Algemene en specifieke exploitatievoorwaarden

Leefmilieu Brussel of de gemeente kunnen u algemene of specifieke exploitatievoorwaarden opleggen die u dient na te leven bij de uitbating van uw inrichtingen. Het doel hiervan is de veiligheid van de omwonenden of de personen die toegang hebben tot het gebouw te verzekeren, de eventueel door uw inrichtingen veroorzaakte ongemakken te beperken en de kwaliteit van het leefmilieu te vrijwaren. Het kan hierbij bv. gaan om een bepaald geluidsniveau dat niet overschreden mag worden of een maximale concentratie waarin een product maar in de lucht mag voorkomen.

Leefmilieu Brussel of de gemeente kunnen deze voorwaarden op eender welk moment opleggen of wijzigen (bv. naar aanleiding van een controle), maar u hebt wel altijd de mogelijkheid om uw opmerkingen over het voorstel tot wijziging van de u opgelegde uitbatingsvoorwaarden kenbaar te maken.

In het geval van milieuvergunningen, dient de beslissing tot wijziging met redenen te zijn omkleed, en kunt u, als u het er niet mee eens bent, tegen de genomen beslissing beroep aantekenen.

Als u houder bent van een vergunning van klasse 2 of 1 (A, B of D), kunt u ook zelf om een wijziging van de voorwaarden van uw vergunning vragen. Daartoe dient u, per aangetekend schrijven, een schriftelijk en met redenen omkleed verzoek te versturen naar de instantie die de vergunning in kwestie afleverde.

Als u de voorwaarden die in uw milieuvergunning vermeld staan of door de bevoegde overheid werden opgelegd niet naleeft, bent u in overtreding.

Raadpleeg onze video om meer te weten over de exploitatievoorwaarden van de milieuvergunning:

Opmerkingen:

Een beslissing die het bestaan van bijzondere voorwaarden of een vergunningswijziging vermeldt, moet u altijd aanplakken. Om te weten welke aanplakverplichtingen u hebt, verwijzen we u graag naar de pagina over de aanplakverplichting.

Datum van de update: 17/01/2022