U bent hier

Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu (2011-2015)

Dit project is stopgezet      

De verbetering van het leefmilieu kan een bron zijn van economische mogelijkheden en van nieuwe banen voor de Brusselaars. Met dit doel voor ogen heeft de Brusselse Regering de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu in het leven geroepen: ze wil een milieuvriendelijke, koolstofarme economie stimuleren die weinig niet-hernieuwbare grondstoffen verbruikt.

De Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu is een sectoraal beleid dat gebaseerd is op een bestuursdynamiek die publieke en privéactoren en het verenigingsleven mobiliseert rond gezamenlijke acties. Alle betrokken partijen verbinden zich ertoe samen te werken om economische circuits te creëren op gebied van milieu en kwaliteitsvolle werkgelegenheid te scheppen.

Op dit moment is de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu actief in 4 sleutelsectoren: duurzaam bouwen sinds 2011, water sinds 2012, duurzame voeding en grond- en afvalstoffen sinds 2013.

Er werden al bijna 200 concrete acties op touw gezet door 275 organisaties uit deze 4 sectoren.

 • Duurzaam bouwen: het voornaamste doel van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu is de Brusselse bouwactoren aan te moedigen en te begeleiden om een competitief aanbod inzake duurzaam bouwen en renoveren te ontwikkelen.
   
 • Watersector: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest investeert zwaar in het “grijze netwerk” (sanering – distributie). Het beheer van het hydrografisch oppervlaktenet, het traditionele “blauwe netwerk”, houdt tal van mogelijkheden in om de aanwezigheid van water in de stad te verbeteren en de functie die het vervult op niveau van het ecosysteem te bevorderen. Tot slot is er nood aan een nieuwe kijk op het regenwaterbeheer in een stedelijke omgeving, om de strijd tegen overstromingen aan te binden en de levenskwaliteit in de stad te verbeteren. Dit is het doel van de infrastructuur van het “blauwe netwerk +”. Deze 3 ontwikkelingspijlers op het gebied van water bieden een heus potentieel voor de Brusselse ondernemingen die zich in deze sector willen profileren.
   
 • Sector van grond- en afvalstoffen: het Gewest wenst een progressieve evolutie van de lineaire economie naar een circulaire economie. Door de hercirculatie van secundaire restgrondstoffen te optimaliseren, kan men de instroom van nieuwe grondstoffen en het lozen van afvalstoffen verminderen. Afval wordt niet meer vernietigd, maar voorkomen, en indien onvermijdelijk, beschouwd als echte grondstoffen die worden hergebruikt of gerecycleerd. Deze strategie kan leiden tot aanzienlijke kostenverminderingen, creatie van nieuwe banen en economische activiteiten, en vermindering van tal van ongewenste effecten op het leefmilieu. Daartoe brengt de as grondstoffen-afval sinds juni 2012 de Brusselse actoren samen die actief zijn op vlak van ophaling, sortering, verwerking, hergebruik, recyclage en opwaardering van afval. Er werden 43 actiefiches opgesteld die streven naar het sluiten van de cyclus voor bouwmaterialen, afval van elektrische en elektronische apparaten, grofvuil en andere afvalstromen.
   
 • Sector van de duurzame voeding: in deze sector heeft de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu tot doel volledige circuits te (her)lokaliseren en jobs te creëren. Vanuit milieuoogpunt en sociaal oogpunt is het de bedoeling de verontreiniging en de verspilling te beperken en kwaliteitsvolle voeding voor iedereen beschikbaar te maken om het welzijn en de gezondheid te verzekeren.

Ontdek er een paar in beelden:

Traject Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu

Brusselse Federatie van Beschutte Werkplaatsen

De Alliantie Werk-Leefmilieu

Rotor

De kringloopeconomie

Eau - Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu : Water

Baticrea

Datum van de update: 05/05/2022