U bent hier

Is mijn activiteit risicovol?

De lijst van risicoactiviteiten is een selectie uit de lijst van ingedeelde inrichtingen (dus onderworpen aan eenmilieuvergunning of een voorafgaande melding) op basis van de mogelijkheid dat ze een bodemverontreiniging veroorzaken, zowel actueel als historisch. De risicoactiviteiten zijn dus ofwel een volledige rubriek ofwel een onder-rubriek van de lijst van ingedeelde inrichtingen en hun vermelding en nummering zijn ook zo opgenomen in de lijst van risicoactiviteiten. Als de lijst van ingedeelde inrichtingen aangepast wordt, kan dit dus eveneens een wijziging van de lijst van risicoactiviteiten tot gevolg hebben.

De lijst van risicoactiviteiten werd een eerste maal vastgelegd in het kader van de bodemordonnantie van 2004. Ze werd herzien en gecorrigeerd in 2009, ten gevolge het in werking treden van de ordonnantie van 5 maart 2009 en nog eens in 2015, en betreft niet langer alle activiteiten waarvoor een theoretisch risico van bodemverontreiniging bestaat, maar wel deze waarvoor de kans dat ze de bodem verontreinigen voldoende groot en realistisch is. De laatste versie van het besluit tot vaststelling van de risicoactiviteiten is in werking getreden op 20 augustus 2015.

Deze aanpassing werd ingevoerd op basis van een grondige analyse van de industriële processen en de ervaring die Leefmilieu Brussel sedert 2004 heeft opgedaan. Dit heeft geleid tot het verwijderen van bepaalde rubrieken omdat ze niet voorkomen in Brussel en van bepaalde rubrieken en onder-rubrieken omdat het intrinsieke risico op bodemverontreiniging zeer laag is (bijvoorbeeld de drukkerijen tot 20kW et de benzinetanks tot 500liter).

Bovendien, voor de gevallen waarbij de kwalificatie als risicoactiviteit afhangt van de gevaarlijkheid van de gebruikte en gestockeerde producten, wordt de interpretatie gemakkelijker aangezien het volstaat te refereren naar de risico-aanduidingen die verplicht aanwezig moeten zijn op de verpakkingen in het kader van het Europese reglement inzake verpakking en etikettering van producten. Het is voortaan ook mogelijk voor een exploitant, die een activiteit uit de lijst wenst uit te baten maar waarbij geen gevaarlijke producten voor de gezondheid of het leefmilieu noch producten die van dergelijke aard zijn dat ze de bodem kunnen verontreinigen gebruikt zullen worden, om bewijzen aan te brengen waarom zijn activiteit niet als risicoactiviteit dient beschouwd te worden. Dit laat toe om rekening te houden met de technologische vooruitgang en de komst van minder schadelijke producten op de markt.

Deze nieuwe lijst past volledig in het kader van de vaststellingen en aanbevelingen uit het evaluatierapport van de ordonnantie van 5 maart 2009 voor de periode 2010-2012 en de tevredenheidsenquêtes die tussen mei 2014 en maart 2015 werden uitgevoerd bij onze betrokken partners (experts, notarissen, gemeenten, vastgoedmakelaars, ondernemers, openbare diensten,…), nl. verminderen van de wettelijke verplichtingen en verhogen van de administratieve vereenvoudiging op het niveau van de ondernemingen en particulieren. Meer concreet heeft de herziening van de lijst van risicoactiviteiten tot doel om het aantal terreinen die ingeschreven zijn in de inventaris van de bodemtoestand te verminderen en dus het aantal terreinen onderworpen aan de verplichting om een bodemstudie en een eventuele behandeling uit te voeren.

Datum van de update: 28/09/2020