U bent hier

Waterbeheerplan 2009-2015

Goedkeuringsprocedure van het Waterbeheerplan 2009-2015

Het waterbeheerplan is goedgekeurd door de Brusselse Regering op 12 juli 2012, met in werking treding op 15 september 2012. Voor het opstellen van dit plan heeft Leefmilieu Brussel, onder de leiding van de Minister belast met het waterbeleid, nauw samengewerkt met de verschillende diensten die in het Brussels Gewest actief zijn op het vlak van water (VIVAQUA, HYDROBRU, BMWB, Haven van Brussel). Dit maakte het mogelijk de diverse thema’s te behandelen die in het Plan aan bod komen (waterkwaliteit, waterzuivering, winning en productie van drinkwater, economische aspecten, overstromingsbeheer,…).

Het was ook nodig om intern overleg te plegen met diverse afdelingen van Leefmilieu Brussel, aangezien het Waterplan vele elementen omvat die door de administratie zelf worden beheerd:

 • vergunningen,
 • milieu-inspectie,
 • duurzaam bouwen,
 • milieuvriendelijk gedrag,
 • geothermie,
 • effectenstudies van grote projecten,
 • kwalitatieve bescherming van het oppervlakte- en grondwater,
 • natuurbeheer,
 • enz.

De overwegingen van het besluit van 12 juli 2012 verwijzen naar de verschillende interventies en bezwaren gemaakt tijdens het openbaar onderzoek en de motivering van de politieke keuzes die uiteindelijk werden gemaakt.

Inhoud van het Waterbeheerplan 2009-2015

De Kaderrichtlijn Water identificeert meerdere pijlers waaraan de Kaderordonnantie water nog een aantal toevoegt die meer specifiek zijn aan een verstedelijkt gewest zoals het Brussels Gewest. Daarom berust het Waterbeheerplan uiteindelijk op acht pijlers :

 1. Ingrijpen op de polluenten teneinde de kwaliteitsdoelstellingen te bereiken voor het oppervlakte- en grondwater en voor de beschermde zones (opgelegd door de Europese Unie);
 2. Het hydrografisch net kwantitatief herstellen;
 3. Het terugwinningsprincipe toepassen voor de kosten meegebracht door de dienstverlening i.v.m. water (opgelegd door de Europese Unie);
 4. Het duurzame gebruik van water promoten;
 5. Een actief preventiebeleid voeren om de overstromingen door regenval te voorkomen. Dit preventiebeleid is vastgelegd in het gewestelijk plan voor overstromingsbestrijding ;
 6. Het water opnieuw integreren in het leefkader van de inwoners;
 7. De productie van energie op basis van water bevorderen en tegelijk deze natuurlijke hulpbron beschermen;
 8. Bijdragen tot het opstellen en uitvoeren van een Europees en internationaal waterbeleid (opgelegd door de Europese Unie).

Voor elk van deze pijlers werden in het waterbeheerplan strategische doelstellingen (SD) geïdentificeerd die zich vertalen in concrete acties, de zogenaamde operationele doelstellingen (OD). Deze werden in het Maatregelenprogramma verder uitgewerkt tot prioritaire acties (PA).

Teksten van het Waterbeheersplan 2009-2015

Het waterbeheerplan is een geheel van 9 documenten – zie officiële benaming (.pdf) hier- die samen met het Besluit gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad van 5 september 2012: het maatregelenprogramma (nr 7) en het MER (nr 2) vormen hierbij de belangrijkste documenten :

Besluit van de Brusselse Regering van 12 juli 2012, tot goedkeuring van het waterbeheersplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (.pdf) (B.S. 5 sept. 2012)

1. Algemene beschrijving van het hydrografisch district (.pdf)

2. Milieueffectenrapport (.pdf) van het ontwerp van het Waterbeheerplan

3. Register van de beschermde gebieden in het BHG (.pdf) (art. 32 van de kaderordonnantie water)

4. Monitoringsprogramma’s van de watertoestand in het BHG (.pdf)

5. Lijst van de milieudoelstellingen en afwijkingen (.pdf) (art. 11 tot 13 en 61 van de kaderordonnantie water)

6. Economische analyse van het watergebruik in het BHG (.pdf) (art. 31, §1, 3° en art. 38 en 39 van de kaderordonnantie water)

7. Maatregelenprogramma van het Brusselse Waterbeheerplan (.pdf)

8. Organisatie en resultaten van de openbare raadpleging (.pdf)

9. Niet-technische samenvatting van het WBP (.pdf) voor het Brusselse gedeelte van het stroomgebiedsdistrict van de Schelde

Datum van de update: 28/07/2021