U bent hier

De facilitator ‘afval en vergunningen’ voor de sector van de circulaire economie (professionnels)

Bent u een onderneming uit de circulaire economie of bent u van plan dit binnenkort te worden?  Bent u actief in de sector  van de recyclage, verwerking en voorbereiding met het oog op het hergebruik van afvalstoffen?  

Uw activiteit is onderworpen aan de milieuverplichtingen en u moet misschien een aanvraag indienen voor een milieuvergunning, erkenning of registratie, een einde van de afvalstatus (« end of waste ») aanvragen en een kwaliteitsbeheersysteem (KBS) bijhouden. Hebt u vragen en weet u niet waar te beginnen?  

U bent reeds in orde met de vergunningen, maar hebt vragen over de toepassing van de reglementering, in het bijzonder over de nieuwe regels inzake werfafval en afval uit de gezondheidszorg? 

 Er is voortaan een facilitator beschikbaar om u te begeleiden!

Om projecten op het vlak van circulaire economie aan te moedigen en tegelijkertijd de bescherming van de volksgezondheid en het leefmilieu te waarborgen, heeft Leefmilieu Brussel een gratis ondersteuningsdienst opgezet voor bedrijven in deze zich snel ontwikkelende sector. Maak er gebruik van!

Wie is de facilitator ‘afval en vergunningen’ voor de circulaire economie?

De facilitator beschikt over een stevige expertise van de wetgevingen inzake leefmilieu, afvalbeheer en circulaire economie en kan u gratis ondersteuning aanbieden om uw milieuverplichtingen na te komen en uw vragen over de reglementering beantwoorden.

Wat zijn de opdrachten van de facilitator?

De opdracht van de facilitator bestaat erin de ondernemingen of projectdragers die actief zijn in de circulaire economie van afvalstoffen te begeleiden om de milieuwetgeving na te leven en de bijhorende administratieve formaliteiten te vervullen.

De facilitator heeft in het bijzonder als opdracht de bedrijven te begeleiden:

  • in het kader van een project voor de aanvraag van een milieuvergunning (voorafgaand aan de procedure of tijdens de procedure) voor een inrichting voor de verwerking en/of inzameling van afval;
  • bij de procedure van het einde van de afvalstatus;
  • bij het opstellen van een conform kwaliteitbeheersysteem (KBS)

Het is ook de taak van de facilitator om:

  • uit te leggen hoe de reglementering betreffende afvalstoffen moet worden toegepast; 
  • te antwoorden op de juridisch-technische vragen betreffende het einde van de afvalstatus, de bijproducten, het hergebruik van producten, de classificatie van afvalstoffen ...
  • te helpen om de nieuwe wetgeving die van toepassing is op circulaire projecten van werfafval en verzorgingsafval na te leven. 
  • … 

Hiervoor zal de facilitator:

  • technische ondersteuning verlenen om u te begeleiden bij de procedures en het vinden van werkmethodes die de wetgeving respecteren; 
  • nauw met u samenwerken vóór, tijdens en na de administratieve procedures; 
  • in voortdurend en nauw contact staan met de administratie zodat het verstrekte advies in overeenstemming is met de reglementering, maar voldoende onafhankelijk om een neutraal en aangepast advies te garanderen.  

De ondersteuning die door de facilitator wordt verleend, is geen vervanging van het gebruikelijk werk van de studiebureaus en geen voorspelling van de uiteindelijke beslissing van de administratie.

Datum van de update: 01/08/2022