U bent hier

Brusselse Dierentuincommissie

De Brusselse Dierentuincommissie wordt opgericht door Artikel 5  § 2 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en welzijn der dieren.

Taken

De Commissie verstrekt adviezen over diverse aspecten van het dierenwelzijn, zowel op verzoek van de minister als het Instituut, als op eigen initiatief. Verder bevordert de Commissie onderling overleg en samenwerking tussen de belanghebbende actoren. De Commissie brengt zijn advies binnen een termijn van één maand.

De Commissie verstrekt daarnaast adviezen over het houden van dieren door particulieren die niet behoren tot de soorten of categorieën vermeld op een door de Koning vastgestelde lijst en over de aanvragen tot erkenning voor dierentuinen .

De Commissie kan op eigen initiatief voorstellen overmaken aan de Minister of het Instituut.

Samenstelling

De Brusselse Dierentuincommissie werd opgericht bij het Besluit van de Brussels Hoofdstedelijke regering van 31 mei 2018, en bestond initieel uit twee effectieve leden en twee vervangende leden waarvan twee deskundigen in het dierenwelzijn, de educatie, de ethische en foktechnische aspecten, de biologie en het behoud van in dierentuinen gehouden dieren.

Als gevolg van een toenemende werklast van de Commissie en om expertise ervan te diversifiëren, werd  het besluit van de Brussels Hoofdstedelijke regering van 31 mei 2018 gewijzigd en werd de samenstelling van de Dierentuincommissie uitgebreid. Voortaan is ze samengesteld uit vier effectieve leden en twee vervangende leden. Hierin worden dhr. Decraene Sören, dhr. Minne Bryan, dhr. Bouts Tim en dhr. Potin Emmanuel benoemd als effectieve leden van de Brusselse Dierentuincommissie en dhr. Michel Christian en dhr. Fourmy Rudy als plaatsvervangende leden van de Brusselse Dierentuincommissie.

Rol van de Brusselse Dierentuincommissie

De bevoegde minister voor dierenwelzijn kan voor de erkenning van dierentuinen het advies van de Brusselse Dierentuincommissie vragen.

De Brusselse Dierentuincommissie levert ook een advies af voor de erkenning, afgeleverd door de minister bevoegd voor dierenwelzijn, voor het houden van dieren door particulieren die niet behoren tot de soorten of categorieën vermeld op de positieflijst.

De dierentuincommissie doet ook op eigen initiatief voorstellen aan de minister of Leefmilieu Brussel.

Werking

De Brusselse Dierentuincommissie wordt ondergebracht bij de Brusselse Raad voor dierenwelzijn. Deze Commissie functioneert onafhankelijk van de Raad.

De Regering benoemt de leden en hun plaatsvervangers  voor een mandaat van 5 jaar. De plaatsvervanger mag het lid gedurende zijn afwezigheid vervangen en heeft dezelfde bevoegdheden. Er wordt een voorzitter en een ondervoorzitter aangeduid. Het lidmaatschap is bezoldigd met een zitpenning.

Tijdens de eerste vergadering van de Commissie wordt het huishoudelijk reglement vastgelegd. Het secretariaat van de Commissie wordt verzorgd door het Instituut.

Datum van de update: 31/05/2022