U bent hier

Brusselse Raad voor dierenwelzijn

Door de 6e Staatshervorming is dierenwelzijn een gewestelijke bevoegdheid geworden, waardoor in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aparte, regionale Raden voor dierenwelzijn opgericht werden om de respectievelijke ministers of staatssecretaris te adviseren.

Een adviesorgaan

Deze Raad voor dierenwelzijn is verantwoordelijk voor het uitbrengen van advies over thema's en uitdagingen in verband met het dierenwelzijn in het Brusselse stedelijke gebied.  Deze adviezen zijn niet bindend, maar zijn afkomstig van experten, professionals en dierenbeschermingsorganisaties. Ze geven analyses, denkpistes en relevante richtsnoeren voor het Brusselse beleid en huidige en toekomstige acties inzake dierenwelzijn.

De Raad komt samen op vraag van de bevoegde Brusselse staatssecretaris, van het Leefmilieu Brussel of op eigen initiatief.

Hij beschikt over een specifieke termijn om zijn aanbevelingen te formuleren.

De besprekingen van de Raad zijn uiteraard vertrouwelijk.  

Een mandaat van 5 jaar

De Raad voor dierenwelzijn is samengesteld uit 15 gewone leden en 10 plaatsvervangende leden.  Ze worden aangesteld voor een mandaat van 5 jaar, na afloop van een oproep tot kandidaatstelling aan de vertegenwoordigers van de verschillende belangengroepen vastgelegd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat de samenstelling en de werking bepaalt.

Het nieuwe mandaat van de Raad is op oktober 2021 begonnen.

Experts en instellingen van het terrein

De Raad verenigt 4 wetenschappelijke deskundigen op het gebied van dierenwelzijn en vertegenwoordigers: 

 • van dierenbeschermingsorganisaties
 • van dierenasielen
 • van de huisdierenhandelaars en -kwekers
 • van de Nederlandstalige en Franstalige Gewestelijke Raad van de Orde der dierenartsen
 • van een dierenartsenorganisatie
 • van het maatschappelijk middenveld (in dit geval afkomstig van een vereniging actief op het gebied van leefmilieu, gezin of verbruikers)
 • van Brulocalis – Vereniging stad en gemeenten van Brussel
 • van Leefmilieu Brussel

De samenstelling van de Raad moet het genderevenwicht en het taalevenwicht eerbiedigen, zoals bepaald in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. 

Rol van de Raad

De Raad:

 • brengt adviezen uit over diverse aspecten van dierenwelzijn ; 
 • bevordert het overleg en de samenwerking tussen alle actoren die betrokken zijn bij de thematiek van het dierenwelzijn. 

Werking van de Raad

Het beheer van de Raad voor dierenwelzijn (het opstellen van de agenda, de organisatie en uitnodigingen voor de vergaderingen, het versturen van verslagen, ...) wordt verzekerd door het uitvoerend bureau  - dat 4 aangestelde wetenschappelijke deskundigen bevat - met de steun van een vertegenwoordiger van Leefmilieu Brussel.

De dossiers worden besproken in besloten vergadering, van de hele Raad of in een specifieke werkgroep binnen deze Raad, opgericht door het uitvoerend bureau om een bijzonder onderwerp te bestuderen.  Deskundigen (op vlak van een bepaalde problematiek) die geen deel uitmaken van de Raad kunnen eventueel worden uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen.

De adviezen die hieruit voortvloeien zijn het resultaat van een consensus. Indien er geen consensus kan worden bereikt,  wordt de afwijkende mening van de leden die tegen het algemeen advies zijn in het rapport van de Raad opgenomen.

De adviezen van de Raad worden vervolgens aan de bevoegde Brusselse staatssecretaris bezorgd, en daarna gepubliceerd en aan iedereen meegedeeld.

Samenstelling van de Raad

De eerste Brusselse Raad voor dierenwelzijn werd officieel aangesteld  (via een besluit van de Brusselse regering) voor een mandaat van 5 jaar op 8 december 2016. Sindsdien werden enkele aanpassingen in de samenstelling doorgevoerd.

Momenteel is de Raad samengesteld uit :

 • twee vertegenwoordigers van verenigingen voor dierenbescherming
  • Marleen Elsen-Verlodt (plaatsvervanger : Nathalie Vanhinderdael) voor de Nationale Raad voor Dierenbescherming
  • Michel Vandebosch (plaatsvervanger : Ann De Greef) voor GAIA
 • twee vertegenwoordigers van dierenasielen
  • Fabrizio Follacchio (plaatsvervanger : Anne Dumortier) voor Help Animals
  • Guy Adant (plaatsvervanger : Albert Derasse) voor het Blauwe Kruis van België
 • twee vertegenwoordigers van de sector van de handel en de teelt van huisdieren
  • Joeri Vanrusselt (plaatsvervanger : Stéphanie Dupont) voor Felis Belgica
  • Christiane Van Caelenbergh (plaatsvervanger : Paul De Cooman) voor Ani-zoo
 • een Nederlandstalige vertegenwoordiger van de Orde der dierenartsen
  • Myriam Deprins (plaatsvervanger : Joke Lannoo)
 • een Franstalige vertegenwoordiger van de Orde der dierenartsen
  • Franky Jouveniau (plaatsvervanger : Benjamin Charles)
 • een vertegenwoordiger van een beroepsorganisatie van dierenartsen
  • Fabienne Bedet (plaatsvervanger : Laurence De Meester) voor de Union professionnelle Vétérinaire
 • een vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld
  • Dominique Willemsens (plaatsvervanger : Natacha Sensique) voor Réseau idée
 • een vertegenwoordiger van de  Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB)
  • Martine Raets (plaatsvervanger : /)

Tot de Raad behoren ook uit 4 wetenschappelijk deskundigen die het uitvoerend bureau vormen, nl. :

 • Christel Moons, biologe en professor toegepast ethologie en dierenwelzijn aan de Universiteit van Gent;
 • Mariella Debille, dierenarts, oprichter en voorzitter van vzw Van Staartjes, voormalig lid van de Nederlandse Raad voor Dierenaangelegenheden en Wetenschappelijk Adviescomité onverdoofd slachten;
 • Luc Leyns, bioloog en professor biologie, ethiek en maatschappij aan de VUB;
 • Gaëlle Lapouge. Zij is bioloog en onderzoeker aan de ULB.

Info & Contact : info@leefmilieu.brussels – 00 32 2 775 75 75

Datum van de update: 04/08/2022

Documenten: 

Adviezen van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn en daaruit voortvloeinde wetgeving:

Wetgeving: 

 • Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn 

Contact: 

Leefmilieu Brussel
Departement Dierenwelzijn
Thurn & Taxis 86C / 3000
1000 Brussel

E-mail