U bent hier

Regelgeving

Met betrekking tot de regelgeving inzake geothermische systemen moet worden opgemerkt dat er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht na de goedkeuring van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 november 2018 inzake grondwaterwinningen en open geothermische systemen.

Voorheen was de exploitatie van open geothermische systemen onderworpen aan twee verschillende vergunningen:

  • een grondwaterwinningsvergunning voor de waterinname die vooral de impact van het pompen op de hulpbron beoordeelde;
  • een milieuvergunning die voornamelijk de milieueffecten op het grondwater beoordeelde.

Voor gesloten geothermische systemen  waren noch boorgaten noch geothermische sondes een ingedeelde inrichting in de zin van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. De werking ervan was alleen onderworpen aan een milieuvergunning of aangifte indien het nominale elektrische vermogen van de bijbehorende warmtepomp meer dan 10 kW zou bedragen of indien de installatie meer dan 3 kg ozonafbrekende stof zou bevatten (rubriek 132 van de lijst van de ingedeelde inrichtingen).

Vanaf 1 april 2019 zijn zowel open als gesloten geothermische systemen volwaardig ingedeeld (nieuwe rubriek 62.4).
Onderworpen aan een milieuvergunning, zijn nu specifieke exploitatievoorwaarden vastgesteld voor open geothermische systemen (met grondwateronttrekking en herinjectie) in het besluit van de Brusselse Regering van 8 november 2018. De exploitatie ervan wordt derhalve geregeld door specifieke exploitatievoorwaarden - die in de milieuvergunning kunnen worden gespecificeerd of aangevuld - om de hulpbron zowel kwantitatief als kwalitatief te beschermen. In de nabije toekomst zou ook een besluit moeten worden aangenomen om het regelgevend kader voor gesloten geothermische systemen (onderworpen aan voorafgaande aangifte (klasse 1C)) te versterken.

Voor bedrijven die deze techniek willen toepassen (van het boren tot de installatie van de warmtepomp) is een erkenning nu vereist...vergelijkbaar met de bestaande certificatie (RESCert ) voor SER-installateurs die van toepassing is op ondiepe geothermische energie. Een ministerieel besluit moet deze erkenningsvereiste echter nog in werking doen treden.

Raadpleeg de aanvraagformulieren voor milieuvergunningen voor de exploitatie van een geothermisch systeem.
 

Datum van de update: 13/01/2020