U bent hier

RENOLUTION: een strategie voor de renovatie van de Brusselse gebouwen

RENOLUTION is de naam van de Renovatiestrategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die tot doel heeft de klimaatuitdaging aan te gaan en tegelijk het leefcomfort van de Brusselaars te verbeteren. Doelstelling: een gemiddeld energieprestatieniveau van 100 kWh/m²/jaar voor alle Brusselse woningen in 2050, d.w.z. een gemiddeld verbruik gedeeld door 3 ten opzichte van de huidige situatie. De inspanning zal aanzienlijk zijn, maar is noodzakelijk. De industriële en tertiaire sector zullen nog grotere uitdagingen aangaan, terwijl de overheid voor zichzelf de meest ambitieuze termijnen oplegt. Op die manier treedt Brussel in de voetsporen van andere Europese regio's en landen, die ook het tempo opvoeren van de renovatie van hun gebouwen. 

De Brusselse gebouwen behoren tot de meest energie-intensieve in Europa

Meer dan de helft van de Brusselse broeikasgasemissies is afkomstig van het energieverbruik van de gebouwen. De Brusselse gebouwen, voornamelijk gebouwd vóór de jaren zestig, behoort tot de meest energie-intensieve in Europa. Een derde van de gebouwen is helemaal niet geïsoleerd. En het huidige renovatietempo is bijlange niet voldoende. Met deze strategie reikt het Brussels Gewest zichzelf de tools en middelen aan om de renovatie van zijn bestaande gebouwen te versnellen en radicaal te veranderen.

Een evenredige en realistische doelstelling

Uiterlijk in 2050 zou het gemiddelde EPB-niveau van de Brusselse woningen C+ moeten zijn, d.w.z. met een gemiddeld verbruik van 100 kWh/m²/jaar. De uitdaging is enorm, aangezien de huisvesting in Brussel zich momenteel eerder op een EPB-niveau D of E bevindt. Deze doelstelling van 100 kWh/m²/jaar is een gewestelijk gemiddelde. Het minimale prestatieniveau dat tegen 2050 moet worden bereikt, zal afhangen van de typologie van het gebouw. Niet alle woningen zullen aan hetzelfde EPB-niveau moeten voldoen. Voor bepaalde beschermde monumenten bijvoorbeeld zou dit trouwens onmogelijk zijn.

Een collectieve dynamiek: Alliantie RENOLUTION

Samen met andere gewestelijke besturen zal Leefmilieu Brussel een dialoog aangaan met de bouwsector, de financiële actoren, de architecten enz. Zij zullen zich verenigen onder de naam Alliantie RENOLUTION. Doelstelling: de maatregelen op elkaar afstemmen, de administratieve procedures vergemakkelijken en een gewestelijke katalysator creëren voor duurzame renovatie.

EPB-certificaat als kern van de strategie

Alvorens renovatiewerken uit te voeren, is het belangrijk de energieprestaties van het gebouw te kennen. Vandaag hebben we het EPB-certificaat om dit op een objectieve manier te doen. Het EPB-certificaat geeft de energieklasse van het pand aan, van A++ (zeer energiezuinig) tot G (zeer energie-intensief). Het certificaat geeft ook het niveau aan van het energieverbruik in kWh/m²/jaar van het pand, afhankelijk van zijn kenmerken (ligging, isolatie, ramen, verwarming enz.). Het gebruik van het certificaat zal op termijn veralgemeend worden. Zo zal het EPB-certificaat de eigenaars in staat stellen de te leveren inspanning te visualiseren. 

Een geleidelijke aanpak tot 2050

Voor elke woning wordt in het EPB-certificaat een energiedoelstelling vastgelegd die in 2050 moet worden bereikt, door werkstappen voor te stellen (zoals de isolatie van het dak of de muren of de vervanging van de ramen). Dit zijn allemaal maatregelen die kunnen worden genomen om iedereen in staat te stellen deel te nemen aan de energietransitie.

Een uitzonderlijk begeleidingsaanbod 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal alle eigenaars van gebouwen in Brussel bijstaan in dit renovatieproces via een omvangrijk begeleidingssysteem. Dat omvat financiële steun, goedkope leningen, een aangepaste onroerende fiscaliteit, vereenvoudigde administratieve formaliteiten, één centrale hulplijn, technische en administratieve ondersteuning in elke fase, enz. Elke doelgroep - ook huurders die actie willen ondernemen - zal toegang krijgen tot begeleiding op maat en financiële steun. Iedereen moet worden ondersteund om deel te kunnen nemen aan deze ambitieuze energietransitie.

Een gezamenlijke inspanning van eigenaars in appartementsgebouwen

De werkzaamheden die in collectieve gebouwen moeten worden verricht, zullen zowel op het niveau van de appartementen als van het gebouw worden vastgesteld. Dak, gevel en andere gemeenschappelijke delen worden vooraf aan een specifieke certificering onderworpen en de eigenaarsvereniging zal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze werken. Aangezien 40% van de woningen in Brussel in mede-eigendom wordt beheerd en de werken er complexer zijn, komt er voor mede-eigendommen een specifiek begeleidingssysteem.

Strengere eisen voor tertiaire gebouwen

Voor de tertiaire sector zal de ambitie tegen 2050 nog groter zijn dan voor de residentiële sector. Daarbij wordt gestreefd naar energieneutrale gebouwen. Openbare gebouwen, zoals kantoren, sportcentra, scholen en kinderdagverblijven, zullen zelfs het goede voorbeeld moeten geven door vóór 2040 koolstofneutraal te zijn. Het programma RENOClick zal vanaf 2021 door Sibelga worden uitgevoerd om de overheden bij deze overgang te ondersteunen.

Circulaire visie 

RENOLUTION kadert perfect in een circulaire logica. Er wordt rekening gehouden met alle milieueffecten van het gebouw: het energieverbruik, maar ook de productie en het vervoer van de materialen die nodig zijn voor de renovatie. Bij de renovatie zal er dus naar gestreefd worden zoveel mogelijk van het bestaande gebouw te behouden en de aanwezige materialen op te waarderen door ze te hergebruiken bij de renovatie zelf of bij andere projecten. 

RENOLUTION, een PLUS-doelstelling

  • Meer kwaliteit en comfort voor huisvesting

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil oude en slecht geïsoleerde woningen renoveren om het energieverbruik te verminderen. De kwaliteit van de woningen zal worden verbeterd, evenals het wooncomfort van de bewoners, die niet langer in tochtige, zeer slecht geïsoleerde woningen zullen wonen. 

  • Meer solidariteit 

De energierenovatie, met name van de zeer slecht geïsoleerde woningen, is ongetwijfeld de meest doeltreffende maatregel om de energiearmoede te bestrijden. De meest behoeftigen zullen prioritair worden ondersteund.

  • Positief voor het klimaat 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zich ertoe verbonden tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. De gebouwen zijn echter verantwoordelijk voor meer dan de helft van de Brusselse broeikasgasemissies en 70% van het energieverbruik. De nieuwe strategie biedt een ambitieus en proactief antwoord op de klimaatuitdaging, in overeenstemming met de verbintenissen die het Gewest op nationaal en Europees niveau is aangegaan. 

  • Meer lokale en duurzame werkgelegenheid

RENOLUTION zal gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. De renovatiewerkzaamheden moeten ongeveer 8.000 directe en indirecte banen opleveren, die gevarieerd en duurzaam zijn en vaak niet kunnen worden gedelokaliseerd.

Datum van de update: 30/04/2021
Documenten: