Werking van de inspectie

Het Inspectiewetboek voorziet in verschillende interventietypes, met als einddoel het leefmilieu, de gezondheid en de levenskwaliteit van de inwoners te vrijwaren.

Het systeem is geënt op 5 pijlers:

  1. INSPECTIE: de nodige onderzoeken, controles en verhoren uitvoeren en alle inlichtingen verzamelen.
  2. PREVENTIE: maatregelen treffen om milieuovertredingen te voorkomen.
  3. VASTSTELLING: inbreuken vaststellen aan de hand van een proces-verbaal dat bewijskracht heeft tot het tegendeel bewezen is.
  4. HERSTEL: herstelmaatregelen nemen om de milieuschade te herstellen.
  5. BESTRAFFING: na inlichting, aanmaningen, ingebrekestellingen en processen-verbaal van inbreuk, de mogelijkheid om de betrokken partij strafrechtelijk te vervolgen of een administratieve boete op te leggen indien de inbreuken aanhouden.

Binnen Leefmilieu Brussel is het de inspectie die  taak heeft om ervoor te zorgen dat de milieu- en energiewetgeving wordt nageleefd.

Bent u het slachtoffer van milieuhinder? Dan kunt u een klacht indienen.

Datum van de update: 01/03/2021