U bent hier

Ventilatoren (professionnels)

Is uw gebouw of parking uitgerust met een ventilatiesysteem? Vergt uw beroepsactiviteit het gebruik van een krachtige ventilator? Dan moet u in het bezit zijn van een milieuvergunning.
Wil u de exploitatievoorwaarden vermeld in dat officiële document beter begrijpen?
Deze gids licht uw verplichtingen toe: de voorzorgen die u moet treffen, verplichte controles, enz.

Is dit op u van toepassing? 

Over welke ventilatiesystemen gaat dit precies?

  • een ventilator van de klimaatregelings- of verwarmingsinstallatie van een gebouw;
  • een ventilator van een proces (bijvoorbeeld: ventilatoren van koetswerk);
  • een ventilator van een parkingruimte.   

Raadpleeg ook de specifieke voorwaarden in de ondernemersgids voor «overdekte en ondergrondse parkings ».
Dient het ventilatiesysteem enkel voor de rookafvoer, dan zijn de voorwaarden van die gids op u niet van toepassing.

Onderscheid tussen nieuwe en bestaande ventilatiesystemen

Bij installatie van een nieuw ventilatiesysteem dient u alle voorwaarden in deze gids na te leven.

Beschikt u reeds over een systeem, dan wordt u van bepaalde verplichtingen vrijgesteld; dat betreft verplichtingen die onmogelijk kunnen worden nageleefd zonder het volledige systeem te vervangen.
In dat geval dient u de voorwaarden na te leven vermeld onder de rubrieken 'Voor alle installaties" en moet u de uitzonderingen raadplegen die in deze gids zijn voorzien van het symbool dat u kunt aanklikken.

Deze voorwaarden zijn op u van toepassing als het nominaal debiet van uw ventilator minstens 20 000  m³/u bedraagt.
Voor nieuw te installeren ventilatoren en bestaande ventilatoren gelden andere verplichtingen. Deze gids bespreekt beide gevallen.

De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting 

Uw ventilator behoort tot de ingedeelde inrichtingen die aan een milieuvergunning onderworpen zijn (rubriek 153).

Uw vergunning laat u toe de installatie te gebruiken mits u bepaalde wettelijke voorwaarden naleeft.

Deze gids vat de verplichtingen samen die de verschillende wetteksten u opleggen; met name de EPB-reglementering:

  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BBHR) van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen inzake de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen
  • BBHR 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingsperiode
  • BBHR 15 december 2011 betreffende het onderhoud en de controle van klimaatregelingssystemen en betreffende de geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbating

Leeft u de voorwaarden vermeld in uw vergunning niet na, dan begaat u een overtreding en dreigt u sancties op te lopen (boete, gevangenisstraf,...).

Waarom deze voorwaarden?

Het doel van de voorwaarden vastgelegd in de milieuvergunning is:

  • de kwaliteit van de buitenlucht te verzekeren;
  • de luchtkwaliteit in de lokalen te verzekeren;
  • een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau te verzekeren;
  • zuinig om te springen met energie.

Deze gids informeert u over uw verplichtingen aangaande :

Datum van de update: 14/09/2022