U bent hier

Landschapsworkshop van 21 tot 25 augustus 2017 in het Brussels Gewest, in het hart van de Pedevallei

De termijn voor kandidaturen is verlengd tot 10 augustus.

Georganiseerd door Leefmilieu Brussel en JNC International

Aan de rand van de metropool, tussen grootstad en platteland. Hoe vinden we een duurzaam evenwicht tussen de vraag naar recreatie, natuur en stedelijke landbouw?

Voorstelling van het onderwerp

Neerpede is een landelijke gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het verlengde van het Pajottenland. Met zijn glooiingen en contrasten is dit wonderlijke agrarische landschap een buitengewone troef die bewaard moet blijven in de Brusselse metropool. De Pedevallei, de centrale ader, dringt voorbij de Ring tot in de stad. De landschappelijke kwaliteiten van Neerpede zijn evident. Het is een open ruimte, een landbouwgebied met hier en daar bosjes en met een gemengd gebruik dat de vallei haar dynamiek verschaft. Dit landschap aan de rand van de grootstad heeft een originele en zeer waardevolle identiteit behouden. Die identiteit wordt echter door de snelle ontwikkeling van sommige gebruiksvormen bedreigd: het toenemende verkeer en de behoefte aan parkeergelegenheid, de lineaire bewoning die het landschap fragmenteert, de landbouw die intensiever wordt, de sterke uitbreiding van de recreatiesites...

Inter-gewestelijk richtplan

De reglementaire documenten GewOP/GPDO voorzien geen belangrijke stedelijke ontwikkeling. Het Inter-gewestelijk Richtplan Neerpede-Vlezenbeek-Sint Anna Pede bevestigt het streven om de ruimte te beschermen:

Op de schaal van de Pedevallei stipt het verscheidene vrij omvangrijke thema's aan, zoals 'de ontwikkeling van het groene en blauwe netwerk als belangrijkste ecologische hoofdstructuur', het streven om het gebied tot een 'open en duurzame ruimte' te ontwikkelen, 'de schepping van opportuniteiten voor de land- en tuinbouw en volkstuintjes', de ontwikkeling van een gewestelijke recreatiepool. Globaal is het de bedoeling de 'aantrekkingskracht van Neerpede te vergroten' en tegelijkertijd het landschappelijke en ecologische patrimonium te beschermen. Het gewest en de gemeente stellen zich dus vragen over de acties die zij moeten ondernemen om de landbouwactiviteit in stand te houden in symbiose met de andere componenten van het gebied (recreatie, landschapskwaliteit, natuurontwikkeling, ecosysteemdiensten, habitat...). Op de meer lokale schaal van het Vijverpark wenst het gewest aan de overgang tussen landelijke en stedelijke te werken, een ecologische vallei met speelgelegenheid en volkstuintjes aan te bieden, voorrang te geven aan actieve modi en een continue groene structuur met openbare ruimten te creëren.

Anders bekeken

De reflectie op de schaal van de Pedevallei kruist en overlapt die op de schaal van het Vijverpark. Een landschappelijke reflectie op meerdere schalen lijkt logisch om de landschapsprojecten voor het geheel van de site te verrijken. Het Vijverpark bekleedt een centrale plaats in de Pedevallei en vormt een sterke band tussen de stedelijke en de landelijke ruimte en zelfs een poort tussen de twee milieus. Voor dit type van randstedelijk gebied kiest men vaak een visie vanuit de stedelijke ruimte naar de landelijke ruimte toe. Maar het is ook een uitdaging om het gebied op een minder traditionele manier te bekijken: vanuit de landelijke ruimte (die het is) naar de stedelijke ruimte toe. 'Hoe past de landelijke vallei van Neerpede in de stad?' Hoe kunnen de bestaande activiteiten een project voor het gebied worden?

Workshop

De studenten zullen in samenwerking met de actoren (Leefmilieu Brussel, de gemeente Anderlecht, Bruxsel Boeren Paysans, Groen en blauw huis...) het gebied verkennen, de problematiek bespreken, hun mening geven en hun visie op de aanleg van het gebied voorstellen.

Om de studenten de kans te geven om tijdens deze week voorstellen te doen, zullen ze vooraf een presentatie van de analyse van de site krijgen in de vorm van kaarten en een bezoek met commentaar.

Hoe deelnemen?

De studenten zullen zich in groepen van 3 kandidaat stellen. Ze zullen in een motivatiebrief de teamleden beschrijven (traject, profiel, oorspronkelijke karakter van hun ervaring) en de belangstelling van hun team om op het voorgestelde project te antwoorden. Na de analyse van de kandidaturen zullen acht groepen, dus 24 studenten, worden gekozen.

Begeleiding

Leefmilieu Brussel: Frank Vermoesen, Joël Merlin, Catherine Fierens.

JNC International: Yves Hubert, Fabrice Kusiak, Elise Sénéchal, docenten van de deelnemende universiteiten en scholen.

Weekprogramma:

Maandag:

 • Presentatie door Leefmilieu Brussel en de gemeente Anderlecht.
 • Lokalisatie en voorstelling van het onderwerp: hoe vinden we een duurzaam evenwicht tussen de vraag naar recreatie, natuur en stedelijke landbouw? Hoe kunnen de activiteiten op de landelijke vlakte van Neerpede een gebied met een Brusselse identiteit vormen? Hoe benadert het project de verhouding platteland-stad?
 • Voorstelling van de analyse van de site aan de hand van kaarten, en van de in het richtschema aangestipte punten; bezoek met de studenten aan enkele door de opdrachtgever gekozen plaatsen, om een beeld te krijgen van de complexiteit van het gebied, gevolgd door een vrije verkenning van de site.
 • Reflectie per groep over een oriëntatieschema op schaal van de site, voorgestelde visie op de evolutie van de site (1-2500ste).

Dinsdag:

 • Uiteenzetting van elke groep om haar oriëntatieschema te verklaren.
 • Reflectie en keuze van elke groep voor de projectsite: schaalwijziging, te ontwikkelen visie (1-1000ste / 1-500ste).

Woensdag:

 • Teamwerk over het project van aanleg.
 • Bezoek van de begeleidende teams aan de groepen.

Donderdag:

 • Teamwerk over het project van aanleg.
 • Voorbereiding van de presentatie van het project, 3 posters per groep:
  • 1 poster over de strategie van het project met titel, schema en tekst, 1 poster met het massaplan met titel en tekst, 1 poster over de materialiteit met referenties, terreinmodel, details...
  • inlevering van de inhoud op USB-stick.

Vrijdag:

Ochtend:

 • Afdruk van de posters.
 • Voorbereiding van de mondelinge presentaties.

Middag:

 • Presentatie aan de verkozenen (gewest, gemeente, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, publiek)
 • Open debat over het geheel van de projecten, de mogelijkheden van de site, de elementen die uit het geheel van de projecten naar voren komen.
 • Bedankingen

Catering

De lunches worden door de collectiviteit verzorgd.

Contact en informatie

y.hubert@jnc.be

Datum van de update: 28/09/2020