U bent hier

Overstromingskaarten voor het Brussels Gewest

In het kader van de opstelling van het tweede overstromingsrisicobeheerplan werden de overstromingskaarten voor het Brussels Gewest geactualiseerd.  

De overstromingsgevaarkaarten lokaliseren de zones waar zich overstromingen (van kleine, middelgrote of grote omvang en frequentie) zouden kunnen voordoen, zelfs op plaatsen waar tot nu toe geen overstroming werd waargenomen.

De oude kaart werd geactualiseerd met de gebieden die overstromen door regenwater dat neervalt en afstroomt (zogenaamde “pluviale overstromingen”) en door het overlopen van riolen (waterterugloop in kelders). Het beschermende effect van de stormbekkens is in rekening gebracht in deze overstromingsgevaarkaart.

Er werd een nieuwe gevaarkaart opgesteld die de overstromingszones weergeeft door het overstromen van waterlopen (zogenaamde “fluviale” overstromingen). Voor deze kaart werd de omvang en de waterdiepte voor elk scenario (klein, middelgoot, grote kans) gemodelleerd van de overstromingszones (met uitzondering van de Woluwe die te sterk beïnvloed wordt door riooloverstorten).

De afwezigheid van een gevaarzone op de kaart garandeert niet dat er nooit een overstroming zal plaatsvinden want er wordt geen rekening gehouden met bepaalde overstromingsoorzaken zoals een lokaal defect aan het rioolnetwerk, een onverwachte obstructie ervan of een defect aan het pompsysteem.

De overstromingsrisicokaarten brengt de potentiële negatieve gevolgen van (fluviale en pluviale) overstromingen in de gevaarzone voor de mens, de economische activiteit, de industriële installaties (die door de overstroming voor een incidentele verontreiniging kunnen zorgen), drinkwaterwinningszones, Natura 2000-zones en het culturele erfgoed in kaart. Het gaat om “risicofactoren” en ze worden op de kaart aangeduid wanneer ze zich in het overstromingsgebied situeren. 

NB: De eventueel reeds lokaal genomen beschermingsmaatregelen om overstromingsschade te voorkomen zijn niet in rekening gebracht.

De ontwikkeling van de stad en klimatologische evoluties kunnen een verandering van de gevaarzoneperimeters, hun waarden en de getroffen factoren teweegbrengen. Deze kaarten werden dus bijgewerkt. 

Waarom deze kaarten?

De ontwikkeling van deze kaarten is het gevolg van een Europese verplichting (richtlijn 2007/60/EG). De kaarten hebben tot doel de overstromingsgevoelige gebieden te lokaliseren om voorzorgs- en beschermingsmaatregelen te bepalen die moeten worden genomen om zowel de frequentie als de impact van de overstromingen te beperken. Ze geven een totaalbeeld van het grondgebied, maar beogen geen interpretatie per perceel. (De schaal van de pluviale overstromingskaart is beperkt tot 1/10 000 met een grid van 20m om een al te nauwkeurige interpretatie van de ligging van de risicogebieden te vermijden. Het is steeds belangrijk om precies op het terrein na te gaan waar de potentieel gevoelige zones en infrastructuren gelegen zijn).

Het tweede overstromingsrisicobeheerplan moet in december 2021 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering worden goedgekeurd. 

Wettelijke vermeldingen betreffende het gebruik van de kaarten

Opgepast, deze kaarten hebben geen enkele reglementaire waarde en hebben slechts een indicatieve draagwijdte. Gelieve de gebruiksvoorwaarden (.pdf) te raadplegen.

Hoe kan u de kaarten raadplegen?

Leefmilieu Brussel stelt u de overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de vorm van een interactieve kaart voor. Zo kan u de overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten op verschillende schaal raadplegen. 

Op de kaart is het mogelijk om een adres op te zoeken, en in en uit te zoomen (max. schaal 1/10.000 voor de pluviale overstromingskaart).

Onder het “data” menu bovenaan kan u de verschillende lagen aanvinken van de overstromingsrisicokaarten.  

U hebt een vraag betreffende de overstromingskaart ?

Gelieve u te richten tot het volgende mail adres inondation-overstroming@environnement.brussels

Datum van de update: 30/07/2021