U bent hier

Overstromingskaarten voor het Brussels Gewest

In het raam van de opstelling van een beheerplan voor overstromingsrisico’s werden twee kaarten betreffende overstromingen voor het Brussels Gewest ontwikkeld:  

De overstromingsgevaarkaart lokaliseert zones waar zich overstromingen (van kleine, middelgrote of grote omvang en frequentie) zouden kunnen voordoen t.g.v. de overstroming van waterlopen, afvloeiend water, overlopende riolen of de tijdelijke stijging van de grondwaterspiegel, zelfs op plaatsen waar tot nu toe geen overstroming werd waargenomen. Het beschermende effect van de stormbekkens is in rekening gebracht in deze overstromingsgevaarkaart.

De afwezigheid van een gevaarzone op de kaart garandeert niet dat er nooit een overstroming zal plaatsvinden want er wordt geen rekening gehouden met bepaalde overstromingsoorzaken zoals een lokaal defect aan het rioolnetwerk, een onverwachte obstructie ervan of een defect aan het pompsysteem.

De overstromingsrisicokaart brengt de potentiële negatieve gevolgen van overstromingen in de gevaarzone voor de mens, de economische activiteit, de industriële installaties (die door de overstroming voor een incidentele verontreiniging kunnen zorgen), drinkwaterwinningszones, Natura 2000-zones en het culturele erfgoed in kaart. Het gaat om “risicofactoren” en ze worden op de kaart aangeduid wanneer ze zich in het overstromingsgebied situeren. 

NB: De eventueel reeds lokaal genomen beschermingsmaatregelen om overstromingsschade te voorkomen zijn niet in rekening gebracht.

De ontwikkeling van de stad en klimatologische evoluties kunnen een verandering van de gevaarzoneperimeters, hun waarden en de getroffen factoren teweegbrengen. Deze twee kaarten worden dus regelmatig bijgewerkt. 

Waarom deze kaarten?

De ontwikkeling van deze twee kaarten is het gevolg van een Europese verplichting (richtlijn 2007/60/EG). De kaarten hebben tot doel de overstromingsgevoelige gebieden te lokaliseren om voorzorgs- en beschermingsmaatregelen te bepalen die moeten worden genomen om zowel de frequentie als de impact van de overstromingen te beperken. Ze geven een totaalbeeld van het grondgebied, maar beogen geen interpretatie per perceel. (De schaal van de kaart is beperkt tot 1/10 000 met een grid van 20m om een al te nauwkeurige interpretatie van de ligging van de risicogebieden te vermijden. Het is steeds belangrijk om precies op het terrein na te gaan waar de potentieel gevoelige zones en infrastructuren gelegen zijn).

Het overstromingsrisicobeheerplan moet in december 2015 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering worden goedgekeurd. 

Wettelijke vermeldingen betreffende het gebruik van de kaarten

Opgepast, deze kaarten hebben geen enkele reglementaire waarde en hebben slechts een indicatieve draagwijdte. Gelieve de gebruiksvoorwaarden (.pdf) te raadplegen.

Hoe kan u de kaarten raadplegen?

Leefmilieu Brussel stelt u de overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de vorm van een interactieve kaart voor. Zo kan u de overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten op verschillende niveaus raadplegen:
Op de kaart is het mogelijk om (in de menubalk erboven): 

  • in te zoomen (max. schaal 1/10.000)
  • uit te zoomen
  • zich te verplaatsen

Vink de verschillende lagen van de kaart aan in de rechterkolom van het menu om de verschillende overstromingsrisicokaarten of een basiskaart te laten verschijnen. In deze kolom vind u de informatie per laag door op het icoontje Carte information te klikken. Deze lagen worden transparanter als u de balk van de geselecteerde laag naar rechts sleept. De legende van de actieve kaartlagen bevindt zich in de linkerkolom van de kaart.

U kan de volledige handleiding van de interactieve kaart laten verschijnen door op het icoontje Icone consultation carte (.gif) in de menubalk te klikken.

 

Leefmilieu Brussel heeft een nieuwe kaartapplicatie. U kan deze kaart ook raadplegen in de vernieuwde applicatie via: https://geodata.leefmilieu.brussels/client/view/1a3cae6b-dd04-4b28-a3e2-c432dc83e24f

U hebt een vraag betreffende de overstromingskaart ?

Gelieve u te richten tot het volgende mail adres inondation-overstroming@environnement.brussels

Datum van de update: 18/03/2019