U bent hier

Waterbeheerplan

Het Waterbeheerplan (WBP), waarover gaat dat?

Het Waterbeheerplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil een geïntegreerd en globaal antwoord bieden op alle uitdagingen die in verband staan met het waterbeheer (rivieren, vijvers, drinkwater, grondwater, overstromingen, ...) in het Brussels Gewest. Het probeert een antwoord te bieden op de grote uitdagingen die met het waterbeheer verbonden zijn om te komen tot een goede toestand van de waterlichamen en aquatische ecosystemen en een beter beheer van de overstromingsrisico's.  Het vormt een actieve bijdrage tot de internationale planning die we samen met de andere Belgische gewesten, Frankrijk en Nederland uitvoeren op niveau van het internationaal hydrografisch Scheldedistrict. Het gaat gepaard met een Maatregelenprogramma, m.a.w. bevoorrechte concrete acties die zullen worden uitgevoerd via diverse politieke hefbomen (besluiten, toelagen, informatie, overheidsinvesteringen, ...). 

Het opstellen van een WBP is een verplichting die voorvloeidt uit de Kaderrichtlijn Water  (.pdf) en de  overstromingrichtlijn (.pdf)omgezet in Brusselse wetgeving door de kaderordonnatie Water (.pdf) en het overstromingsbesluit.

Het waterplan is opgesteld geweest door het departement Water van Leefmilieu Brussel in samenwerking met de andere wateractoren (BMWB, HYDROBRU, VIVAQUA, ...) via het coördinatieplatform water.  

Periodiciteit van het Waterbeheerplan

Om de 6 jaar moet het Waterbeheerplan geactualiseerd worden.  Het eerste WBP had betrekking op de periode 2009-2015.  Het tweede WBP (dat voor het eerst het thema "overstroming" volledig integreert) zal van kracht zijn voor de periode 2016-2021.
Om meer te weten kan u de volgende pagina's raadplegen:

Het volgende Waterbeheerplan komt eraan en als burger kan u daaraan meewerken! Laat uw ideeën horen tijdens de inspraakmomenten die we organiseren in 2020 en 2021.

Datum van de update: 26/10/2020