U bent hier

Overstromingsbeheerplan (Regenplan)

De overstromingsproblematiek vereist een transversale aanpak, zowel op het vlak van de vele betrokken actoren, als op het vlak van de soorten oplossingen die men voorstelt. Reeds in 2008 erkende de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het belang van deze problematiek voor het Brussels Gewest door het Regenplan of  Gewestelijk plan voor overstromingsbestrijding  goed te keuren. Dit plan had tot doel de grote krachtlijnen van een dergelijke aanpak uit te tekenen. Het vormde voorbereidend werk rond dit thema en werd nadien geïntegreerd in het Waterbeheerplan 2009-2015.

In 2007 keurde de Europese unie een nieuwe richtlijn goed m.b.t. de evaluatie en het beheer van de risico's op overstroming (Overstromingsrichtlijn). Deze werd in 2010 omgezet in Brussels recht via het Overstromingsbesluit. Deze wetteksten houden een nieuwe verplichting in, namelijk het opmaken van een OverstromingsRisicoBeheerPlan (ORBP) tegen eind 2015. Het Brussels Gewest heeft ervoor gekozen om het thema "overstromingen" op te nemen in het Waterbeheerplan 2016-2021. in dit ORBP bouwt voort op de pijlers van het bestaande Regenplan maar omvat ook wijzigingen en toevoegingen die nodig zijn om tegemoet te komen aan de vereisten van de Overstromingsrichtlijn.

Het  regenplan 2008-2011

Om een passend antwoord te bieden aan het toenemend aantal overstromingen in het Brussels Gewest en de omvang ervan, heeft Leefmilieu Brussel in 2008 een plan opgesteld voor de preventie van overstromingen. Dit plan staat ook bekend onder de naam Regenplan.

Het plan richt zich tot de oorzaken van de overstromingen in het Brussels Gewest en het voorkomen ervan. Het stelt hiervoor gemengde structurele oplossingen voor, meer bepaald door het combineren van grote infrastructuren, herstellen van het netwerk van waterlopen (via het Blauw Netwerk) en aanvullende compenserende technieken op verschillende schalen. Dit alles zou idealiter gepaard moeten gaan met een globale reflectie over ruimtelijke ordening en stadsbeheer. Het Blauwe Netwerk werd daarom ook in het ontwerp van Regenplan opgenomen.

Het Regenplan stelt vier doelstellingen voorop, die overeenkomen met de vier belangrijkste oorzaken van overstromingen in het Brussels Gewest:

  • de gevolgen van de ondoorlaatbaarheid van bodems verminderen en de toename van de oppervlakte aan ondoorlaatbare bodems stoppen;
  • het grijze netwerk – het rioleringsnetwerk in het Gewest – aanpassen, vooral via de bouw van collectoren en stormbekkens;
  • meer aandacht geven aan het Blauw Netwerk en er zo voor zorgen dat regenwater zo efficiënt mogelijk wegstroomt;
  • voorkomen dat nog wordt gebouwd in risicozones.

Bij deze vier doelstellingen dient ook nog de de strijd tegen de klimaatverandering te worden gevoegd.

Datum van de update: 28/07/2021

Documenten: 

Voorafgaandelijke studies aan het Regenplan 2008-2011

Het gewestelijk plan voor overstromingsbestrijding berust op een aantal voorafgaande studies in opdracht van de BUV, het BROH en Leefmilieu Brussel:

  • VANHUYSSE S., DEPIREUX J., WOLFF E. 2006. « Etude de l’évolution de l’imperméabilisation du sol en Région de Bruxelles-Capitale », étude réalisée par l’ULB-IGEAT pour le compte de la Ministre de l’Environnement, Maître d’ouvrage : Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale/AED – Direction de l’eau, octobre 2006.
  • IGEAT (ULB), 2006 : "Étude sur l’imperméabilisation en Région bruxelloise et les mesures envisageables en matière d'urbanisme pour améliorer la situation", étude réalisée pour le compte de la Secrétaire d'Etat au Logement - Maître d'ouvrage : Ministère de la RBC / AATL.
  • Verschillende aanvullende studies in opdracht van Leefmilieu Brussel analyseerden de meteorologische gegevens op het niveau van het Gewest. Er zijn bovendien een aantal studies (enkel in het Frans beschikbaar) waarin de aanvullende maatregelen en infrastructuurmaatregelen die andere steden hebben aangewend om overstromingen te bestrijden, met elkaar worden vergeleken.