U bent hier

Hoe de boete betalen ? Wat is het risico als de overtreding niet wordt geregulariseerd ?

Alternatieve administratieve geldboetes maken het mogelijk om alle vastgestelde inbreuken te bestraffen. Het bedrag van de geldboetes varieert van 50 tot 62 500 euro, of zelfs tot 125 000 euro in het geval van cumulatieve inbreuken. Betaling van de boete stelt een einde aan de tegen u lopende procedure . Als u niet de nodige maatregelen neemt om de overtreding te verhelpen, riskeert u echter een nieuwe procedure en een zwaardere sanctie vanwege recidive.

Hoe betalen?

Eens de beslissing over een alternatieve administratieve geldboete aan u werd betekend, moet u deze binnen 30 dagen betalen. Het rekeningnummer waarop de betaling moet worden verricht, alsmede de mededeling, worden in de beslissing vermeld.

In geval van laattijdige betaling

Indien de boete niet binnen 30 dagen werd betaald, stuurt Leefmilieu Brussel u per post een ingebrekestelling om te betalen. Indien de betaling na deze termijn nog steeds niet heeft plaatsgevonden, maakt Leefmilieu Brussel het dossier over aan Brussel Fiscaliteit, die het bedrag door de gerechtsdeurwaarder laat innen. Er kunnen hierdoor extra kosten ontstaan die ten uwerte uwen laste blijven.

In geval van betalingsproblemen

Als u moeilijkheden hebt om de boete te betalen, neem dan contact op met de contactpersoon voor uw dossier bij Leefmilieu Brussel, om samen een gespreid afbetalingsplan overeen te komen. Geen enkele maandelijkse betaling mag worden verricht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leefmilieu Brussel.

In geval van beroep

Indien u de boete bij het Milieucollege betwist, zal Leefmilieu Brussel het verschuldigde bedrag pas opeisen nadat het Milieucollege een beslissing heeft genomen.

In geval van niet-betaling

Zolang de administratieve geldboete niet volledig is betaald, kan de Procureur des Konings beslissen de zaak over te nemen. In dat geval kunt u strafrechtelijk worden vervolgd voor de feiten die u ten laste worden gelegd in het proces-verbaal dat aanleiding heeft gegeven tot de administratieve geldboete. Uw dossier wordt ook overgedragen aan Brussel Fiscaliteit, die de procedure beheert voor de gedwongen invordering van het bedrag van de geldboete door de gerechtsdeurwaarder. U stelt zich hierdoor ook bloot aan extra kosten.

Als de overtreding voortduurt

De beslissing over de alternatieve administratieve geldboete wordt genomen op basis van de in het proces-verbaal vermelde feiten. Als u de boete betaalt zonder de inbreuk te verhelpen, loopt u het risico dat een nieuw proces-verbaal wordt opgesteld, dat eventueel het voorwerp zal uitmaken van een nieuwe procedure. U kunt dus niet alleen een nieuwe geldboete opgelegd krijgen, maar het bedrag hiervan kan ook hoger zijn wegens een herhaalde overtreding binnen drie jaar.

Datum van de update: 20/04/2020

Wetgeving: