U bent hier

Is mijn activiteit risicovol?

De lijst van risicoactiviteiten is een selectie uit de lijst van ingedeelde inrichtingen (dus onderworpen aan eenmilieuvergunning of een voorafgaande melding) op basis van de mogelijkheid dat ze een bodemverontreiniging veroorzaken, zowel actueel als historisch.

De risicoactiviteiten zijn dus ofwel een volledige rubriek ofwel een onder-rubriek van de lijst van ingedeelde inrichtingen en hun vermelding en nummering zijn ook zo opgenomen in de lijst van risicoactiviteiten. Als de lijst van ingedeelde inrichtingen aangepast wordt, kan dit dus eveneens een wijziging van de lijst van risicoactiviteiten tot gevolg hebben.

De lijst van risicoactiviteiten werd een eerste maal vastgelegd in het kader van de bodemordonnantie van 2004, hierdoor werd ze herzien en gecorrigeerd in 2009, waardoor de ordonnantie van 5 maart 2009 van kracht werd en dit herhaalde zich nog eens in 2015 (in werking getreden op 20 augustus 2015). Dit heeft tot doel om niet alle activiteiten waarvoor een theoretisch risico van bodemverontreiniging bestaat te viseren, maar wel de activiteiten waarvoor de kans voldoende groot en realistisch is, dat ze de bodem verontreinigen. 

Deze aanpassing werd ingevoerd op basis van een grondige analyse inzake de industriële processen, maar ook de verworven ervaring die Leefmilieu Brussel sedert 2004 heeft opgedaan. Dit heeft ervoor gezorgd dat er minder wettelijke verplichtingen waren en dat er een verhoging was van de administratieve vereenvoudiging op het niveau van de ondernemingen en particulieren. Meer concreet heeft de herziening van deze lijst van risicoactiviteiten tot doel gehad om het aantal ingeschreven terreinen in de inventaris van de bodemtoestand te verminderen waardoor er ook een vermindering is opgetreden in het aantal terreinen onderworpen aan de verplichting om een bodemstudie met een eventuele behandeling uit te voeren.

De lijst van risicoactiviteiten werd onlangs geactualiseerd door het besluit dat op 9 oktober 2020 in werking is getreden (de tekst van het besluit is niet gewijzigd). Deze aanpassing volgt op de wijziging van de Ordonnantie Milieuvergunning en de lijst van ingedeelde inrichtingen die op 20 april 2019 in werking zijn getreden. 

De wijziging van de lijst van ingedeelde inrichtingen heeft inderdaad zeer belangrijke gevolgen. Dit wil zeggen dat een activiteit die een risico vormt voor de bodem is gekoppeld met de lijst van ingedeelde inrichtingen, er is dus een verplichting om elke wijziging in de lijst van ingedeelde inrichtingen de facto over te nemen.

De veranderingen betreffen hoofdzakelijk vereenvoudigingen, moderniseringen en wijzigingen in de titel, die in wezen niets veranderd aan de basis van wat een risicoactiviteit is. De enige belangrijke verandering is dat de bovengrondse tanks uit rubrieken 88.3 of 88.4 die dienen ter bevoorrading van voertuigen voortaan wel geklasseerd zijn, zelfs indien ze een inhoud van minder van 3000 L hebben, en aldus ook een risicoactiviteit geworden zijn voor zover ze nu in uitbating zijn of dit waren sinds 20/4/2019.

De lijst die op 9 oktober 2020 in werking is getreden, bevat ook de wijzigingen die zijn aangebracht door de Brudalex-wetgeving inzake afvalbeheer van 1 december 2016.

Datum van de update: 28/10/2020