U bent hier

De luchtvervuiling in kaart gebracht

Het belang van de luchtkwaliteit binnen Brussel

Het feit dat de concentraties van bepaalde verontreinigende stoffen sinds de jaren 70 sterk gedaald zijn, doet niets af aan het feit dat luchtverontreiniging, meer bepaald het gehalte aan fijne stofdeeltjes en stikstofdioxide, een zorgwekkend probleem blijft voor de gezondheid van de burgers. Verschillende studies tonen aan dat blootstelling aan deze polluenten de levensverwachting met meerdere maanden kan verminderen.

Dit fenomeen is des te belangrijk in grote steden, zoals Brussel, waar de inwoners geconfronteerd worden met zowel verontreiniging van de binnenlucht, in gebouwen, als buitenluchtverontreiniging. Deze laatste is voornamelijk afkomstig van de voertuigen die op de drukke stadswegen rondrijden en van de verwarmingsinstallaties.

De doelstellingen van het ExpAIR project

Het ExpAIR project ging van start in 2013. De doelstellingen waren de volgende:

  • de blootstelling van de Brusselse bevolking aan de stedelijke luchtvervuiling evalueren. Hiertoe werden de concentraties van de polluenten die het meest representatief zijn voor de binnen- en buitenlucht gemeten en een bijhorende cartografie ontwikkeld.
  • de burgers informeren en sensibiliseren aangaande hun blootstelling aan de stedelijke luchtvervuiling en hen stimuleren om deze te verminderen. Men kan bijvoorbeeld kiezen voor meer milieuvriendelijke transportmodi en/of verwarmingssystemen.

De schadelijke antropogene bestanddelen in de lucht zijn talrijk en bevatten onder andere: fijne stofdeeltjes (PM10, PM2.5), koolstofmonoxide (CO), ozon (O3), stikstofoxides (NOx) en de vluchtige organische stoffen (VOS). In het kader van dit project, werd geopteerd voor black carbon als referentiepolluent voor de buitenlucht. Black carbon maakt deel uit van de fijne stofdeeltjes.

Datum van de update: 21/12/2020