U bent hier

Brusselse Dierentuincommissie

De Brusselse Dierentuincommissie wordt opgericht door Artikel 5  § 2 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en welzijn der dieren.

Taken

De Commissie verstrekt adviezen over diverse aspecten van het dierenwelzijn, zowel op verzoek van de minister als het Instituut, als op eigen initiatief. Verder bevordert de Commissie onderling overleg en samenwerking tussen de belanghebbende actoren. De Commissie brengt zijn advies binnen een termijn van één maand.

De Commissie verstrekt daarnaast adviezen over het houden van dieren door particulieren die niet behoren tot de soorten of categorieën vermeld op een door de Koning vastgestelde lijst en over de aanvragen tot erkenning voor dierentuinen .

De Commissie kan op eigen initiatief voorstellen overmaken aan de Minister of het Instituut.

Samenstelling

De Brusselse Dierentuincommissie bestaat uit twee deskundigen in het dierenwelzijn, de educatie, de ethische en foktechnische aspecten, de biologie en het behoud van in dierentuinen gehouden dieren.

Werking

De Brusselse Dierentuincommissie wordt ondergebracht bij de Brusselse Raad voor dierenwelzijn. Deze Commissie zal onafhankelijk van de Raad functioneren.

De Regering benoemt de leden en hun plaatsvervangers  voor een mandaat van 5 jaar. De plaatsvervanger mag het lid gedurende zijn afwezigheid vervangen en heeft dezelfde bevoegdheden. Er wordt een voorzitter en een ondervoorzitter aangeduid. Het lidmaatschap is bezoldigd met een zitpenning.

Tijdens de eerste vergadering van de Commissie wordt het huishoudelijk reglement vastgelegd. Het secretariaat van de Commissie wordt verzorgd door het Instituut.

Datum van de update: 04/05/2018