U bent hier

Informatie over uw registratie (professionelen) (professionnels)

 • De registratie is enkel geldig voor de onderneming die de registratie heeft ontvangen (de registratie is gelinkt aan het ondernemingsnrummer),
 • De registratie is geldig voor onbepaalde duur voor zover u de voorwaarden van uw registratie respecteert.
 • In uw registratie is de toelating voor het vervoer van afvalstoffen niet opgenomen: u moet ook geregistreerd zijn als vervoerder van afvalstoffen als u zelf niet-gevaarlijke afvalstoffen vervoert.
 • U kunt een beroep doen op onderaannemers op voorwaarde dat zij de wetgeving naleven. U bent verantwoordelijk voor de taken die uw onderaannemers uitvoeren.
 • In uw registratieaanvraag vermeldt u de afvalstoffen die u wilt inzamelen, verhandelen en makelen. U kunt kiezen tussen groepen van afvalstoffen of specifieke codes  

  De lijst van afvalstoffen bevat:

  Categorieën van specifieke afvalstoffen:

  • afgedankte voertuigen: Eural-codes 16 01 04* - 16 01 06
  • dierlijke bijproducten: codes 02 01 02 - 02 01 06 - 02 02 01 - 02 02 02 - 02 02 03 - 02 02 99 - 02 03 04 - 02 05 01 – 18 02 02 - 18 02 03 - 20 01 08 - 20 01 25. Sommige van deze codes kunnen ofwel dierlijke bijproducten, ofwel niet-gevaarlijke afvalstoffen zijn.
  Let op: de afvalcodes 18 01 01 – 18 01 02 en 18 02 01 zijn niet voorzien van een asterisk, maar worden wel beschouwd als gevaarlijke afvalstoffen.

(zoals vermeld in de beschikking van de Europese Commissie 2000/532/EG van 3 mei 2000 houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen).

Deze afvalstoffen worden louter ter informatie vermeld in de lijst van inzamelaars, handelaars en makelaars van niet-gevaarlijke afvalstoffen. Als u in deze lijst wilt worden opgenomen, dient u ons hiervan op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen. 
Zodra u bent geregistreerd, mag u alle niet-gevaarlijke afvalstoffen inzamelen, verhandelen en makelen, met uitzondering van dierlijke afvalstoffen.

a.  Voorwaarden om te worden geregistreerd

Om uw registratie te bekomen, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

1. Statuten

Als rechtspersoon

 • u bent opgericht in overeenstemming met de wetgeving van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte;
 • u bent ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen of in het handels- of beroepsregister volgens de eisen van het land waar u bent gevestigd;
 • de personen die zijn gemachtigd om uw vennootschap te verbinden, zijn niet uit hun burgerlijke of politieke rechten ontzet en zijn in de voorbije tien jaar niet veroordeeld voor een misdrijf dat hun beroepsmoraal aantast.

Als natuurlijke persoon

 • u bent onderdaan van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte;
 • u bent ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen of in het handels- of beroepsregister volgens de eisen van het land waar u bent gevestigd;
 • u bent niet ontzet uit uw burgerlijke of politieke rechten en bent in de voorbije tien jaar niet veroordeeld voor een misdrijf dat uw beroepsmoraal aantast.

2. Opleiding van het personeel

U stelt een persoon aan die voldoende vertrouwd is met de wetgeving inzake afval en afvalbeheer.

U moet bewijzen dat de door u aangestelde persoon voldoende opgeleid is in de wetgeving en het beheer van afvalstoffen aan de hand van diploma’s, certificaten of attesten, tenzij u kunt aantonen dat de persoon beroepservaring heeft die gelijkstaat met de vereiste kennis. 

In dit geval moet u een afwijkingsverzoek indienen doen en rechtvaardigen.

Leefmilieu Brussel organiseert regelmatig vormingen voor de afvalbeheerders om te voldoen aan deze eis. U vindt meer informatie met betrekking tot deze vormingen op onze webpagina.

Deze persoon is permanent beschikbaar.

b.  Hoe zich laten registreren?

1. Om uw registratie aan te vragen, dient u het volgende te doen:

 • download het  registratieformulier voor de inzamelaar, handelaar, makelaar van niet-gevaarlijke afvalstoffen;
 • vul het in, dateer het en onderteken het;
 • voeg alle gevraagde bijlagen bij het formulier;
 • stuur het formulier en de bijlagen:

Leefmilieu Brussel
afdeling Vergunningen en partnerschappen
Site van Thurn en Taxis
Havenlaan 86C, bus 3000
1000 Brussel

Gelieve uw documenten vóór de verzending niet te nieten of in te binden. Dit vergemakkelijkt de verwerking van uw aanvraag.

2. Vervolgens, analyseert Leefmilieu Brussel uw aanvraag en gaat na of uw registratieaanvraag voldoet aan de gevraagde voorwaarden.

Uw dossier is volledig:

 • wij stellen u hiervan binnen 20 werkdagen na de ontvangst van uw registratieformulier officieel in kennis door middel van een beslissing die akte verleent aan de registratie;
 • u kunt de door de registratie beoogde activiteit aanvatten zodra u de beslissing heeft ontvangen, tenzij tegenstrijdige specifieke voorwaarden.

Uw dossier is onvolledig:

 • wij beschikken over 20 werkdagen na de ontvangst van uw registratieformulier om u hiervan op de hoogte te brengen;
 • vervolgens hebben wij na de ontvangst van de verwachte aanvullende informatie 10 werkdagen de tijd om u de beslissing mee te delen. In dat geval ontvangt u de beslissing of indien nodig een nieuwe verklaring van onvolledigheid.

U krijgt geen antwoord binnen 20 werkdagen:

 • uw registratie is toegekend;
 • u kunt de door de registratie beoogde activiteit aanvatten vanaf de dag na het verstrijken van de antwoordtermijn.

U bent het niet eens met de beslissing:

 • U kunt beroep aantekenen tegen de beslissing of het uitblijven van een beslissing binnen 30 dagen na de beslissing of het verstrijken van de termijn.
 • In dat geval dient u uw beroepschrijft te richten aan het Milieucollege.
 • opdat uw beroep geldig zou zijn, dient het te voldoen aan de volgende vereisten: 
 1. Vermeld uw exacte gegevens en de referenties van de betwiste beslissing.
 2. Motiveer uw betwisting.
 3. Verduidelijk of u wilt worden gehoord.
 4. Stort de som van € 125,00 voor de beroepsrechten op de rekening van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel:
  IBAN BE51 0912 3109 6162
 5. Stuur uw beroepschrift aangetekend naar het
  Milieucollege,
  Arcadia gebouw,
  Kunstberg 10-13,
  1000 Brussel.
 • U ontvangt de beslissing van het College binnen 60 dagen - of 75 dagen als u heeft gevraagd om te worden gehoord.
 • De beslissing van het College vervangt de beslissing die u heeft betwist.

Als het College geen uitspraak doet binnen de vastgelegde termijnen, blijft de eerste beslissing van kracht.

3. U kunt het volgende raadplegen:

c. Registratie van rechtswege

U bent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van rechtswege geregistreerd als inzamelaar, handelaar of makelaar van niet-gevaarlijke afvalstoffen indien u al bent geregistreerd als inzamelaar van niet-gevaarlijke, niet-huishoudelijke afvalstoffen.

Datum van de update: 02/06/2022