U bent hier

Hoe een vergunning betwisten?

U woont naast een activiteit die onderworpen is aan een milieuvergunning:

Als u in de omgeving van een onderneming woont die zopas een milieuvergunning kreeg, en u wenst zich tegen deze vergunning of haar voorwaarden te verzetten, dan kunt u reageren op het ogenblik dat de onderneming de beslissing aanplakt. U beschikt over 30 dagen, te rekenen vanaf de laatste dag van aanplakking, om uw bezwaren kenbaar te maken (voor de procedure, zie verder).

U hebt een milieuvergunning, een wijziging of een verlenging van een vergunning aangevraagd en u bent het niet eens met de meegedeelde beslissing:

Als Leefmilieu Brussel of het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing genomen heeft die u niet schikt, geweigerd heeft om de vergunning af te leveren, te wijzigen of te verlengen, of beslist heeft om de vergunning op te schorten of in te trekken, dan kunt u hiertegen beroep aantekenen bij het Milieucollege, binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de beslissing in kwestie. U kunt ook beroep aantekenen als u geen beslissing met betrekking tot uw aanvraag binnen de voorgeschreven termijnen hebt ontvangen, omdat het in dat geval om een “stilzwijgende weigering” gaat.

Hoe beroep aantekenen?

  • Schrijf een brief die uw precieze personalia, de door u betwiste beslissing en de redenen waarom u haar betwist, bevat, alsook het verzoek om deze beslissing te herzien. Indien u graag in persoon gehoord wilt worden, kunt u dat eveneens vragen.
  • Schrijf 125 euro over op het rekeningnummer BE51 0912 3109 6162 - code BIC : GKCC BEBB van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bewaar het betalingsbewijs. U dient het als bijlage bij uw formulier toe te voegen.
  • Verstuur uw verzoek per aangetekend schrijven binnen een termijn van 30 dagen (te tellen vanaf de ontvangst van de beslissing, als u de uitbater bent, of vanaf de laatste dag van de aanplakking, als u een buurtbewoner of een derde partij met betrekking tot de exploitatie bent) naar:

Milieucollege,
Arcadia gebouw,
Kunstberg 10-13,
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 432 85 09.

Wat gebeurt er na de indiening van uw beroep?

In sommige gevallen zal het Milieucollege vragen om u in persoon te horen tijdens een hoorzitting.
In afwachting van het resultaat van uw beroep, blijft de door u betwiste beslissing van toepassing. Als het echter de administratie is die, omwille van een ernstig gevaar, beroep aantekent tegen een beslissing, wordt de beslissing geschorst in afwachting van het einde van het beroep.
Het College deelt u zijn beslissing mee binnen een termijn van 60 dagen (als er geen hoorzitting is) of van 75 dagen (als er wel een hoorzitting is). Als u geen antwoord ontvangt binnen de voorgeschreven termijnen, geldt de door u betwiste beslissing als bevestigd.

Wat kunt u doen wanneer het door u ingediende beroep niet het gewenste resultaat oplevert?

Indien het Milieucollege de door u betwiste beslissing bevestigt, niet antwoordt binnen de voorgeschreven termijnen, of als u het nog altijd niet eens bent met de nieuwe beslissing die er werd genomen, kunt U bij de regering beroep aantekenen binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de beslissing van het College als die u werd betekend of, bij ontstentenis van een betekening, vanaf de laatste dag van uithanging.

  • Schrijf een brief die uw precieze personalia, de door u betwiste beslissing en de redenen waarom u haar betwist, bevat, alsook het verzoek om deze beslissing te herzien. Indien u graag in persoon gehoord wilt worden, kunt u dat vragen.
  • Schrijf 125 euro over op het rekeningnummer BE51 0912 3109 6162 - code BIC : GKCC BE BB van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bewaar het betalingsbewijs. U dient het als bijlage bij uw formulier toe te voegen.
  • Verstuur uw verzoek per aangetekend schrijven naar:

Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Ter attentie van Meneer Maron - Minister van Leefmilieu
Botanic Building
Sint-Lazaruslaan 10
1210 Brussel

Wat gebeurt er daarna?

In sommige gevallen zal de Regering vragen om u in persoon te horen tijdens een hoorzitting.

In afwachting van het resultaat van uw beroep, blijft de door u betwiste beslissing van toepassing.

De Regering deelt u haar beslissing mee binnen een termijn van 60 dagen (als er geen hoorzitting is) of van 75 dagen (als er wel een hoorzitting is). Als u geen antwoord ontvangt binnen de voorgeschreven termijnen, kunt u, per aangetekend schrijven, een aanmaning naar de Regering sturen. Als u daarna na 30 dagen nog steeds geen antwoord hebt ontvangen, geldt de door u betwiste beslissing als bevestigd.

Als de betwiste beslissing u de toelating gaf om uw inrichtingen uit te baten en u de voorziene werken wilt uitvoeren of de voorziene handelingen wilt verrichten, bent u ook in dat geval verplicht om een kennisgeving aan te plakken aan uw goed.

Als u ook de beslissing van de Regering wilt betwisten, dient u zich te wenden tot de Raad van State.

U beschikt namelijk over de mogelijkheid om een beroep tot nietigverklaring. Voor meer details in verband met de indiening van een beroep bij de Raad van State verwijzen we u graag naar zijn website.

Datum van de update: 22/03/2021