in Brussel (professionnels)

Context

Vanaf 21 februari 2018, bepaalt de Brusselse wetgeving drie in decibel  uitgedrukte drempels en legt voorwaarden op afhankelijk van de aan deze situaties gekoppelde geluidsvolumes.

De decibel meet de geluiden tussen de gehoordrempel en de pijngrens, met waarden tussen 0 dB (A) en 120 dB (A). De decibel geeft de geluidsintensiteit weer.
Om een geluidsniveau in één enkele waarde uit te drukken die een beeld geeft van de waarneming van het geluid door het menselijk oor, past men filters voor de frequentieweging toe op de decibel:

 • de wegingsfilter A komt overeen met de waarneming tijdens een normaal gesprek. Het met deze filter gecorrigeerde geluidsniveau wordt uitgedrukt in dB (A).
 • de wegingsfilter C houdt rekening met de gevoeligheid van het menselijk oor voor lage frequenties en is beter geschikt voor het weergeven van geluidsniveaus boven de 85 dB. Het met deze filter gecorrigeerde geluidsniveau wordt uitgedrukt in dB (C).

Er bestaan twee grenzen die men niet mag overschrijden: een grens in dB (A) en een grens in dB (C), afhankelijk van de frequentieweging die voor de correctie van de geluidsdruk wordt gebruikt.

Het besluit “Versterkt Geluid”  bepaalt een nieuwe algemene regel: het maximale niveau van versterkt geluid  bedraagt 85 dB(A) zonder voorwaarden. Het voorziet twee uitzonderingen op deze norm: de etablissementen mogen, onder bepaalde voorwaarden, volumes tot 95 dB (A) en zelfs tot 100 dB(A).
Wanneer het geluidsniveau een maximum van 95 dB (A) bedraagt, moeten de uitbaters het publiek (via de geschikte pictogrammen) informeren over de risico's van de verspreide geluidsniveaus en het geluidsniveau in real time afficheren (dankzij een display voor geluidsniveaus). Ze moeten ook, als ze na middernacht versterkte muziek willen verspreiden, de geluidsniveaus registreren en de historiek van die registraties bewaren.
Wanneer het geluidsniveau 100 dB(A) bedraagt, moeten de uitbaters bovendien: 

 • gehoorbescherming (oordopjes) en een zone waar het gehoor tot rust kan komen (waar het geluidsniveau niet meer dan 85 dB bedraagt) voorzien voor het publiek
 • de verspreide geluidsniveaus registreren en de historiek van die registraties bewaren
 • een referentiepersoon aanwijzen om de inachtname van de voorwaarden te verzekeren

Voor etablissementen die hoger dan 85dB(A) willen verspreiden, voorziet het besluit ook in verplichte metingen in niveau (C) omdat die de geluidsdruk in de lage frequenties op fijnere wijze evalueren. Het gebruik van twee soorten van metingen (A) en (C) moet het mogelijk maken een nauwkeurigere inschatting te maken van de risico's voor het oor.  De metingen in dB(A) en in dB(C) moet permanent zichtbaar zijn voor het publiek.

Voor verspreiding van versterkt geluid in een een publiek toegankelijk etablissement, moet het een van de drie volgende categorieën kiezen, afhankelijk van het in Leq, T, glijdend  uitgedrukte geluidsniveau dat het wilt verspreiden. Daarna moet het etablissement de voorwaarden van die categorie naleven.

Equivalent geluidsdrukniveau gemeten over een tijdsperiode T, glijdend met een stap van 1 seconde, dus om de seconde herberekend.
Het gewogen equivalente geluidsdrukniveau A wordt uitgedrukt als LAeq en het gewogen equivalente geluidsdrukniveau C wordt uitgedrukt als LCeq.

De geluidsindicator waarmee in het kader van de wetgeving versterkt geluid rekening moet worden gehouden, is van het 'glijdende' type. Hij komt overeen met het gemiddelde van de geluidsniveaus die in de laatste 15 of 60 minuten werden verspreid. Het gemiddelde wordt elke seconde herberekend.
Deze manier om het geluid als een gemiddelde gedurende een gegeven tijd te meten, laat ruimte voor occasionele overschrijdingen, op voorwaarde dat het geluidsniveau snel weer onder de bovengrens daalt.

Wat moet ik doen als “verspreider” van versterkt geluid?

Het geluidsniveau kennen dat u verspreidt en de wettelijke categorie kiezen die u wil naleven.

U verspreidt versterkt geluid in een rinrichting toegankelijk voor het publiek als professioneel.  U moet een van de volgende drie categorieën kiezen in functie van de geluidsniveaus die u verspreidt en u moet dus voldoen aan de voorwaarden die aan deze categorie verbonden zijn vanaf 21 februari 2018.

Categorieën

Categorieën

Meting van het geluidsniveau

Type van etablissement

Categorie 1

LAeq, 15 minuten ≤ 85 dB(A)

Restaurant, snackbar, café, sportzaal, winkel, kindervoorstelling, grootwarenhuis...

Categorie 2

85 dB(A) < LAeq, 15 minuten, glijdend ≤ 95 dB(A)

et

LCeq, 15 minuten, glijdend ≤ 110 dB(C)

Danscafé, café met optredens, jeugdhuis, cultureel centrum...

Categorie 3

95 dB(A) < LAeq, 60 minuten glijdend ≤ 100 dB(A)

et

110 dB(C) < LCeq, 60 minuten, glijdend ≤ 115 dB(C)

Concertzaal, discotheek...

Als u niet weet welke categorie de beste is voor uw etablissement, kunt u enkele tests uitvoeren met behulp van een meettoestel (geluidsmeter) tijdens een evenement dat representatief is voor het programma van uw etablissement. U kunt ook een beroep doen op een geluidsexpert om de geluidsintensiteit in uw etablissement te meten. Hij of zij zal u helpen bij uw keuze, naargelang uw wensen, uw activiteiten en de investeringen waartoe u bereid bent om de wetgeving versterkt geluid na te leven.

De voorwaarden aangepast aan de gekozen categorie invoeren.

Om de bijzondere voorwaarden te kennen waaraan u moet voldoen in functie van uw categorie kan u de volgende pagina’s raadplegen: 

Over de nodige vergunningen beschikken.

Als uw etablissement voorkomt in rubrieken 135a en 135b van de lijst van de ingedeelde inrichtingen op grond van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, namelijk:

 • een evenementenzaal
 • een bioscoopcomplex
 • een theaterzaal
 • een opera
 • een muziekhal
 • een feestzaal
 • een discotheek
 • een concertzaal

en een totale oppervlakte heeft van meer dan 200 m², moet ze over een milieuvergunning beschikken en moet u de voorwaarden die hierin vermeld zijn naleven.

Indien uw inrichting niet in deze lijst voorkomt, maar u versterkt geluid verspreidt na middernacht moet u een aangifte van klasse 3  doen.

Stel op voorhand de geluidsniveaus op die u niet wil overschrijden om de van kracht zijnde wetgevingen na te leven indien het evenement dat u organiseert plaatsvindt in openlucht of in een tent.

De buren respecteren

Let op, zelfs als u de regels voor de verspreiding van versterkt geluid stipt naleeft, moet u nog altijd de wetgeving over de strijd tegen buurtlawaai naleven om de rust van uw buren te verzekeren. En als uw inrichting ingedeeld is , moet u zich nog steeds aan de in uw milieuvergunning bepaalde geluidsvoorwaarden houden.

Meer informatie?

Datum van de update: 17/11/2021

Documenten: 

Download de Happy Ears pictogrammen:

Beheersregels van de geluidsniveaus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in een oogopslag: Download de overzichtstabel (.pdf)

Contact: 

Contact met ons nemen?
info@environnement.brussels
Infodienst : 02 775 75 75

Het geluidportaal Ruisinfo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt de burgers de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de betrokken diensten indien zij geluidsoverlast ondervinden. Meer informaties in de pagina over Etablissement dat muziek verspreidt.